Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandvagt på Aalborg UH, Thisted

 

Beskrivelse

 

Brandvagten skal være med til at sikre, at en evakuering af hospitalet kan foregå hurtigt og sikkert i tilfælde af brand, selv om der måtte ligge patienter på gangene.

 

  • • Generelt må der ikke stå senge på gangene

  • • Ved overbelægning må der højst stå 1-2 senge med patienter, sengene skal stå i samme side. Der skal være passage på mindst 2,3 m.

  • • Hvis der står mere end 2 senge på gangene, skal der være én vågen brandvagt til stede pr. etage.

  • • Der kræves ikke brandvagt i tiden 07.00-15.00

  • • Brandvagt kan rekvireres hos vagthavende portør på tlf.: 50280

 

Rekvirering og aflønning af brandvagt

Afsnitsledende sygeplejerske kontakter først klinikledelsen med henblik på godkendelse af etablering af brandvagt. Herefter kontaktes vagthavende portør med henblik på iværksættelse af brandvagt. Vagthavende portør sørger for indkaldelse af portører til at løse opgaven.

Såfremt dette ikke er muligt, ligger ansvaret for at rekvirere ekstern brandvagt hos vagthavende portør.

 

Aflønning af brandvagt påhviler klinikledelsen.

 

 

Brandvagter – uddannelse, tjekliste og dokumentation

 

Aalborg UH, Thisted har uddannet egne brandvagter, der har gennemgået følgende:

 

  • • Brandinstruktion i de somatiske hospitaler og psykiatrien

 

https://personalenet.rn.dk/personale/Arbejdsmiljoehaandbog/Sider/Brandsikkerhed_Hospitaler.aspx

 

 

  • • Brandkursus udbudt af Thisted Brandvæsen:

Brandkurset har til formål, at give den ansatte færdigheder i at kunne anvende de forskellige typer slukningsudstyr korrekt, samt indøve færdigheder, såsom alarmering, nødflytning og modtagelse af brandvæsenet. Herudover gennemgås ordensreglerne i driftsmæssige forskrifter. Kurset skal vedligeholdes hvert 3. år.

 

Beredskabscenter Thisted ved indsatslederen har udarbejdet ”Brandvagt, portør, arbejdsbeskrivelse” som fungerer som tjekliste for portørerne. – se bilag. Tjeklisten sendes efterfølgende til Beredskabscentret som dokumentation for portørens tilstedeværelse som brandvagt. Kopier af udfyldte tjeklister opbevares elektronisk på portørernes g-drev.

 

Forebyggelse af brand i gange og kælderarealer

Opmagasinering i gangene er ikke tilladt, og der skal være speciel opmærksomhed på, at gangene er ryddede og overskuelige i de timer, hvor der er få på arbejde. Der må under ingen omstændigheder blokeres for flugtveje, og alle gangarealer skal have fri adgang til den ene side.

 

Tilsyn fra brandmyndighederne

Brandmyndighederne kommer på inspektion 1 gang årligt og kan til enhver tid komme uanmeldt.

Indeværende instruks er godkendt pr. 06.01.2012 af Beredskabschef Søren Funder Larsen og efterfølgende revideret, idet hospitalsmatriklen i Thisted ultimo 2013 har uddannet egne brandvagter, hvilket ikke var tilfældet, da den oprindelige instruks blev godkendt.

 

Formål

At alle kender til retningslinjerne for etablering af brandvagt i tilfælde af overbelægning på sengeafdelingerne

At sikre hurtig evakuering i tilfælde af brand, trods patienter på gangene

 

Definition af begreber

Brandvagt: en portør, der er uddannet til brandvagt, alternativt en funktionsuddannet brandmand fra Thisted Brandvæsen, der har direkte kontakt til vagthavende indsatsleder

 

Referencer

Erhvervs- og byggestyrelsen: Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

http://www.ebst.dk/publikationer/eksempelsamling_om_brandsikring_af_byggeri/html/toc.htm