Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale

Beskrivelse

Ansvar

Ved procedure i sedation, udført uden medvirken af anæstesiologisk personale, vil det til hver en tid være ledende overlæge, der er ansvarlig for, at sedation gennemføres i overensstemmelse med denne retningslinje.

I de enkelte afsnit kan ansvaret for udførelse af procedure og sedation være delegeret til andre personalegrupper i henhold til lokale instrukser.

 

Nedenstående instruks gælder kun sedation med benzodiazepiner og korttidsvirkende morfika (alfentanil, sufentanil, fentanyl) indgivet i små refrakte doser. Det forudsættes, at personalet der anvender ovennævnte, har indgående kendskab til stoffernes virkningsprofil og farmakologi. Personalet skal være oplært i basal luftvejshåndtering og anæstesipersonale(speciallæge) skal kunne tilkaldes.

Potente sedativa (som propofol), og morfika til infusion (som Remifentanil), må ikke anvendes uden anæstesiologisk vurdering og deltagelse i sedationen.

 

Krav til forudgående vurdering

Der foretages en generel vurdering af patientens egnethed til proceduren, herunder evt. forventede vanskeligheder ved luftvejshåndtering (overvægt, søvnapnø, specielle anatomiske forhold, m.m.)

Der skal foretages risikovurdering af hver enkelt patient i henhold til ASA klassifikation.

 

Forberedelse

Det forudsættes, at patienten forud for proceduren, f.eks. i forbindelse med forundersøgelse, har fået nødvendig skriftlig og mundtlig information om forholdsregler i forbindelse med den pågældende procedure, som kræver planlægning på forhånd. Ligeledes skal patienten være spurgt om kendskab til allergi for anvendte medicinske præparater.

 

Minimumskrav til overvågnings- og genoplivningsudstyr på stuen eller operationsstuen evt. umiddelbar nærhed

 • • Pulsoximeter

 • • Blodtryksapparat til non invasiv blodtryksmåling

 • • Iltdosimeter

 • • Stærkt sug monteret med sugeslange og studs

 • • Hvide og grønne sugekatetre

 • • Iltkatetre (”iltbrille”, venturimaske)

 • • Selvekspanderende ventilationsballon (f.eks. Rubens eller Laerdal)

 • • Ventilationsmasker i varierende størrelse

 • • Akut medicinkasse skal være let tilgængelig

 

Apparaturet kontrolleres før første patient modtages, kontrol dokumenteres i log eller lignende.

 

Før proceduren

Krav til overvågning/monitorering

Før proceduren og sedation indledes, måles og noteres patientens blodtryk, puls og iltsaturation. Herefter vurderes behovet for nasal ilt. Medicinindgift, bevidsthedsniveau og smerteniveau (hvor relevant) dokumenteres ligeledes.

 

Under proceduren

Krav til overvågning/monitorering

Puls og iltsaturation observeres kontinuerligt. Blodtryk måles ved behov, dog minimum ved opstart af medicinindgift. De målte værdier dokumenteres løbende. Medicinindgift, bevidsthedsniveau og smerteniveau (hvor relevant) observeres løbende og dokumenteres ved afvigelser.

Ved ustabil patient foretages individuel vurdering i forhold til monitoreringsniveau.

 

Efter proceduren

Krav til overvågning/monitorering

Efter proceduren måles iltsaturation, blodtryk og puls.

Iltsaturationsværdi måles kontinuerligt til værdier over 95 eller værdi inden proceduren, uden ilttilskud.

Puls og blodtryk måles til værdi svarende til som før proceduren indledtes. Ved afvigende værdi måles hvert 5 min. til værdi svarende til før proceduren.

 

Kliniske kriterier for tilbageflytning til stamafsnit

 • • Patienten er mobiliseret til acceptabelt niveau

 • • Patienten er vågen og svarer adækvat

 • • Ubehag, smerter, kvalme eller opkastninger er under kontrol

 

Er der anvendt antidoter, skal information herom videregives til stamafsnit.

 

Patienten skal i forbindelse med tilbageflytning, have udleveret skriftlig instruktion, som beskriver forholdsregler efter proceduren i sedation.

 

Kliniske kriterier for udskrivelse

 • • Patienten er mobiliseret til vanligt niveau

 • • Patienten er vågen og svarer adækvat

 • • Ubehag, smerter, kvalme eller opkastninger er under kontrol

 

Er der anvendt antidoter, skal patienten udskrives af læge.

 

Den ambulante patient skal i forbindelse med udskrivning, have udleveret skriftlig instruktion, som beskriver forholdsregler efter proceduren i sedation, samt telefonnumre til specialet, som patienten kan benytte i tilfælde af akut opståede problemer. Personalet skal være uddannet til denne funktion.

 

Håndtering af uventet behov for anæstesiologisk assistance

Det forudsættes at hvert enkelt afsnit sammen med det lokale anæstesiafsnit udarbejder retningslinjer for uventet behov for anæstesiologisk assistance. Hvis der ikke er mulighed for tilkaldelse af anæstesipersonale, skal der som minimum være personale tilstede, der er uddannet i basal luftvejshåndtering.

 

Dokumentation

Dokumentation af indgrebet samt observationer dokumenteres.

Medicinering dokumenteres i Medicinmodulet.

 

Rekommandationer for lægemidler og dosering

Der henvises til http://pro.medicin.dk/

Definition af begreber

Sedation: Ved sedation forstås i.v. medicinering med benzodiazepinpræparat, morfika eller kombination heraf med henblik på angstdæmpning, afslapning og smertelindring i forbindelse med diagnostiske og terapeutiske procedurer, f.eks. øvre og nedre endoskopier, reposition af skulderluksation eller større sårskiftninger.

Let sedering: Patienten reagerer normalt på tiltale. Den kognitive funktion og koordinationsevne kan være hæmmet, men respiratoriske og cirkulatoriske funktioner er ikke påvirket.

Moderat sedering: Patienten reagerer adækvat på tiltale, enten alene eller ledsaget af let berøring. Reflektorisk tilbagetrækning fra smertefuld stimulus opfattes ikke som adækvat reaktion. Der er ikke behov for særlige indgreb med henblik på at sikre frie luftveje. Spontan vejrtrækning er tilstrækkelig og cirkulationen er upåvirket.

Dyb sedering: (Kræver anæstesiologisk bistand) Patienten er vanskelig at vække, men reagerer adækvat på gentagen eller smertefuld stimulering. Evnen til at opretholde vejrtrækning ved egen hjælp kan være hæmmet. Patienterne kan have brug for hjælp til at opretholde frie luftveje, og spontan vejrtrækning kan være utilstrækkelig. Cirkulationen er sædvanligvis upåvirket.

ASA klassifikation:

ASA I-II: Er omfattet af denne retningslinje

ASA III: Overvej anæstesiologisk assistance

ASA IV: Anæstesiologisk assistance

 

ASA I:

Patienter som, fraset det planlagte, er fuldstændig raske

ASA II:

Patienter med let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau

ASA III:

Patienter med systemisk lidelse, som virker begrænsende på funktionsniveau

ASA IV:

Patienter med svær systemisk lidelse, som er vedvarende livstruende

ASA V:

Den svært syge patient, som ikke forventes at overleve et døgn – med eller uden indgrebet

Målgruppe – modtagelse

ASA I og II patienter, samt helt stabile ASA III patienter som skal have foretaget procedurer i let til moderat sedation.

Denne instruks vedrører ikke:

 • • Patienter som kun får medicin i tabletform svarende ”præmedicineringsdoser” f.eks. tablet Diazepam 5 – 15 mg eller tablet Morfin 10 mg

 • • Patienter, der får intravenøs smertebehandling postoperativt

 • • Ikke-koopererende patienter (demens, bevidsthedssløring mv.) hvor det på forhånd vurderes, at der er behov for anæstesiologisk assistance eller ophold på opvågningsafsnit

 • • Børn under 15 år

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at patienter, der sederes som led i procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale, behandles sikkert og ud fra ens kriterier i alle hospitaler i Region Nordjylland.

Problemstilling

Der efterspørges i stigende grad let til moderat i.v. sedation til patienter, som skal gennemgå forskellige former for procedurer. Anæstesiologisk bistand er som regel ikke nødvendig i den forbindelse. Derimod er det nødvendigt med retningsliner der fastlægger kvalitet og sikkerhed i forbindelse med sedationen, idet der ved anvendelse af potente i.v. sedativa og analgetika vil være en (lille) risiko for respirations- og kredsløbskollaps.

Metode

Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af en litteraturgennemgang med hovedvægt på nationale og internationale rekommandationer samt evidensbaseret litteratur.

Dertil er repræsentanter fra involverede specialer inddraget i forhold til lokal praksis.

Referencer

Society of Anaesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non-Anaesthesiologists. Anaesthesiology 1996; 84: 459-71.

Guidelines for sedation and/or analgesia by non-anaesthesiology doctors. European Journal of Anaesthesiology 2007; 24: 563-567

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, kap. 61, §§ 198-202. Bekendtgørelse af sundhedsloven med eventuelle senere ændringer.

https://stps.dk/da/nyheder/2016/~/media/EE8545B3701743768140BA47BD0C861C.ashx

Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet.

Vejledning nr. 30 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet.

Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD). http://www.dpsd.dk/