Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medikamentel konvertering af nylig opstået atrieflimren med Brinavess (Vernakalant)

 

Brinavess er en atrieselektiv kanalblokker som er godkendt til konvertering af atrieflimren (AFLI) per september 2010. Kan ikke anvendes ved atrieflagren. Brinavess gives som i.v. administration og i tilfælde af konvertering kan patienten udskrives indenfor 2 timer uden behov for anæstesiassistance m.v..

 

Afdelingen vil gerne have større erfaring med dette lægemiddel, hvorfor patienter med ukompliceret AFLI (patientvægt < 100 kg) fortrinsvis skal behandles med Brinavess. Der skal være en læge til stede i afsnit S1 under infusionen, hvorfor behandlingen fortrinsvist anvendes mellem kl. 0800 og 2100. Patienter kan behandles på 7. sal, hvis der er en læge til stede på S1. Patienter der behandles med Brinavess skal gerne inkluderes i et monitoreringsstudie (SPECTRUM) og underskrive en fuldmagt mhp. senere gennemgang af journal og EKG.

 

Indikation

Til hurtig konvertering af nyligt opstået AFLI til sinusrytme hos:

 • • 

 

 • • Ikke-opererede patienter med AFLI ≤ 7 dages varighed

 • • 

 

 • • Efter hjerteoperation med AFLI ≤ 3 dages varighed

Forholdsregler for antikoagulationsbehandling er ikke anderledes end de vanlige anbefalinger. Der er fortsat indikation for AK-behandling i 3 uger ved AFLI-varighed over 48 timer eller konverteringsforsøg efter TEE.

 

Kontraindikation

 • • 

 

 • • Overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne

 • • 

 • • 

 • • Svær aortastenose, med systolisk blodtryk < 100 mmHg, med hjerteinsufficiens NYHA III og IV

 • • 

 

 • • Forlænget QT-inverval ved baseline (ukorrigeret > 440 ms), eller svær bradykardi, sinusknudedysfunktion eller 2. grads og 3. grads AV-blok uden pacemaker

 • • 

 

 • • Intravenøs antiarytmika (klasse I og III) op til 4 timer før planlagt administration af Brinavess

 • • 

 

 • • Akut koronarsyndrom (herunder myokardieinfarkt) indenfor de seneste 30 dage

 

Bør ikke anvendes ved

 • • 

 

 • • Tidligere dokumenteret venstre ventrikel ejektionsfraktion ≤ 35 %

 • • 

 

 • • Tidligere intravenøse antiarytmika (klasse I og III) 4-24 timer før planlagt administration af Brinavess

 • • 

 

 • • Klinisk betydningsfuld valvulær aortastenose

 • • 

 

 • • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, restriktiv kardiomyopati eller konstriktiv perikardit

 • • 

 

 • • Fremskreden leverinsufficiens

 

Før indgivelse af Brinavess

 • • 

 • • 

 • • Antitrombotisk/antikoagulerende behandling skal overvejes iht. afdelingens behandlingsvejledning

 • • 

 

 • • Patienten hydreres tilstrækkeligt og optimeres hæmodynamisk

 • • 

 

 • • Evt. hypokaliæmi korrigeres

 

Monitorering

Vær opmærksom på bivirkninger, som kan opstå efter administration af BRINAVESS, herunder hypotension, bradykardi, atrieflagren eller ventrikulære arytmier. Der er set sjældne tilfælde af svær hypotension og cardiogent shock. Patienter skal monitoreres tæt under og i mindst 15 minutter efter infusion af BRINAVESS for følgende:

 • Tegn eller symptomer på pludseligt fald i blodtryk eller hjertefrekvens, med eller uden symptomatisk hypotension eller bradykardi

 • Bradykardi

 • Hypotension

 • EKG-forandringer**

Hvis sådanne tegn opstår, skal administration af BRINAVESS seponeres omgående, og patienterne skal have hensigtsmæssig medicinsk behandling. Hvis disse hændelser indtræffer under 1. infusion af BRINAVESS, bør patienterne ikke få 2. dosis. 

 

Arbejdsgang

 

Modtagende læge:

 1. 1. Ordinerer Brinavess i journal + OPUS Medicin.

 2. 2. Informerer om inklusion i monitoreringsstudie (Fuldmagt udleveres af sygeplejerske på S1 og underskrives).

 3. 3. Scorer patienten mht. NYHA klasse og dokumenterer dette i journal.

 

Sygeplejerske på S1:

 1. 1. Tager chartek fra mappe mærket ”Brinavess SPECTRUM”.

 2. 2. Udleverer fuldmagt til patienten mhp. underskrift.

 3. 3. Tilbereder medicin.

 4. 4. Administrer medicin og monitorerer med puls og blodtryk jf. skema i chartek. Der skal være en læge i eller i nærheden af afsnittet under administrationen. Skopvagt skal være informeret.

 5. 5. Observeres i 2 t med telemetri, hvorefter udskrivelse kan ske, hvis patienten er stabil.

 6. 6. Der printes telemetri-dokumentation, særligt dokumenteres omslag til sinusrytme og evt. andre arytmier.

 

Tilberedning af Brinavess

Princippet i behandlingen er infusionsbehandling over 10 minutter (3 mg/kg). Ved manglende omslag gives yderligere 10 min infusion (2 mg/kg). Der anvendes samme hætteglas og infusionsopløsning til 1. og 2. infusion – kun infusionshastigheden ændres.

 • • 

 

 • • Hætteglassene med Brinavess indeholdende vernakalanthydrochlorid (20 mg/ml) i alt 500 mg/25 ml (farveløs eller svagt gulligt) er til engangsbrug og indholdet skal fortyndes før brug

 • • 

 

 • • Brinavess skal fortyndes til en infusionsvæske med en koncentration på 4 mg/ml. Dvs. 25 ml Brinavess + 100 ml fortyndingsmiddel = 125 ml endelig mængde infusionsvæske. Dette er gældende for patienter med legemsvægt < 100 kg. Ved legemsvægt > 100 kg vil der være behov for 2 hætteglas Brinavess, hvilket vil fordyre behandlingen betragtelig, hvorfor der ved legemsvægt > 100 kg tilrådes direkte DC-kardiovertering.

 • • 

 

 • • Anbefalede fortyndingsmidler er 0,9 % NaCl injektionsvæske, Ringer-lactat injektionsvæske eller 5 % glukose injektionsvæske

 

Dosering af Brinavess

 • • 

 • • 

 • • Brinavess gives ved intravenøs infusion over 10 minutter (for hver infusion)

 • • 

 

 • • Brinavess bør kun gives som intravenøs infusion. Indgiv ikke Brinavess som intravenøse push- eller bolusdosis

 • • 

 

 • • Fastsæt den rette dosis på baggrund af patientens kropsvægt. Anvend det laminerede skema til beregning af infusionshastighed. :

 • • 

 

 • • Initial infusion: Total dosis = 3 mg/kg indgivet over 10 minutter (max. 339 mg) – dvs. 0,75 ml/kg af den fortyndede infusionsblanding

 • • 

 

 • • Patienten monitoreres under og efter afslutning af første infusion. Hvis konvertering til sinusrytme ikke er indtrådt inden 15 minutter efter afslutning af første infusion, kan 2. infusion gives.

 • • 

 

 • • 2. infusion (om nødvendigt): Total dosis 2 mg/kg indgivet over 10 minutter (max. 226 mg) dvs. 0,5 ml/kg af den fortyndede infusionsblanding

 

 • • 

 

 • • Hvis konvertering til sinusrytme indtræder enten under den 1. eller 2. infusion, bør denne infusion fortsætte, til den er afsluttet

 • • 

 

 • • Hvis hæmodynamisk stabil atrieflagren observeres efter den 1. infusion, kan den 2. Brinavess infusion indgives, da patienten evt. konverterer til sinusrytme

 

Hvis patienten under infusionen af Brinavess udvikler klinisk relevant bradykardi og/eller hypotension og/eller ekg-forandringer, bør infusionen seponeres, og en eventuel 2. dosis bør ikke gives

 

 • • 

 

 • • Anden intravenøs rytmekontrol med antiarytmika (klasse I og III) i de første 4 timer efter administration af Brinavess skal undgås

 • • 

 

 • • Genoptagelse eller initiering af oral vedligeholdelsesbehandling med antiarytmika kan overvejes 2 timer efter administration af Brinavess