Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation ambulante/indlagte patienter med skizofreni (voksne)

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes indlagte/ambulante patienter med skizofreni i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes enten lokalt i den enkelte klinik eller centralt i Psykiatrien.

 

Formålet er, at patienten gennem undervisning via et manualiseret program, får viden om symptomer ved skizofreni, forløb og behandling, samt mestring og forebyggelse.

Sigtet er at fremme patientens sygdomsforståelse, forbedre compliance samt bedre patientens aktive deltagelse i mestring af sygdommen og forebygge tilbagefald.

 

Mål

At patienten gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede samt øvelser bliver bedre rustet til at mestre sin sygdom og de belastninger den giver.

Undervisningen kan ligeledes medvirke til at fremme håb, mindske tilbagefald, samt øge patientens mulighed for at skabe og mestre et meningsfuldt hverdagsliv.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation gives til alle, ambulante/indlagte patienter med skizofreni, der er gennem den akutte psykotiske fase.

Det anbefales, at de patienter, der kan håndtere denne undervisningsform deltager i et gruppeforløb.

Patienter der ikke magter at deltage, i et gruppeforløb, skal have tilbudt individuelt tilpasset undervisningsforløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

Evidens

Der er evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005).

Der foreligger ligeledes god evidens for effekten af manualiseret psykoedukation, dvs. hvor der undervises ud fra en på forhånd fastlagt og gennemprøvet manual, samt at pårørende i videst muligt omfang inddrages i forløbet (Det nationale indikatorprojekt Skizofreni Dokumentalist rapport version 2.03 juli 2011).

Pædagogiske overvejelser

Erfaringen viser, at det har stor betydning for håndtering af svære sygdomsforløb at tale med andre, der har oplevet tilsvarende. Igennem gruppesamværet gives mulighed for, at den enkelte kan udvikle sine handlekompetencer enten gennem refleksion over andres erfaring eller gennem udvikling af egne erfaringer.

 

Personer med skizofreni har ofte store kognitive vanskeligheder, hvilket betyder, at de bestandigt har svært ved at honorere ny viden samt svært ved at bevare koncentrationen i længere tid. Det er derfor yderst vigtigt, at underviseren planlægger korte oplæg, med mange gentagelser der tager udgangspunkt i konkrete eksempler, der er relevante for den enkelte. Endvidere skal det valgte undervisningsmateriale udleveres til den enkelte, således at denne har mulighed for at orientere sig i det gennemgåede stof.

 

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og -forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang.

 

Det vil ofte være nødvendigt, at patientens sundhedsfaglige kontaktperson, fortløbende motiverer patienten for at deltage i undervisningsforløbet samt følger op på de opsatte øvelser i undervisningen

Gruppestørrelse

10-14 patienter bliver tilbudt undervisningsforløbet (erfaringen viser at, der sker frafald af patienter)

Antal sessioner

8-10 sessioner af minimum 1 time og max to timer med 20 min. pause.

Der tilstræbes lukkede gruppeforløb for at skabe størst mulig tryghed i gruppen.

Deltagerne i gruppeforløb tilbydes at fortsætte i gruppen gennem hele forløbet, selvom der sker overflytning til eksempelvis en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Gruppeledelse

Varetages af to gennemgående personer, og der inddrages gæsteundervisere ad hoc f.eks. brugerlærere, fysioterapeuter, psykologer, læger, socialrådgivere.

Forudsætningen hos underviserne

Faglige kompetencer:

 • • Faglig og praktisk viden om diagnosen skizofreni, omfattende faglig og praktisk ekspertise, samt erfaring og viden om andre faggruppers ekspertiser

 • • Pædagogiske evner, der indebærer at underviseren er i stand til at formidle svært tilgængeligt stof på en pædagogisk måde

 

Personligekompetencer:

 • • Erfaring med og lyst til at undervise

 • • God forståelse for målgruppens forudsætninger, ønsker og behov

 • • Evne til aktivt at involvere og medinddrage patienten i undervisningen

 • • Evne til såvel at imødekomme hele gruppens behov samt den enkelte patients behov og ønsker

 • • Evne til at fremme et håbs perspektiv

 

Invitation

Inden undervisningsforløbets start udleveres en skriftlig invitation til patienterne. Denne er rammen for psykoedukationen beskrevet herunder: formål med undervisningen, indhold struktur samt præsentation af underviserne.

Undervisningsmateriale

For at sikre, at patienter får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fællesundervisningsmateriale. Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Psykoedukationsmaterialet er lavet som et powerpoint-show bestående af 10- 15 dias pr. session og notater, som støtte til underviser. Disse kan den enkelte underviser tage udgangspunkt i, samt relevante bilag som kan bruges i undervisningssessionen eller udleveres til deltagerne, herunder litteraturliste med relevant litteratur, links til relevante hjemmesider etc.

Endvidere hører der til hver undervisningssession en række spørgsmål, hvilket giver en indikation af, hvad den enkelte deltager kan forvente svar på i pågældende session (se nedenstående).

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

Overordnede undervisningsemner

Session 1

Introduktion

 • • Hvilke formål er der med undervisningen

 • • Præsentation af undervisere og deltagere

 • • Rammerne i undervisningsforløbet

 • • Præsentation af undervisningsforløbet

 • • Forventninger til undervisningen

 • • Hvordan lever man et liv med skizofreni

 

Session 2

Sårbarhed, stress og psykisk sygdom

 • • Hvad er stress

 • • Hvordan hænger stress, sårbarhed og psykisk sygdom sammen

 • • Hvad er psykose

 • • Hvad er recovery

 • • Hvordan lever man et liv med skizofreni

 • • Hvad kan være svært –tabu/stempleing

 

Session 3 og 4

Hvad er skizofreni

 • • Hvad er skizofreni ikke (de almindelige myter)

 • • Hvad er de almindelige symptomer

 • • Hvilke symptomer indgår i diagnosen

 • • Sygdomsfaser

 • • Hvad er prognosen

 • • Hvad kan man selv gøre i.f.t. symptomer og kognitive vanskeligheder

 

Session 5

Behandling ved skizofreni. Del 1: Medikamentel

Psykologisk og social behandling forudsætter ofte medikamentel behandling

 • • Hvilken medicin bruges i forhold til skizofreni

 • • Hvad er antipsykotisk medicin

 • • Bivirkninger

 • • Hvordan behandles de forskellige sygdomsfaser

 

Session 6

Behandling ved skizofreni. Del 2: Ikke medikamentel

 • • Hvad er en primærbehandler og en kontaktperson

 • • Hvad er behandlingen ved indlæggelse

 • • Hvad er behandlingen i ambulatorium

 • • Hvad er stemmehørergrupper

 • • Hvad er psykoedukation

 • • Hvad er psykoterapi

 • • Hvad er socialfærdighedstræning

 • • Hvad er kognitiv træning og kompensation

 • • Hvad er familiebehandling (f.eks. flerfamilie gruppe, Børn af psykisk syge)

Vigtigt: Skal altid afspejle de konkrete tilbud, som er på stedet, dvs. man bør ikke lave psykoedukation om et behandlingstilbud, som man ikke har!

 

Session 7

Sociale tilbud og rettigheder

 • • Hvilken hjælp kan fås i forhold til økonomi, bolig og beskæftigelse

 • • Tvangsbehandling

 • • Patientrettigheder

 • • Patientorganisationer

 

Session 8

Et sundt liv

Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på:

 • • Kost

 • • Rygning

 • • Alkohol

 • • Motion

 • • Hvordan kommer jeg i gang med en sund livsstil

 

Session 9

Tilbagefaldsforebyggelse og Recovery

 • • Hvad er kriseplaner

 • • Hvad er recovery

 • • Hvad er mestring

 • • Hvad er stress

 • • Hvordan tackles stress

 • • Hvordan forebygges tilbagefald

 • • Hvad er de tidlige tegn på tilbagefald

 • • Hvordan kan tidlige tegn på tilbagefald tackles

 

Session 10

Afslutning

 • • Evaluering af psykoedukationen/hvad kan jeg bruge

 • • Hvad nu

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og genkendelig fra gang til gang. Det vil være hensigtsmæssigt, at undervisningen både indeholder emner, der formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål om genkendelighed fra egen sygdom.

Det er vigtigt, for at bevare motivationen, at emnerne afpasses efter og tager udgangspunkt i de problemstillinger, som deltagerne oplever.

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter den kognitive læring.

Evaluering

Deltagerne evaluerer mundtligt forløbet efter hver session. Hele forløbet evalueres på sidste undervisningssession.

Dokumentation

Patienten giver mundtligt tilsagn om deltagelse i psykoedukations forløbet. Det registreres i patientjournalens notatmodul at patienten tilbydes psykoedukation, uanset om patienten ønsker at deltage eller ej. Det registreres i journalen når patienten deltager i manualiseret undervisningsforløb, og herunder når patienten afstår herfra.

Referencer

Datadefinitioner for indikatorsættet for skizofreni. Indlagte patienter. Version: 1. december 2009, afsnit 14.

Det nationale indikatorprojekt Skizofreni Dokumentalistrapport version 2.03 juli 2011

Patientuddannelse i praksis – Anbefaling til planlægning, gennemførelse og evaluering. Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Bispebjerg Hospital december 2007.

Ascher-Svanum, H., Krause, A.A (1991): Psychoeducational Groups for patients with Schrizophrenia. A Guide for Practitioners. Maryland; Aspen Publ. Inc.

Borell, Per (1998) Trin for trin. Et modul i serien et selvstændigt liv. Janssen-Cilag; Birkerød.

Kissling, W (1995): Prelapse. Program til psykoedukation for patienter og pårørende. Lundbeck; København.

Kieserg, A., Hornung, W.P. (1996): Psychoedukatives Training für schizophrene patienten. Deutsche Gesellschaft für verhaltenstherapie; Tübingen.

G, Wiedemann, G., Klingberg, S., Pitschel-Walz, G. (2003): Psykoedukative Interventionen in der Behandlung von Patienten mit Schizophrenen störungen. Der nervenartz 9 2003. http://www.springerlink.com/content/ebewam8xdxqyjma2/fulltext.pdf

Anden relevant litteratur

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Buksti, Ann m.fl (2006) important components of short-term family group programme. From The Danish National Multicenter Schizofrenia Project. Nord J Psychiatry. Vol 60 no. 3 2006.

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Jordahl, Helge og Repål, Arne (2001). Mestring av psykoser. Psykososiale tiltak for patient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget.

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Nordentoft, M., et al. (2002) Unge med psykose - en integreret indsats: (kapitel 7: Psykoedukation). Hans Reitzels forlag.

PsykiatriFonden (1997): Skizofreni. København. Overheadserie til bogen ”Skizofreni”. København.

PsykiatriFonden (2001): Om og med psykoser. København.