Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neuropsykolog – Henvisning til neuropsykolog

 

Formål

Retningslinjer for henvisning til neuropsykolog er vejledende for neurologers brug af neuropsykologiske undersøgelser ved diagnostisk udredning, opfølgning og ved den tværfaglige vurdering af optræningspatienter.

 

Beskrivelse

Overordnede retningslinjer:

 • • Kun læger ansat ved neurologisk og neurokirurgisk afdeling kan henvise til neuropsykolog. På sengeafdelingen kan indikation formuleres tværfagligt. Efter konkrete aftaler er der mulighed for henvisning fra andre afdelinger, når der er brug for afklaring af potentiale for neurorehabilitering.

 • • Det er ikke nødvendigt, at alle patienter med kognitive og adfærdsmæssige funktionstab ses af neuropsykolog. Fokus bør være på differentialdiagnose eller et behov for at vurdere, om der er et optræningspotentiale på det neuropsykologiske område.

 • • Attestagtige undersøgelser til dokumentation for tredje part er der ikke kapacitet til.

 

Ambulatorierne:

Nyhenviste:

 • • Undersøgelser foretages kun som led i eller forlængelse af udført eller planlagt neurologisk undersøgelse. Svar tilgår altid henvisende læge til egen videre foranstaltning.

 • • Henvisningen skal tage udgangspunkt i en aktuel neurologisk sygdom eller mistanke herom.

 • • Ved pt. med obs. neurologisk sygdom, f.eks. differentialdiagnose over for psykiatriske tilstande kan kun forventes oplæg til støtte for videre henvisning.

Demensenheden:

 • • Nyhenviste til differentialdiagnose i det tidlige stadie af sygdom.

 • • Differentialdiagnose inden for kendte demenstyper.

 • • Forløbsundersøgelse i udvalgte tilfælde.

 • • Patienter med oplagt demens kun i sjældne tilfælde. (pt. med MMSE<20)

Epilepsiambulatoriet:

 • • Komplekse patienter med associerede evnemæssige problematikker.

 • • Patienter med tegn på bivirkninger, når det af compliance-mæssige grunde skønnes nødvendigt at få problematikken belyst.

 • • Patienterne med truende erhvervsmæssige problemer, hvor undersøgelse også tjener et formål for den videre kontrol.

 • • Udvalgte patienter med blanding af epileptiske og non-epileptiske anfald.

 • • Enkelte patienter i kortere støttende forløb af terapeutisk art efter aftale.

Skleroseambulatoriet:

 • • Patienter med tidligt indsættende kognitiv svækkelse i en erhvervsaktiv eller uddannelsesaktiv alder.

Parkinsonamb.:

 • • Patienter med associeret demensproblematik.

Traumer og commotio cerebri:

 • •  ”Oversete” kognitive udfald, som af hensyn til differentialdiagnose bør belyses.

 • • Differentialdiagnose inden for lette hovedtraumer mhp. behandlingstiltag.

ALS ambulatoriet:

 • • Pt., der skal afklares for egnethed til behandling via RCV henvises mhp afklaring af associeret demens.

 • • Øvrige ptt. Når det har konsekvenser for behandling.

 

Hjernetumorer:

 • • Patienter, der genhenvises til Neurologisk ambulatorium kan efter visitation undersøges i enten neurologisk ambulatorium eller neurokirurgisk ambulatorium med henblik på status og eventuel genoptræningsplan.

 

Ambulatorium for unge med erhvervet hjerneskade:

 • • Alle unge til og med 30år som har haft en ikke medfødt hjernesygdom eller været udsat for ulykke medførende hjerneskade kan henvises til udredning af følger for livsførelse, erhverv eller uddannelse.

 • • Ambulatoriet laver en tværfaglig udredning og plan for rehabilitering. Det er ikke muligt at tilbyde længerevarende eller kontinuerlig opfølgning.

 • • Commotio cerebri patienter kan ikke henvises.

Tilsyn på andre afdelinger:

 • • Patienter får efter neurologens skøn samme status som neurologiske patienter. Formålet skal være relateret til enten videre optræning eller overflytning. Man skal selv henvise og følge op og ikke overlade det til læger på den afdeling, man har gået tilsyn på.

 • • Pt. med mulig rehabiliteringspotentiale henvises fra Kardiologisk afd. og Infektionsmedicinsk afdeling

 • • Pt. med senfølger efter Covid 19 kan efter særaftale henvises til kort udredningsforløb.

Diverse:

 • • Der kan i enkelte tilfælde tilbydes få konsultationer med formål at berede vejen for et længerevarende psykoterapeutisk forløb i andet regi.

Udgående apopleksi team og TIA team:

 • • Neuropsykolog deltager ugentlig i konference og visiterer sammen med teamet.

 • • Formålet med ambulant undersøgelse skal være at kvalificere et uopdaget genoptræningsbehov-/potentiale.

 

Sengeafdelingerne 106 og 6Ø:

 • • Der skal tages aktivt stilling til, om en undersøgelse vil tilføre ny viden til udredningsforløbet eller være væsentlig for at afklare rehabiliteringspotentiale og -niveau .

 • • Der skal være skærpet opmærksomhed på patienter med minimale førlighedstab i den erhvervsaktive alder, når det er sandsynligt, at kognitive funktionstab vil medføre forringelse af livsførelse.

 • • Der skal være skærpet opmærksomhed på brug af neuropsykolog ved udarbejdelse af genoptræningsplaner for patienter med overvejende kognitive og adfærdsmæssige tab, når de udskrives til eget hjem.

 • • Neuropsykologen er selv i nogen grad opsøgende ved morgenkonferencer og teammøder og har medansvar for, at de relevante patienter bliver set.

 • • Relevante indlagte patienter tilses af neuropsykolog 1-2 dage efter henvisning fra læge. Ellers træffes der aftale om ambulant undersøgelse i umiddelbar forlængelse af indlæggelsen, hvis det er mere relevant.

 • • Korte vurderinger kan besvare et akut opstået spørgsmål vedr. optræningsregi, optræningspotentiale, problemer med adfærd i afdelingen.

 • • Der er kun undtagelsesvist nødvendigt at dokumentere akutte kognitive forstyrrelser, hvis patienten forventes overflyttet til rehabiliteringsafdeling.

 • • Kun undtagelsesvist udføres fulde diagnostiske undersøgelser under indlæggelse.

 • • Ved differentialdiagnose over for ikke-neurologisk sygdom skal det overvejes, om pt. uden tilsyn kan anbefales henvist til ambulant psykiatrisk tilbud eller Enheden for funktionelle lidelser.

 • • Krisehjælp ydes som hovedregel ikke. Men der kan tilbydes hjælp til korrekt henvisning, også af pårørende til patienter.