Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyningssvigt - Fødegangen

 

 

 

Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Det er op til den enkelte afdelingssygeplejerske at kontakte Teknisk Afdeling og akkrediteringskoordinatoren for centeret.

Årlig gennemgang dato:

Afsnit

Gennemgået af

14. oktober 2013

Fødegangen

 

 

 

Morten Anders Christensen, Teknisk Afdeling.

Line Hundebøl Nielsen, vicechefjordemoder

 

 

 

1. Brand

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes flugtvejsplanen?

Ved reserveudgangen (bagtrappen)

Ved elevator i Fødegangen forhal

Ved kopirummet på ”ny gang”.

 

Hvor findes varslingsinstruks (og telefonen) for alarmering? (markeret med rød telefon på flugtvejsplanen)

Samtalerummet

På Fødegangens kontor/vagtrum.

 

Hvordan adviseres personalet om brand?: lys, lyd, lamper der blinker, telefon, personsøger?

Personalet på Fødegangen har 2 personsøgere, som hyler ved brand.

På ABA-anlægget i vagtrummet gives yderligere information.

 

Findes der sprinkleranlæg/røgalarmer i afsnittet?

Der er røgalarm i alle rum (ABA-anlæg)

Der findes ikke sprinkleranlæg.

Fra medio januar 2014 findes sprinkleranlæg i hele bygning F.

 

Findes der branddøre, som lukker automatisk ved brand? Hvordan åbnes de manuelt?

Ja, der findes ABDL-døre.

De åbnes med håndkraft.

 

 

Alarmering af naboafdelinger?

Er der nogen udover Informationen, som skal adviseres?

Der foregår automatisk alarmering ved hjælp af ABA-anlæg. Informationen er også behjælpelig med at advisere, hvis nødvendigt.

 

Hvem møder brandvæsenet?

Informationen adviserer portørerne: 1 portør møder brandvæsenet på terrænet og en anden portør går til afdelingen.

Personalet møder dem i afdelingen ved den ”melder” som alarmerer.

 

Hvordan foretages evakuering af patienter (dag, aften, nat)?

Der foretages evakuering stuevis.

 

 

Hvor findes CO2 slukkere?

På ”gammel gang”, lige indenfor svingdøren.

 

Hvor findes brandslanger? - og hvilke stuer kan nås med slangen?

Brandslange på ”ny gang” kan nå alle stuer og kontorer på gangen.

Brandslange ved elevator og nederst på ”gammel gang” kan tilsammen nå stuer og kontorer på resten af Fødegangen.

 

Hvor findes håndsprøjte med vand? Hvor tit kontrolleres vandstand i håndsprøjten og af hvem?

Der findes ikke håndsprøjter på Fødegangen.

 

 

Hvordan håndteres ilt-udtag samt iltbomber ved brand?

Iltbomber fjernes ved brand.

På stuerne kan ilten kobles fra udtaget ved brand.

Fødegangen har ikke omfattet et centralt betjeningspanel.

 

Hvor findes nøgle til evt. låste vinduer/døre

Hos afdelingsjordemoderen, som er til stede døgnet rundt.

 

Hvordan sikres flugtveje mod blokering og brandbart materiale?

Stor opmærksomhed på dette og daglig kontinuerlig kontrol af dette.

 

Kontrol af afsnittets brandudstyr? Hvem og

hvornår?

2 gange årligt gennemgås udstyret af brandmyndigheder/Falck/Teknisk Afdeling.

 

Har afsnittet faste aftaler om lokal brandinstruktion?

Personalet deltager i praktiske brandøvelser hvert 3. år (udbydes af sygehuset) og gennemfører E-learnings brandkursus hvert år.

 

 

 

 

Spørgsmål

Svar

2. Hjertestop

Hvordan meldes hjertestop?

På tlf.nr. 2 2011

 

Hvordan melde hjertestop ved nedbrud af vanlige meldesystemer? (hjertestopknap, telefoni etc.)

Man tager fysisk kontakt med Informationen og evt. med anæstesilæge/sygeplejerske, som er tilstede tæt på Fødegangen.

 

Hvor findes hjertevogn/akutbakker?

Hjertestopvogn/hjertestarter medbringes af anæstesien.

Akutbakke til hjertestop findes i Fødegangens medicinrum.

 

Hvor findes hjertestarter?

På 4. etage (FABA). og på afd. 103 (intensiv).

 

 

 

3. Beredskabsplan

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan indgår afdelingen i katastrofeberedskabet ifølge beredskabsplanen?

Afdelingen indgår i katastrofeberedskabet under punkt 8.13/06.

Alarm rettes til Fødegangens vagtrum.

 

 

 

4. Strømfor-syning

Spørgsmål

Svar

 

Hvilke kontakter fører nødstrøm/supernødstrøm? (Hvordan er de mærket?)

Lys på stuerne vil altid have nødstrøm.

Milou fosterovervågningssystem har supernødstrøm.

 

Hvilket apparatur/udstyr skal altid tilsluttes nødstrøm? Skal dette apparatur/udstyr genstartes, fx i forbindelse med afprøvning af nødstrømsanlæg tirsdag morgen?

Alt apparatur er tilsluttet nødstrøm.

Genstart er ikke nødvendig.

 

Hvilken PC på vagtstuen står altid i nødstrøm og skal være tændt? (Nødstrømscomputeren skal via kabel være tilknyttet printer, som også skal sidde i nødstrømsstik).

Hvem er ansvarlig for at genstarte nødstrømscomputeren x 1 ugentligt?

PC på afdelingsjordemoderens skrivebord i vagtstuen.

 

Hvordan meldes mindre lokale strømnedbrud?

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 6-5900.

Uden for åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.:6-0000

 

 

 

5. Telefoni

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes afsnittets nødtelefon(gælder kun sengeafsnit samt enkelte andre fx skadestue etc.)?

Hvilket nødtelefonnummer har den?

Status på nedbrud i telefoni udsendes pr. mail.

 

 

 

Hvor findes liste over nødtelefonnumre?

Ny liste er på vej fra Ole Hansen.

 

 

Hvordan kontaktes vagtbærende sundhedspersonale i forbindelse med totalt nedbrud af telefoni? Herunder udpegning af ordonnans/kontaktperson

Fx kontaktperson i afdelingen, som hele tiden ved hvor vagthavende læge og andre er, skal blive i afsnittet.

 

 

Hvem skal orienteres ved telefonnedbrud?

Informationen:

Vagthavende læge/sygeplejerske og afdelingsjordemoderen:

 

 

 

6. Patientkald

Spørgsmål

Svar

 

Hvis anlægget har nøddrift: Hvordan vises nøddrift på kaldeanlæg? (lyd, lamper etc.).

Hvordan skal personalet forholde sig?

Fødegangens kaldeanlæg har ikke nøddrift.

 

 

 

Hvordan skal personalet forholde sig, hvis kaldeanlægget er ude af drift?

Patienter, der ikke selv kan kontakte personalet, tilses hyppigt. Andre får klokke eller andet at larme med.

 

Hvordan sker fejlmelding til teknisk afdeling?

 

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 6-5900

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 6-0000

 

 

 

7. Personsøger

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan kontaktes personsøger, hvis 88-kodning ikke fungerer?

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan udpeges ordonnanser fx ved vagtskifte?

Hvordan kontaktes øvrige vigtige samarbejds-partnere (Jordemødre, Bioanalytikere m.fl.)?

Forsøg 87 efterfulgt af søgenummer og det anvendte apparats nummer, når der er ringetone er søgningen gennemført.

Hvis dette ikke virker, kontaktes Informationen:

Informationen orienteres om hvilket telefonnummer, der kan benyttes til kontakt til visitatorer og vagthavende læge

Læger skal fysisk opholde sig svarende til oplysninger på vagtskema.

På Fødegangen er afdelingsjordemoderen ordonnansen.

 

 

 

8. Medicinske gasser

Spørgsmål

Svar

 

Hvor mange iltbomber samt aggregater skal forefindes i afsnittet?

Der findes 2 iltbomber på Fødegangen.

 

 

Er der behov for at have adgang til injektorsug, hvis vægsug er ude af drift?

Nej der bruges manuelt ”jordemodersug”.

 

 

Er der behov for nødforsyning af Co2? Eller Medicinsk luft?

Nej

 

 

 

 

9. Ventilation, varme, køling og vand

Spørgsmål

Svar

 

Er der i afsnittet rum eller apparatur, som er særligt følsomt over for svigt i ventilation og køling?

Nej.

 

 

 

Hvordan håndteres svigt i forsyning af vand, varme, ventilation og køling

Teknisk afdeling kontaktes med henblik på etablering af nødforsyning: På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk afdeling på tlf.nr.: 6-5900

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 6-0000