Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks for læger – Klinik Psykiatri Nord

Beskrivelse

Klinik Psykiatri Nord har 109 sengepladser fordelt på i alt 7 sengeafsnit i Brønderslev, Frederikshavn og Thisted samt 8 ambulatorier:

 • • N2: Åbent sengeafsnit (psykose) med 16 pladser

 • • N3: Åbent sengeafsnit (affektiv) med 15 pladser

 • • N4: Ældrepsykiatrisk sengeafsnit med 22 pladser. Regionsdækkende

 • • N5: Intensivt sengeafsnit (retslige patienter) med 10 pladser

 • • N6: Intensivt sengeafsnit med 16 pladser

 • • N7: Åbent sengeafsnit med 16 sengepladser (beliggenhed - Frederikshavn)

 • • N8: Åbent sengeafsnit med 16 pladser (beliggenhed, Thisted)

 • • Psykiatrisk ambulatorium, Brønderslev: Brønderslev og Jammerbugt kommuner

 • • Psykiatrisk ambulatorium, Hjørring: Optageområde Hjørring Kommune

 • • Psykiatrisk ambulatorium, Frederikshavn: Optageområde Frederikshavn kommune og Læsø kommune

 • • Psykiatrisk ambulatorium, Thy-Mors: Optageområde Thisted og Morsø kommuner

 • • Opsøgende Psykoseteam Nord; Dækker alle kommuner i Klinikkens optagerområde (minus Thisted og Morsø): Patienter indlægges primært på N3

 • • Ambulatorium - Ældrepsykiatri: Regionsdækkende funktion. Patienter indlægges på N4. Patienter modtages til akut indlæggelse fra hele regionens optageområde. Patienter kan således meldes til indlæggelse af vagthavende fra Klinik Psykiatri Syd og Klinik Psykiatri Nord.

 • • Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri: Ambulant behandlingstilbud til personer med personlighedsforstyrrelser, angstlidelser og/eller tvangslidelser

 • • Ambulatorium for psykisk udviklingshæmmede

 

Særlige bemærkninger:

På samtlige sengeafsnit forefindes der hjertestartere.

 • • *På N6 forefindes der en ekstra medicinpakke og iltbræt

 • • *På N4 forefindes der en ekstra medicinpakke

 

Forvagt

Reservelægerne går almindeligvis i 11 – skiftet forvagt efter foreliggende vagtplan. Der er for forvagtens vedkommende dagtjeneste med efterfølgende tilstedeværelsesvagt. (vagtværelse findes i bygning 14)

Normalt dækker forvagten alt vagtarbejde på Brønderslev Psykiatriske Sygehus fra kl. 08.00 til kl. 08.00. Ved vagtskifte er der morgen konference mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00 til kl. 08.30. På lørdage og søndage sker vagtskiftet på afsnit N6, hvilket pågår i tidsrummet kl. 08.00-08.30.

 

Forvagten er i dagtiden til stede på det afsnit, som vedkommende er tilknyttet. Forvagten kan deltage i afsnittets arbejde, men må være klar til at gå til akutte ting, hvorfor det normalt ikke vil være muligt at udføre f.eks. terapier, pårørende samtaler og lignende.

Inden første vagt skal man være instrueret i brug af mobiltelefon, beredskabet inkl. alarmmodtager for hjertestop, den elektroniske patientjournal (EPJ, inkl. medicinmodulet), journalarkivs placering og opbygning, psykiatriloven inkl. tvangsprotokoller og PRI.

 

Ved henvisning af akutte patienter fra praktiserende læge, viderestiller Psykiatriens Information til den relevante bagvagt, afhængig af optageområde. Bagvagten foretager klinisk beslutning om enten indlæggelse direkte i Klinik Psykiatri Nord eller vurdering i Psykiatrisk Skadestue. Såfremt der vurderes behov for vurdering i Psykiatrisk Skadestue, melder bagvagten patienten dertil.

 

Ved uventede dødsfald skal de relevante overlæger underrettes.

 

På hverdagseftermiddage er det hensigtsmæssigt som et minimum at orientere sig om situationen på afsnit N6, heriblandt også antal af ledige sengepladser.

 

Patienter indlagt akut på afsnit N6 i foregående døgn bør vurderes.

 

Ved eventuelt vagtbytte må den som påtager sig vagten, sikre sig, at omstillingen, afsnit N6 og bagvagten er orienteret.

 

Hvis vagtmobiltelefonen går i stykker, skal omstillingen oplyses om dette med henblik på nyt batteri eller ny mobiltelefon, som fås på afsnit N6.

 

Forvagten skal kontrollere at batterier i hjertestopalarmen virker.

 

Mandag i lige uger inden kl. 9. skal hjertestopalarmen afprøves på afsnit N2. Under afprøvningen skal forvagten blive i afsnittet.

 

Forvagten bør diktere journal på alle indlagte patienter på indlæggelsesdagen, hvor patienten undersøges både psykisk og somatisk.

 

Desuden håndskriver forvagten kladdeark med resume og ordinerer medicin i medicinmodulet. Endvidere ordineres nødvendige prøver. Behov for akutte blodprøver bør vurderes i forbindelse med somatisk undersøgelse.

 

Forvagts opgaver:

 • • Modtage akutte patienter ifl. Visitationsregler

 • • Give medicin med tvang hvis det er nødvendigt

 • • Ordinere bæltefiksering og lave tilsyn på bæltefikserede patienter

 • • Rådgive praktiserende læger

 • • Tage akutte blodprøver og i øvrigt andet akut vagtarbejde

 • • Vurdere indlagte patienter med akutte problemer

 

Bagvagt

Bagvagtslaget i Klinik Psykiatri Nord består af speciallæger i psykiatri samt 1. reservelæger i sidste del af deres hoveduddannelsesstilling.

 

Bagvagten har vagt fra kl. 08.00 til kl. 08.00 på alle ugens dage og kan kontaktes ved henvendelse til Psykiatriens Information, tlf. 97 64 30 00.

 

På hverdage er der normaltjeneste fra 8.00-15.30 og vagt uden for tjenestestedet fra kl. 15.30 til kl. 08.00.

 

I weekender og helligdage er der normaltjeneste fra 8.00-14.00. Fra 14.00. til 8.00 er der vagt uden for tjenestestedet.

 

Såfremt der er medicinstuderende i forvagt, er hele vagten en tilstedeværelsesvagt.

 

I weekenden møder bagvagten ind til vagtskifte på afsnit N6 sammen med forvagten.

 

Bagvagten er til rådighed for forvagten ved spørgsmål og behov for speciallægekompetencer.

 

Bagvagten har ansvaret for, at gennemgang af nyindlagte patienter i weekenden foretages inden 48 timer efter indlæggelse såfremt det er muligt.

 

Bagvagten står telefonisk til rådighed for psykiatrisk sygeplejerske i FAM på Sygehus Vendsyssel. Sygeplejerske kan kontakte bagvagt i tvivlssager.

Bagvagten varetager akut tilsyn på Sygehus Vendsyssel, Hjørring, hvis fremmøde vurderes nødvendigt.

 

Bagvagten på N8 i Thisted dækkes af læger tilknyttet Thy-Mors.

 

Forvagtens og bagvagtens særlige opgaver i forhold til afsnit N7 Frederikshavn.

For afsnit N7 gælder følgende:

Ud fra afsnit N7’s, geografiske beliggenhed i Frederikshavn, kan forvagten ikke varetage tilstedeværelsesopgaver i dette afsnit, hvorfor det er bagvagtens opgave.

 

Mindre opgaver, f.eks. laboratoriesvar, p.n. medicinering og lignende, kan varetages telefonisk af forvagten.

I mere komplicerede tilfælde/tvivlstilfælde kontakter personalets bagvagten telefonisk, hvorefter bagvagten vurderer, om denne skal give fremmøde på afsnit N7.

 

Ved brug af tvangsanvendelse, hvor der obligatorisk skal være en læge til stede, påhviler det bagvagten at give fremmøde på N7.

 

Beredskabsvagt

(Varetages altid af en speciallæge i psykiatri, denne vagt er kun tilgængelig såfremt bagvagten ikke er speciallæge i psykiatri)

 • • Al kontakt til speciallægen i beredskabsvagt foretages af bagvagten

 • • Beredskabsvagten kontaktes såfremt bagvagten har brug for faglig sparring med speciallæge

 • • Som udgangspunkt foretages al sparring med speciallæge i beredskabet telefonisk

 • • Speciallæge i beredskabsvagt vurderer selv, om der er behov for fremmøde

 

Psykiatrisk tilsyn

Klinik Psykiatri Nord har psykiatrisk tilsynsforpligtigelse på følgende lokationer:

 • • Sygehus Vendsyssel: Tilsyn udføres jf. instruks. Se under referencer.

 • • Sygehus Thy-Mors. Tilsyn udføres af læger tilknyttet Psykiatrien i Thy-Mors. Se vagtinstruks under referencer.

 

Akut opstået fravær i planlagte vagter

 • • Ved akut opstået fravær i forbindelse med planlagt forvagt skal bagvagten kontaktes.

 • • Afgående forvagt er forpligtiget til at blive på sygehuset, indtil erstatningsvagttager er fremmødt.

 • • Forvagt og bagvagt hjælpes ad via kontakt til alle interne og eksterne vagttagere, der fremgår af telefonlisten, med at få besat den ledige vagt. Hvis ikke dette lykkes i forhold til forvagt, har bagvagten kompetence til at pålægge en ansat læge vagten. Hvis der ikke opnås kontakt med potentielle forvagter, skal vikarbureau kontaktes med henblik på at finde en forvagt ad den vej.

 • • Såfremt bagvagt har lovligt forfald, forsøger afgående bagvagt at finde en afløser ved at ringe til interne og eksterne bagvagter. Hvis det ikke lykkes at finde en afløser til bagvagten, skal ledende overlæge kontaktes med henblik på at pålægge en vagten. Afgående bagvagt fortsætter i vagt, indtil en afløser er fundet.

 

Referencer

Visitationsregler – Klinik Psykiatri Nord

Psykiatrisk tilsyn på Sygehus Vendsyssel

Vagtinstruks for læger i Psykiatrien i Thy-Mors – Klinik Psykiatri Nord