Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manisk enkeltepisode og bipolar affektiv sindslidelse

Beskrivelse

Denne retningslinje præciserer gennemførelsen af udredning, diagnostik og behandling af voksne patienter (≥ 18 år) med manisk enkeltepisode eller bipolar affektiv sindslidelse i Psykiatrien i Region Nordjylland.

 

Indlæggelse

Indikation for indlæggelse stilles af læge på baggrund af samlet vurdering af sværhedsgrad, herunder især psykosesymptomer og suicidalitet.

 

Udredning

Udredning Udredningsprogrammet indeholder som minimum følgende elementer:

  • • Oplysninger fra henvisningen når patient henvises fra primær sektor eller enhed udenfor Afdeling for affektive lidelser, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital. Ved overgange indenfor Afdeling for affektive lidelser, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital anvendes ikke henvisning. Se retningslinjer for henvisning til voksenpsykiatrien i Region Nordjylland: Central visitation.

  • • Psykiatrisk udredning, herunder anvendelse af semistruktureret diagnostisk interview (PSE) ved ikke tidligere diagnosticerede

  • • Observation af den indlagte patients adfærd og symptomer

  • • Somatisk udredning

  • • Parakliniske undersøgelser. Se bl.a. retningslinje vedr. fysisk helbredsvurdering

  • • Misbrugsanamnese

  • • Oplysninger fra pårørende om sygdomsudvikling og symptomer

  • • Eventuelt psykologisk undersøgelse efter klinisk vurdering

  • • Eventuel fysio- og ergoterapeutisk undersøgelse efter klinisk vurdering

  • • Vurdering af sociale støttebehov

 

Parakliniske undersøgelser

Undersøgelser, der allerede er foretaget af praktiserende læge, inden for den sidste måned, (ved EKG inden for den sidste uge) er det ikke nødvendigt at gentage.

 

Undersøgelse

Tidsfrist

Blodprøveprofiler:

• Psyk: Rutineprøver

• Psyk: Rutineprøver EKG

 

Blodprøve- og EKG profiler i Psykiatrien

Ved dårlig ernæringsstatus kan rutineprøverne suppleres med methylmalonat og homocystein

Hurtigst muligt efter indlæggelse / start i ambulant behandling.

Hvis patienten er undersøgt i andet regi indenfor 30 dage op til indlæggelsen, kan disse undersøgelser godtages.

 

(ved brug af antipsykotisk medicin monitoreres for bivirkninger, Vurdering af bivirkninger ved brug af antipsykotisk medicin)

På særlig indikation:

Elektroencephalografi (EEG)

Ekkokardiografi og ultralydsundersøgelse af halskar

MR- eller CT-scanning af hjernen

Snarest efter at indikationen er påvist

 

 

Diagnostik

Diagnosen stilles på baggrund af udredningsprogram, som beskrevet ovenfor, herunder stillingtagen til organisk og misbrugsætiologi. Til diagnosticering anvendes ICD-10’s kriterier for manisk enkeltepisode eller bipolar affektiv sindslidelse, se ICD-10 version 2019 online, F30-F31..

 

Behandling

Behandling iværksættes, når patienten er tilstrækkeligt afklaret diagnostisk.

Der søges etableret et nært samarbejde med patienten og dennes pårørende, se retningslinjer om patientens og pårørendes inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen og Psykiatriske Behandlingsplaner.

 

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling gennemføres i henhold til anbefalingerne i Rådet for anvendelse af dyr sygehus medicin (RADS): Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af bipolar lidelse og Baggrundsnotat.

 

Non-farmakologisk behandling

Psykoterapi

Interpersonel Social Rytme Terapi vil oftest være førstevalg. Ved komplicerede tilstande kan det være hensigtsmæssigt med en bredere terapeutisk tilgang eller en andet terapiretning.

 

Psykoedukation

Patienten og pårørende tilbydes manualiseret psykoedukation for patienter med bipolar affektiv sindslidelse i henhold til Psykiatriens retningslinjer for Psykoedukation.

Selvmordsrisiko

I hele behandlingsforløbet screenes patienten løbende for selvmordsrisiko, jf. Selvmordsrisiko: vurdering, intervention og forebyggelse i Psykiatrien

 

 

Særlige grupper

Gravide og ammende

Der henvises generelt til samarbejde mellem Psykiatrien og Gyn-obs og Klinisk retningslinje: Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning.

Vedrørende medicinsk behandling skal der søges råd ved Telefonisk og skriftlig rådgivning vedrørende gravide og ammende.

 

Ældre

Ved behandling med stemingsstabiliserende lægemidler hos ældre skal lægen være særlig opmærksom på somatiske lidelser, øvrige medicin samt at ældre har øget risiko for udvikling af bivirkninger på grund af ændret farmakodynamik og kinetik.Visitationsregler for ældrepsykiatrien.

 

Behandlingsvarighed

Patienter der er ny-diagnosticerede med manisk enkeltepisode eller bipolar affektiv sindslidelse tilbydes et 2-årigt behandlingsforløb ved Enhed for bipolar lidelse, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital.

Prævalente patienter eller som har gennemført det ovenfor anførte 2-årige behandlingsforløb kan følges på hovedfunktionsniveau på pakkeforløb for prævalent bipolar affektiv lidelse efter henvisning fra primær sektor eller afdelinger i Psykiatri Klinik Syd.

 

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at patienter tilbydes udredning, diagnostik og behandling af ensartet, høj faglig kvalitet i et koordineret effektivt forløb ved mistanke om manisk enkelt episode eller bipolar affektiv sindslidelse.

 

Referencer

ICD-10 version 2019 online, F30-F31.

Rådet for anvendelse af dyr sygehus medicin (RADS): Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af bipolar lidelse og Baggrundsnotat.

Klinisk retningslinje: Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning
www.medicin.dk
www.sundhedsstyrelsen.dk
Sundhedsdatastyrelsens vejledning i LPR3
Sundhedsstyrelsen specialevejledning for Børne- og ungepsykiatri.
Sundhedsstyrelsens specialevejledning for psykiatri