Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling og udlevering af vederlagsfri medicin til ambulante patienter i Klinik Psykiatri Syd - Almen

 

Formål

Instruksen beskriver proceduren for bestilling og udlevering af vederlagsfri medicin til ambulante patienter i Klinik Syd.

 

Beskrivelse

Målgruppe og tidsafgrænsning

Der kan udleveres vederlagsfri medicin, jf. listen over medicin omfattet af ordningen, til patienter med nydiagnosticeret skizofreni, patienter med dom til behandling jf. nedenstående:

 

Udlevering af lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfrit i en begrænset periode på ca. to år til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patienter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt.

 

Ligeledes gælder det patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling. De sidste nævnte grupper med patienter der er underlagt retslige foranstaltninger omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindslidelser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri medicin kan udleveres svarende til dommens længde.

 

Ved ikke indlagte psykiatriske patienter forstås i denne sammenhæng patienter, der ikke (længere) er indlagt, men er tilknyttet et ambulant behandlingstilbud i den regionale behandlingspsykiatri.

 

Udleveringen af vederlagsfri medicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

 

1) Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

2) behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

3) hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

 

Udlevering udover listen

Udover listen kan lægemidler efter lægeligt skøn udleveres til kort tids forbrug efter udskrivning (f.eks. til kvalme- eller smertebehandling) og til færdiggørelse af kortvarende kure (f.eks. antibiotika). Desuden kan sygehuset udlevere lægemidler, der skal indtages indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge.

 

Der kan endvidere udleveres lægemidler, som Sundhedsstyrelsen har klassificeret til begrænset udlevering fra sygehus. En opdateret liste over lægemidler med begrænset udleveringsstatus findes på Sundhedsstyrelsens webside: http://www.medicinpriser.dk/Default.aspx (foretag udvidet søgning, vælg herefter udleveringsgruppe BEGR).

 

Procedurebeskrivelser

Almen psykiatri

Ambulatorier på Brandevej

Der er etableret et særskilt medicinskab på Brandevej til vederlagsfri medicin, som indeholder de præparater, som er omfattet af ordningen.

Patientens behandler afhenter selv den vederlagsfri medicin i medicinskabet og udleverer dette til patienten. Udleveringen dokumenteres i patientens journal.

Medicinservice sikrer løbende, at medicinskabet indeholder de præparater, som er omfattet af ordningen.

 

Ambulatorier på Mølleparkvej

Sygeplejersker og læger i ambulatorier på Mølleparkvej, kan bestille vederlagsfri medicin via medicinservice (Dorthe Gilbak Andersen) pr. mail dga@rn.dk eller pr. tlf. 20 35 36 10.

Medicinen afhentes efterfølgende af amb. personale i medicinrummet på S7.

Kontonummer for vederlagsfri medicin på Mølleparkvej er: 9060 ”Psyk amb Mølleparkvej vederlagsfrie”.

 

Sengeafsnit almenpsykiatri

Ved udskrivelse af en patient, som er omfattet af ordningen om vederlagsfri medicin, skal det aftales med den overtagende ambulante behandler, om patienten skal medgives vederlagsfri medicin ved udskrivelsen.

 

Hvis patienten skal medgives vederlagsfri medicin, foretages bestillingen heraf gennem medicinservice. Den medarbejder, som bestiller medicinen, skal gøre medicinservice opmærksom på, at der er tale om bestilling af vederlagsfri medicin.

 

Bestilt vederlagsfri medicin leveres i sengeafsnittet sammen med den øvrige medicin, og den vil være påtrykt afsnittets rekvirentnummer for vederlagsfri medicin.

De enkelte afsnits rekvirentnumre for vederlagsfri medicin er oplistet herunder:

S1:9056

S2:9057

S3:9058

S5:9059

S6:9060

S7:9061

S8:9062

 

Retspsykiatri

Der er etableret et særskilt medicinskab på kontorgang (S9) til vederlagsfri medicin, som indeholder de præparater, som er omfattet af ordningen.

Distriktssygeplejerske udleverer den vederlagsfri medicin til patienten eller til patientens behandler. Udleveringen dokumenteres i patientens journal af den sygeplejerske, der udleverer medicinen.

Medicinservice sikrer løbende, at medicinskabet indeholder de præparater, som er omfattet af ordningen.

 

Ambulant

Bestilling kan foregå ved henvendelse til afdelingens læger eller sekretær med oplysninger om patientens navn og cpr. nr. samt præparat, styrke, antal og dosering.

 

Sengeafsnit S9/S10

Ved udskrivelse af en patient, som er omfattet af ordningen om vederlagsfri medicin, skal det aftales med den overtagende ambulante behandler, om patienten skal medgives vederlagsfri medicin ved udskrivelsen.

 

Retspsykiatriens rekvirentnummer for vederlagsfri medicin er: 9009