Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang for udlån af behandlingsredskaber og hjælpemidler for plejepersonale, portører og Receptionen, Thisted

Beskrivelse

Ifølge sundhedsaftale er det region, kommune eller borger selv, der skal erholde udgifter til hjælpemidler.

Der er udarbejdet et flowchart for udlån af behandlingsredskaber og hjælpemidler (se bilag).

Dette skal følges i forhold til, om det er kommunen, regionen (hospitalet) eller patienten selv, der skal levere redskabet eller hjælpemidlet.

I tilfælde af, at hverken kommune eller hospital er forpligtet til at udlåne et hjælpemiddel, skal vi være behjælpelige med kontaktoplysninger til muligheder for at købe eller leje hjælpemidler. Adresseliste: Se bilag.

Til udlevering til patienter har region Nordjylland i samarbejde med de nordjyske kommuner udgivet en pjece: ”Behandlingsredskaber og hjælpemidler”, se bilag. Denne beskriver ligeledes ansvarsfordelingen hospital/kommune/borger. Pjecen forefindes på alle sengeafsnit.

 

Arbejdsgang for plejepersonale

Er det efter flowchartet (se bilag) relevant, at hospitalet skal stille behandlingsredskab/hjælpemiddel til rådighed sendes elektronisk henvisning til enten ergoterapi- (eksempelvis: ADL hjælpemidler, kørestole) eller fysioterapiafsnittet (eksempelvis: ganghjælpemidler, behandlingsredskaber i forbindelse med lungesygdom).

Er hjælpemidlerne aftalt på konference med visitator, og er hjælpemidlerne en kommunal opgave, er det visitators opgave at bestille hjælpemidlerne hos kommunen.

Er det efter flowchartet (se bilag) kommunen der skal stille hjælpemidler til rådighed adviseres kommunen tidligst muligt. Deadline for anmodning om hjælpemidler ved kommunen er senest kl. 12.00 dagen inden udskrivelse. Det er vigtigt at huske at oplyse patientens højde og vægt.

Hvis hospitalet ikke adviserer kommunen rettidigt, skal hospitalet udlåne hjælpemidlerne i 5 dage.

Se instruks: hjælpemiddelanmodning i plejeforløbsplanen

 

Aftaler på de forskellige afsnit

Medicinsk ambulatorium/M4

Har et lille lager stående af inhalationsapparater, som de kan udlåne. Personalet her udfylder låneseddel, der herefter sendes til Fysioterapien. Erstatningsapparater leveres til afsnittet efterfølgende fra fysioterapiafsnittet.

I det rene depot i medicinsk ambulatorie står en Portaneb med udlånsseddel ved.

I bil tilhørende lungesygeplejerske er der en Portaneb med udlånsseddel ved.

På M4 på depot ud for stue 4 er der en Portaneb med udlånsseddel ved.

Lånesedler rekvireres på centraldepotet.

 

Intensiv afsnit

Har et lager på 2 C-PAP stående, som kan udlånes på afsnittet.

Personalet udfylder seddel med CPR og udlånsnr.

Erstatningsapparater leveres til afdelingen fra fysioterapiafsnittet.

 

Sengeafsnittene

Har enkelte ganghjælpemidler i fast udlån, hvilket betyder, at disse hjælpemidler benyttes indtil eventuelt egne hjælpemidler bringes til afsnittet, og disse faste sengeafsnitsudlån må under ingen omstændigheder lånes med patienten hjem.

Til transport af patienter på sygehuset forefindes portørkørestole med eleverbare eller almindelige benstøtter.

Patienter kan under indlæggelse og som led i behandlingen/træningen låne hjælpemidler fra hjælpemiddeldepotet.

Når patienten ikke har brug for hjælpemidlet mere, sættes det på aftalt opsamlingssted, og afhentes derefter dagligt af personale fra hjælpemiddeldepotet.

Sengeafsnittene har egne badebækkenstole, badebænke med mere, og kan ved behov låne af hinanden.

 

 

 

Kirurgisk ambulatorie og dagkirurgisk afsnit

Har et lager af diverse størrelser af albuestokke, som udleveres derfra ifølge flowchartet.

Hjælpemiddeldepot personale er ansvarlige for opfyldning af lageret.

Personalet udfylder en låneseddel. Kopi sendes til Fysioterapien.

Nye lånesedler rekvireres på centraldepotet.

Udenfor terapiafdelingens åbningstider udlånes fra Hjælpemiddelpakke.

Se instruks: Hjælpemidler, som led i behandling, til patienter fra skadestue og sengeafsnit udenfor ergoterapiens åbningstid

 

K3
Har et lille lager af småhjælpemidler i depotet. Disse udlånes af terapeuterne.
Hjælpemiddeldepotet er ansvarlige for opfyldning af lageret.
 

Skadestue

Har et lager af diverse størrelser af albuestokke, gangstativ og rollator, som udleveres derfra ifølge flowchartet

Hjælpemiddeldepot personale er ansvarlige for opfyldning af lageret.

Personalet udfylder en låneseddel.

Kopi lægges i plastlomme ved hjælpemidlerne. Her afhentes den af hjælpemiddel depotets medarbejdere.

Nye lånesedler rekvireres på centraldepotet.

Udenfor terapiafdelingens åbningstider udlånes fra Hjælpemiddelpakke.

Se instruks: Hjælpemidler, som led i behandling, til patienter fra skadestue og sengeafsnit udenfor ergoterapiens åbningstid

 

Akut sengeafsnit

Har et lager af diverse størrelser af albuestokke, gangstativ og rollatorer, skråkile, gribetang og langt skohorn, som udleveres derfra ifølge flowchartet.

Hjælpemiddeldepot personale er ansvarlige for opfyldning af lageret.

Personalet udfylder en låneseddel.

Kopi lægges i plastlomme ved hjælpemidlerne. Her afhentes den af hjælpemiddel depotets medarbejdere.

Nye lånesedler rekvireres på centraldepotet.

Udenfor terapiafdelingens åbningstider udlånes fra Hjælpemiddelpakke.

Se instruks: Hjælpemidler, som led i behandling, til patienter fra skadestue og sengeafsnit udenfor ergoterapiens åbningstid

 

APV-hjælpemidler

Plejepersonalet skal via plejeforløbsplanen eller visitator anmode om hjælpemidler ved kommunen, hvis de vurderer, at der er brug for APV-hjælpemidler i patientens hjem.

APV hjælpemidler som liftsejl og Return til brug på afsnittet, udlånes af portørcentral.

 

Bariatiske hjælpemidler

Bariatriske hjælpemidler under indlæggelse.

Se instruks: Hjælpemidler, senge og tøj til bariatriske patienter, Thisted

 

Receptionen

Afhentning af hjælpemidler: Personalet i receptionen beder patient/pårørende om at underskrive udlånssedlen og aflevere denne i receptionen. Personalet i receptionen sender udlånssedlen til hjælpemiddeldepotet.

Aflevering af hjælpemidler: Hvis patient/pårørende ønsker kvittering for aflevering af hjælpemidler, kvitterer personalet for dette på udlånssedlen. Udlånssedlen kopieres og kopien følger hjælpemidlerne.

 

Definition af begreber

Behandlingsredskaber og hjælpemidler: Se Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber og Casekatalog vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler

ADL-hjælpemidler: hjælpemidler til almindelig daglig livsførelse

APV-hjælpemidler: arbejdspladsvurderingshjælpemidler (lift, sejl og plejeseng): se ovenstående katalog

Formål

Sikre at plejepersonale, portører og receptionister kender de aftalte retningslinjer for udlån af behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Referencer

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet: Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145611

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler.