Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Styring af sengekapaciteten og håndtering af spidsbelastningssituationer ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Beskrivelse

Hospitalets afdelinger med døgnsenge afholder daglige tavlemøder og på hospitalsniveau afholdes en fælles daglig kapacitetskonference.

Ved tavlemøder i de enkelte afdelinger skabes et overblik over afdelingens samlede patientgruppe. Den enkelte patients indlæggelsesforløb forsøges planlagt med angivelse af en forventet udskrivningsdato og på udskrivningsdagen planlægges et udskrivningstidspunkt. Derudover kan tavlemøder i de enkelte afdelinger kan have lokale fokusområder.

Forud for kapacitetskonferencen indtaster de enkelte afdelinger ved dagens tavlemøde afdelingens aktuelle kapacitetsstatus i webportalen http://patientflow.rn.dk , der kan tilgås fra regionens pc-skriveborde, når man er logget på.

Ved den fælles daglige kapacitetskonferencer foreligger det samlede kapacitetsoverblik over afdelingernes kapacitetsstatus, og det drøftes, om der skal iværksættes handlinger på tværs af afdelinger, klinikker eller hospitaler mhp at imødekomme eventuelle flaskehalse eller uhensigtsmæssige patientforløb.

Mål med styring af sengekapaciteten

En god kapacitetsstyring har til hensigt at skabe optimale rammer for visitation af patienter fra Akutmodtagelsen (402) til hospitalets døgnsenge i AMA (404), de medicinske sengeafdelinger (202, 204 A, 204 B, 205 A og 205 B), de kirurgiske sengeafdelinger (106 og 108), gynækologisk-obstetrisk sengeafdeling (105), Intensiv, Børn- og Ungeafdelingen (Pædiatri og neonatal) samt ortopædkirurgisk afdeling (109) så den enkelte patient oplever et professionelt tilrettelagt indlæggelsesforløb kendetegnet ved:

 • • Den rigtige patient i det rigtige forløb (ambulant, dagafsnit, døgnafsnit) på det rigtige tidspunkt med færrest mulige overgange i forløbet

 • • Overbelægning forebygges, forudses og håndteres rettidigt – der skabes flow

 • • Personaleressourcer udnyttes effektivt og optimalt

 • • Forebygge at en patient bliver placeret på gangarealer

Daglig kapacitetskonference på hverdage kl. 10.30 i konferencerummet i AMA - 404

Dagens kapacitetsoverblik for afdelinger og hospital gennemgås fra http://patientflow.rn.dk og der indgås eventuelle aftaler gældende for det kommende døgn. Kapacitetskoordinatoren er ansvarlig for indgåelse af aftaler.

Minikapacitetskonference

Behov for afholdelse af minikapacitetskonference aftales ved kapacitetskonferencen. Minikapacitetskonference afholdes ved Cetreatavlerne i Cluster 5 i AMA - 404. Det bliver i givet fald meldt ud med klokkeslæt i feltet ”Dagens aftaler” på http://patientflow.rn.dk

 

Weekends og helligdage

Status fra sygehusets sengeafdelinger indtastes senest kl. 10.30.

Alle afdelinger kan få kapacitetsoverblik over døgnsengene på hospitalets via http://patientflow.rn.dk

Hvis kapacitetsoverblikket giver anledning til iværksættelse af handlinger på tværs af hospitalet, aftales dette telefonisk blandt de ansvarshavende/koordinerende sygeplejersker i afdelingerne. (Se handlingsalgoritmer nedenfor).

 

 

 

 

 

Følgende algoritmer genereres automatisk i forbindelse med indtastning i webportalen (analogt med algoritmer i Aalborg Universitetshospitals kapacitetsoverblik, der også kan tilgås via webportalen):

 

STATUS PÅ HOSPITALSNIVEAU:

 

Grøn belægningsgrad

Belægning på ≤ 90 % af den disponible sengekapacitet på hospitalsniveau (uden Pædiatri, neonatal, Intensiv og ortopædkirurgi)

Gul belægningsgrad

Belægning på > 90 % og ≤ 115% af den disponible sengekapacitet på hospitalsniveau (uden Pædiatri, neonatal, Intensiv og ortopædkirurgi)

Rød belægningsgrad

Belægningsgrad på > 115% af den disponible sengekapacitet på hospitalsniveau (uden Pædiatri, neonatal, Intensiv og ortopædkirurgi)

 

STATUS PÅ AFDELINGSNIVEAU:

 

Grøn belægningsgrad

Belægning på ≤ 95 % af den disponible sengekapacitet på den enkelte afdeling

Gul belægningsgrad

Belægning på > 95 % og ≤ 115% af den disponible sengekapacitet på den enkelte afdeling

Rød belægningsgrad

Belægningsgrad på > 115% af den disponoble sengekapacitet på den enkelte afdeling

 

HANDLINGSALGORITMER PÅ HOSPITALSNIVEAU:

 

Aftalte handlinger for det kommende døgn fremgår af feltet ”Dagens aftaler” på http://patientflow.rn.dk

 

Grøn belægningsgrad:

Ingen afdelinger har behov for at indgå aftaler på tværs af egen klinik.

Gul belægningsgrad:

Der er behov for aftaler på tværs af klinikker – dvs. at mulighed for udnyttelse af døgnseng(e) i andet sengeafdelinger i egen klinik er udnyttet. Aftalerne kan indgås blandt medicinsk koordinator, afsnitsledere, ansvarshavende sygeplejersker og koordinerende sygeplejersker i Hjørring.

Mulige aftaler/handleplaner (ikke prioriteret, da den enkelte dag afgør, hvilke muligheder, der er de bedst anvendelige):

 • • Vurdering af muligheden for omlægning af patientforløb. Eksempelvis ændring fra døgnindlæggelse til dagplads eller oprettelse af subakutte daglinjer.

 • • Dagpladser eller andre lokaler anvendes i eget speciale/klinik.

 • • Et trængt speciale/afdeling tildeles sengepladser i AMA.

 • • Et trængt speciale låner sengepladser i en afdeling uden for egen klinik.

 • • Situationen iagttages – og der snakkes sammen igen senere på dagen, evt. ved afholdelse af minikapacitetskonference på AMA.

 • • Jf. gældende samarbejdsaftaler vurderes, om der skal lukkes for tilgang af patienter fra Aalborg Universitetshospital.

Medicinsk koordinator/afsnitslederne/ansvarshavende/koordinerende sygeplejersker er ansvarlige for at indgåede aftaler gives videre til relevant klinisk personale (f.eks. aften- og nattevagter i sengeafdelingerne, lægelige for-, mellem- og bagvagter).

 

Rød belægningsgrad:

Ingen af ovenstående muligheder vil imødekomme overbelægning. På hverdage involveres følgende personer i handleplaner og aftaler: Klinik Medicin:

  1. 1) Medicinsk koordinator

  2. 2) Forløbsansvarlig viceklinikchef Pia Hæstrup

  3. 3) Anden repræsentant for klinikledelsen Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn:

 1. 1) Ledende kirurgisk overlæge Niels Gyldholm

 2. 2) Overlæge Nina Wensel

 3. 3) Kirurgisk bagvagt

 4. 4) Forløbsansvarlig viceklinikchef Ellen Boelt

Mulige aftaler/handlinger (ikke prioriteret, da den enkelte dag afgør, hvilke muligheder, det er bedst at anvende):

 • • Mulighed for omlægning af patientforløb (se Gul status)

 • • Lukning af patienttilgang fra Aalborg (i henhold til gældende samarbejdsaftaler)

 • • Lukning for indtag og visitering til andre matrikler/hospitaler (Thisted, Aalborg)

 • • Overflytning til andre matrikler/hospitaler (Thisted, Aalborg)

 • • Overflytning til uudnyttede intensivsengepladser

 • • Hospitalsledelsen indkalder til ekstraordinær kapacitetskonference mhp at lave aftaler om næste træk. Evt. beslutning om at lukke flere senge op.

 • • I samråd med Hospitalsledelsen kan kommuner og lægepraksis/vagtlæger kontaktes mhp at undersøge mulighederne for at påvirke efterspørgslen på sengepladser gennem en ekstraordinær indsats fra primær sektor.

 

Weekends, på helligdage samt aften- og nattetid

Hvis situationen og kapacitetsoverblikket giver anledning til iværksættelse af handlinger på tværs af hospitalet, aftales dette telefonisk blandt de ansvarshavende/koordinerende sygeplejersker i afdelingerne. (Se handlingsalgoritmer nedenfor).

HUSK

 • • Aftaler/handleplaner skal være entydige og overholdes

 • • Kommunikationsveje følges

 • • Ledelser er tilgængelige, når medarbejdere har behov for hjælp til at løse kapacitetsudfordringer

Bilag

1) Relevante telefonnumre

2) Vejledning: Sikkert patientflow – indtastning på afdelingerne

3) Vejledning: Sikkert patientflow – kapacitetsoverblik

4) Begrebsliste, Kapacitetsoverblik

Målgruppe

Hospitals-, klinik- og afsnitsledelser, ansvarshavende sygeplejersker, medicinsk koordinator, koordinerende sygeplejersker, lægeligt vagtpersonale ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring samt Ortopædkirurgien i Hjørring.

Formål

Formålet er at forebygge, at indlagte patienter bliver placeret på gangarealerne i forbindelse med spidsbelastningssituationer.

Referencer

 

 

Relaterede links

Rammer for viderevisitering af akutte medicinske patienter mellem Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel (udarbejdet af Klinik Medicin, Godkendt 18/1-2015

 

Beredskabsmodel ved spidsbelastningssituationer på det medicinske område (Regionalt dokument udarbejdet af Jens Kjær Rasmussen, Godkendt 16/1-2015)