Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Føring af motorkøretøj ved hypnosedativ behandling

 

Formål

Instruksen har til formål at tydeliggøre forholdsregler i Psykiatrien ved brug af at trafikfarlig medicin, herunder benzodiazepiner, således at risikoen for uheld i trafikken mindskes.

 

Definition af begreber

Hypnosedativ: Her forstås i bred forstand medicin der virker angstdæmpende/beroligende, sløvende eller søvnfremkaldende.

 

Beskrivelse

I forbindelse med denne problematik skal det indskærpes, at behandlingstiden med anxiolytika i form af benzodiazepiner søges begrænset til 2-4 uger, og hypnotika til 1-2 uger.

Generelt bør Oxazepam, Zopiclone, Zolpidem og Zaleplon være førstevalgspræparater, når anden behandling ikke har haft sufficient effekt.

Anden medicin mærket med rød advarselstrekant, stærke analgetika, alkohol og cannabis, vil selvfølgelig forstærke den sedative effekt af benzodiazepiner og/eller hypnotika-behandling, og dermed trafikfarligheden.

Alt ordineret medicin mærket med rød advarselstrekant skal medføre kørselsadvarsel til patienten, og dette skal dokumenteres i journalen, ligesom patienten som vanligt skal have skriftlig medicininformation i henhold til gældende instruks.

Ved iværksættelse af behandling med BZD eller de nævnte Z-hypnotika, skal ordinerende læge anbefale kørselspause, hvis varighed altid skal bero på en konkret klinisk vurdering.

 

Sammenfatning

Følgende skema sammenfatter handlekravene i de forskellige situationer:

 

Problemstilling

Intervention

Ordination af BZD eller de nævnte Z-hypnotika

Ordinerende læge og øvrigt personale skal informere om bivirkninger og anbefale kørselspause i nærmere angivet periode.

Ordination af stærke analgetika

Ordinerende læge og øvrigt personale skal informere om bivirkninger herunder om risici ved bilkørsel.

Ordination af medicin med rød advarselstrekant

Ordinerende læge og øvrigt personale skal informere om bivirkninger og formidle advarsel mod bilkørsel.

Misbrug af cannabis og/eller alkohol under behandling med anxiolytika

Ordinerende læge og øvrigt personale skal informere om bivirkninger og formidle advarsel mod bilkørsel.

Patienten nægter at rette sig efter advarsel mod bilkørsel og udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare.

Personalet skal i samråd med bagvagt/overlæge foretage adækvat intervention i henhold til principperne i nedenstående referencer.

Dokumentation

Lægen er ansvarlig for, at det dokumenteres i patientjournalens notatmodul, at patienten er orienteret om bivirkninger ved farmakologisk behandling samt, at der er udtrykt advarsel mod bilkørsel eller anbefalet kørepause.

Ved anbefaling af kørselspausens skal pausens længde dokumenteres i journalen. Ligeledes skal det dokumenteres i journalen, om det skønnes, at patienten vil rette sig efter anvisningen om kørselspause.

 

Referencer

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (vejl.nr. 9009 af 27/12/2013)

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer (vejl.nr. 9584 af 10/10/2013)

LBK nr. 1356 af 23/10/2016 – Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed