Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægemidler og medicinering ved anæstesi

Dokumentet beskriver forhold omkring anvendelse af lægemidler på samtlige anæstesiafsnit på Aalborg Sygehus.

Formål1

Målgruppe1

Anvendelsesområde1

Beskrivelse1

Lægemiddelordination1

Lægemidler til akutte situationer2

Beskrivelse2

Lægemiddeldispensering2

Lægemiddeladministration2

Referencer3

Formål

At sikre, at lægemiddelordinationen og lægemiddelanvendelse sker i overensstemmelse med evidensbaseret viden og klinisk praksis.

At sikre at enhver ordination af lægemidler til patienter er entydig.

At sikre overensstemmelse mellem lægemiddelordination – dispensering og – administration.

At forebygge utilsigtede hændelser.

Målgruppe

Ordinationsansvarlige samt ledere og medarbejdere, der dispenserer og administrerer lægemidler.

Anvendelsesområde

Alle anæstesiafsnit på Aalborg Universitetshospital, hvor lægemidler anvendes til behandling af patienter.

Beskrivelse

Lægemiddelordination

Anæstesilægen ordinerer anæstesien i henhold til patientens tilstand og afsnittets standardsortiment, indhenter informeret samtykke til anæstesien og smertebehandlingen og noterer dette på anæstesijournalen.

Ved anæstesitilsynet tages stilling til præmedicin, f. eks. antibiotika, vanlig medicin (f. eks. hjerte-, lunge-, smertestillende medicin), GIK-drop. Der tages ligeledes stilling til allergi, kontraindikationer, interaktioner af ordinerede lægemidler, og dette noteres på anæstesijournalen jf. instruksen Anæstesijournal og Opvågningsjournal. Ved tilsynet noteres entydig ordination af:

 • • Lægemidlets navn

 • • Styrke

 • • Administrationsmåde

Ordinerende læge underskriver anæstesijournal med:

 • • Navn/initialer

 • • Titel

 • • Dato

Ved telefonisk ordination skal ”modtagende” personale notere lægemidlets navn, medikamentets styrke og administrationsmåde samt notere ordinerende læges navn på tjekskemaet.

På anæstesijournalen noteres løbende monitorering af effekt og bivirkninger af lægemidlerne af den for anæstesien ansvarlige person.

Ved overlevering af patienten til stamafdeling/opvågningsafsnit/intensivafsnit skal der på anæstesijournalen være entydige ordinationer af lægemidlerne i henhold til afsnittets rammeordinationer (smerte- og kvalmestillende). Ved yderligere lægemiddelsordination skal disse noteres på anæstesijournalen med navn, styrke, administrationsmåde, evt. tidsintervaller og ordinerende læges navn/initialer.

Grundet stor variation i anæstesiafsnittenes patienttyper kan der ikke udfærdiges en overordnet beskrivelse af standardanæstesi og dermed rammeordination med angivelse af specifikke anæstesimidler og doseringer. Alle afsnit skal dog udarbejde lokale beskrivelser af afsnittets standardanæstesi samt rammeordinationer.

Lægemidler til akutte situationer

Beskrivelse

Anæstesisygeplejersker og anæstesilæger der ikke er speciallæger må administrere følgende lægemidler i akutte situationer uden at konferere med speciallæge i Anæstesi:

Ved bradykardi/blodtryksfald/påvirket almentilstand kan gives (hvis der ikke er anført kontraindikationer)

 • • Atropin 1 mg/ml, 0,5 - 1 mg i.v.

 • • Efedrin 50 mg/ml, 5 - 10 mg i.v.

 • • Metaoxidrin 1mg/ml, 0,1 - 0,2 mg i.v.

Lægemiddeldispensering

Injektionspræparater mærkes med:

 • • Lægemidlets navn

 • • Koncentration

 • • Navn/initialer for personen, der har trukket lægemidlet op

Hvis lægemidlet ikke anvendes umiddelbart, skal det yderligere mærkes med:

 • • Dato

 • • Klokkeslæt for optrækningen

 • • Den ansvarlige persons navn/initialer

Infusionspræparater mærkes med:

 • • Lægemidlets navn

 • • Koncentration

 • • Dato, tidspunkt for blandingen

 • • Evt. dets holdbarhed

 • • Navn/initialer for personen, der har trukket lægemidlet op

Hvis infusionen fortsætter efter opholdet på anæstesiafsnittet, skal den mærkes med:

 • • Patientens navn og CPR-nr.

Kontrol af dosisberegning i henhold til afsnittets blandingsskema.

Blandingsvejledninger i henhold til Apotekets anvisning.

Lægemiddeladministration

Patientens identitet og evt. allergier overfor lægemidler sikres inden anæstesiindledningen af den for anæstesien ansvarlige person.

Administrering af lægemidler i henhold til Apotekets blandingsvejledninger.

På anæstesijournalen dokumenteres:

 • • Indgiften

 • • Tidspunktet

 • • Varigheden af lægemiddeladministrationen

 • • Virkning og bivirkning af lægemiddeladministrationen, som observeres via de vitale parametre og dokumenteres på anæstesijournalen

Referencer

Medicinering - Lægemiddelordination

Anæstesijournal og Opvågningsjournal

Lægemidler til akutte situationer

Sygehusapotekets vejledninger

Medicinering - Lægemiddeldispensering 

Medicinering - Lægemiddeladministration

Apotekets vejledninger