Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neuropsykolog – Henvisning til neuropsykolog

 

Formål

Retningslinjer for henvisning til neuropsykolog er vejledende for neurologers brug af neuropsykologiske undersøgelser ved diagnostisk udredning, opfølgning og ved den tværfaglige vurdering af optræningspatienter.

 

Beskrivelse

Overordnede retningslinjer:

 • • Kun læger ansat ved neurologisk og neurokirurgisk afdeling kan henvise til neuropsykolog. På sengeafdelingen kan indikation formuleres tværfagligt.

 • • Det er ikke nødvendigt, at alle patienter med kognitive og adfærdsmæssige funktionstab ses af neuropsykolog. Fokus bør være på differentialdiagnose eller et behov for at vurdere, om der er et optræningspotentiale på det neuropsykologiske område.

 • • Attestagtige undersøgelser til dokumentation for tredje part er der ikke kapacitet til.

 

Ambulatorierne:

Nyhenviste:

 • • Undersøgelser foretages kun i forlængelse af udført eller planlagt neurologisk undersøgelse. Svar tilgår altid henvisende læge til egen videre foranstaltning.

 • • Der skal være en aktuel neurologisk sygdom eller mistanke herom.

 • • Ved pt. med obs. neurologisk sygdom, f.eks. differentialdiagnose over for psykiatriske tilstande kan kun forventes oplæg til støtte for videre henvisning.

Demensambulatoriet:

 • • Nyhenviste til differentialdiagnose i den lettere del af demensområdet.

 • • Differentialdiagnose inden for kendte demenstyper.

 • • Forløbsundersøgelse i udvalgte tilfælde.

 • • Patienter med oplagt demens kun i sjældne tilfælde. (pt. med MMSE<20)

Epilepsiambulatoriet:

 • • Komplekse patienter med associerede evnemæssige problematikker.

 • • Patienter med tegn på bivirkninger, når det af compliance-mæssige grunde skønnes nødvendigt at få problematikken belyst.

 • • Patienterne med truende erhvervsmæssige problemer, hvor undersøgelse også tjener et formål for den videre kontrol.

 • • Udvalgte patienter med blanding af epileptiske og non-epileptiske anfald.

 • • Enkelte patienter i kortere støttende forløb af terapeutisk art efter aftale.

Skleroseambulatoriet:

 • • Patienter med en særlig kognitiv svækkelse i en erhvervsaktiv eller uddannelsesaktiv alder.

Parkinsonamb.:

 • • Patienter med associeret demensproblematik.

Traumer og commotio cerebri:

 • •  ”Oversete” kognitive udfald, som af hensyn til differentialdiagnose bør belyses.

 • • Differentialdiagnose inden for lette hovedtraumer mhp. behandlingstiltag.

ALS ambulatoriet:

 • • Enkeltstående patienter efter aftale, idet der p.t. ikke er udviklet en klar praksis på området.

Hjernetumorer:

 • • Patienter, der genhenvises til Neurologisk ambulatorium kan efter visitation undersøges i enten neurologisk ambulatorium eller neurokirurgisk ambulatorium med henblik på status og eventuel genoptræningsplan.

Tilsyn på andre afdelinger:

 • • Patienter får efter neurologens skøn samme status som neurologiske patienter. Formålet skal være relateret til enten videre optræning eller overflytning. Man skal selv henvise og følge op og ikke overlade det til læger på den afdeling, man har gået tilsyn på.

Diverse:

 • • Der kan i enkelte tilfælde tilbydes få konsultationer med formål at berede vejen for et længerevarende psykoterapeutisk forløb i andet regi.

Udgående teams:

 • • Neuropsykolog deltager i ugentlig konference og visiterer sammen med teamet.

 

Sengeafdelingerne 106 og 6Ø:

 • • Der skal tages aktivt stilling til, om en undersøgelse vil tilføre ny viden til udredningsforløbet.

 • • Der skal være skærpet opmærksomhed på patienter med minimale førlighedstab i den erhvervsaktive alder, når det er sandsynligt, at kognitive funktionstab vil medføre forringelse af livsførelse.

 

 • • Der skal være skærpet opmærksomhed på brug af neuropsykolog ved udarbejdelse af genoptræningsplaner for patienter med overvejende kognitive og adfærdsmæssige tab, når de udskrives til eget hjem.

 • • Neuropsykologen er selv i nogen grad opsøgende ved morgenkonferencer og teammøder og har medansvar for, at de relevante patienter bliver set.

 • • Relevante indlagte patienter tilses af neuropsykolog 1-2 dage efter henvisning fra læge. Ellers træffes der aftale om ambulant undersøgelse i umiddelbar forlængelse af indlæggelsen, hvis det er mere relevant.

 

 • • Korte vurderinger kan besvare et akut opstået spørgsmål vedr. optræningsregi, optræningspotentiale, problemer med adfærd i afdelingen.

 • • Der er kun undtagelsesvist nødvendigt at dokumentere kognitive forstyrrelser akut, hvis patienten forventes overflyttet til rehabiliteringsafdeling.

 • • Kun undtagelsesvist udføres fulde diagnostiske undersøgelser under indlæggelse.

 • • Ved differentialdiagnose over for ikke-neurologisk sygdom skal det overvejes, om pt. uden tilsyn kan anbefales henvist til ambulant psykiatrisk tilbud.

 • • Krisehjælp ydes ikke. Der kan tilbydes hjælp til korrekt henvisning, også af pårørende til patienter.

 

 • • Der kan henvises fra begge grupper på lige fod.