Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Information til kommune m.v. ved udskrivelse af patient fra psykiatrisk sengeafsnit

 

Formål

At sikre:

  • • Et effektivt og sammenhængende patientforløb i forbindelse med patientens udskrivelse til kommunalt regi

  • • At de involverede kommunale aktører har relevante oplysninger i forhold til at varetage den videre kommunale opfølgning.

Målgruppe

Alle ledere og medarbejdere

 

Definition af begreber

Kommune: Ved ’kommune’ forstås patientens hjemkommune herunder en eller flere relevante kommunale enheder; fx socialpsykiatri, sociale myndigheder, hjemmepleje eller anden kommunal samarbejdsparter.

Information: Information omfatter mundtlig og skriftlig information, som gives i forbindelse med en udskrivelse.

Udskrivningskonference: En konference med deltagelse af patienten, evt. pårørende og de relevante samarbejdspartnere fra kommunen, Kriminalforsorgen mv., hvor diagnose og anbefalingerne om intervention fremlægges. Udskrivningskonference afholdes for at sikre kontinuitet og sammenhæng i patientens støtte- og rehabiliteringsforløb efter udskrivning.

Udskrivningsrapport: Et brev, som klinikkerne kan vælge at anvende til brug for afgivelse af oplysninger til relevante kommunale myndighed og samarbejdsparter. Brevet indeholder relevante oplysninger, som skal sikre en koordineret overdragelse til hjemkommunen.

 

Beskrivelse

Udskrivelse af patienter fra psykiatrisk sengeafsnit skal ske i henhold til Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivelse.

Et af de væsentligste principper i aftalen er, at planlægningen af en udskrivelse begynder ved indlæggelsen. Dette skal sikre, at der som afslutning på en sygehusbehandling sker en veltilrettelagt udskrivelse, der forebygger genindlæggelser. Derfor skal kommunen hurtigst muligt informeres om de behov, den forestående udskrivelse vil stille til den kommunale indsats.

 

Informeret samtykke

Videregivelse af sundhedsoplysninger til kommunale samarbejdsparter forudsætter, at pt. har givet informeret samtykke i henhold til principperne i retningslinjen indhentning og videregivelse af sundhedsoplysninger. Der kan anvendes standardiserede samtykkeerklæringer (generel samtykkeerklæring og specifik samtykkeerklæring), som findes i PRI-systemet.

 

Løbende samarbejde med henblik på udskrivelse

Tværfagligt klinisk personale i Psykiatrien samarbejder med relevante kommunale samarbejdsparter gennem hele patientforløbet med henblik på at sikre smidige overgange ved udskrivelse.

 

Udskrivningskonference

Såfremt patienten har behov for kommunal opfølgning, gennemføres der så tidligt som muligt i indlæggelsesforløbet en udskrivningskonference med henblik på etablering af:

 

  • • Særlig social støtte, omsorg og vejledning i dagligdagen for at kunne klare hverdagen i selvstændig bolig

  • • Midlertidig eller længerevarende botilbud

  • • Personlig pleje og/eller praktisk hjælp

  • • Anden hjælp

 

Ovenstående er gældende for såvel nyafdækkede behov som ved væsentlige justeringer af allerede visiteret hjælp.

 

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

I Psykiatriloven er indført særlige bestemmelser vedrørende aftale om den fortsatte behandling efter udskrivelsen, når det antages, at patienten efter udskrivelsen ikke selv vil søge den behandling, herunder de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred.

Læs mere i retningslinjer for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

 

Formidling af oplysninger på udskrivelsestidspunktet

Sengeafsnittet er ansvarlig for, at følgende oplysninger senest 3 hverdage efter udskrivelsen er formidlet til relevante kommunale samarbejdsparter:

 

  • • Sygeplejestatus

  • • Igangværende behandling, herunder aktuel lægemiddelliste

  • • Behov for efterbehandling og opfølgning af sundhedsfremmende, rehabiliterende karakter, herunder eventuel genoptræningsplan

  • • Behov for hjælpeforanstaltninger

Der er udarbejdet et forslag til indhold i en egentlig udskrivningsrapport (se vedlagte bilag), som klinikkerne kan vælge at anvende. Forslaget, som kun er vejledende, omfatter en lang række potentielt relevante parametre. Såfremt klinikken ønsker at bruge en udskrivningsrapport, træffer den pågældende klinik selv beslutning om, hvorvidt vedlagte eller en anden standard skal anvendes.

Sundhedsfaglig kontaktperson er ansvarlig for rettidig formidling af relevante oplysninger.

 

Ikke planlagt udskrivelse

Ved ikke planlagt udskrivelse foretages en individuel vurdering af behov for information til kommunen. Såfremt det skønnes, at information er nødvendigt af hensyn til patienten, orienterer læge eller kontaktpersonen den kommunale kontaktperson samt de pårørende om, at patienten har forladt sengeafsnittet.

 

Referencer

Sundhedsloven. LBK nr. 1188 af 24/09/2016. Kap. 9

Lov nr. 429 af 31/05, 2000 om behandling af personoplysninger

Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivelse