Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter med meningokok-meningitis eller mistanke om meningitis af ukendt årsag, (4.4.1)

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte samt dråbesmitte.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Den enkelte afsnitsledelse har ansvaret for kendskab til retningslinjen samt implementering i de enkelte afsnit.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter. Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal.

Meningitis kan skyldes bakterier (især meningokokker, pneumokokker, haemophilus influenzae og listeriera) eller virus (coxsackie og echo).

Meningokokker findes i patientens respirationsveje, spinalvæske og evt. blod. Spredning kan ske fra respirationsvejene via dråbesmitte og ved direkte kontakt med spinalvæsken.

Symptomer

Meningokoksygdom kan udvikle sig livstruende i løbet af få timer. Sygdommen kan i begyndelsen ligne influenza. Feberen kan indtræde pludseligt og være ledsaget af kulderystelser eller kramper. Inden for 1-2 døgn stiger temperaturen til 39-40o C. Der er ofte stærk hovedpine, kvalme, opkastninger og manglende lyst til at spise og drikke. Den syge bliver døsig eller urolig, forpint og irritabel og måske uklar. Ved meningitis kan der være nakkerygstivhed, så foroverbøjning af hovedet er smertefuldt og vanskeligt.

Meningokoksygdom kan også medføre ledsmerter (som skyldes en betændelsestilstand) eller småblødninger i huden, der viser sig som røde eller blårøde punkter på størrelse med et knappenålshoved. Det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomerne på meningokoksygdom hos spædbørn ofte er anderledes end hos den øvrige befolkning. Blandt spædbørnene viser symptomerne sig ofte ved, at børnene er mindre aktive, ikke vil spise eller drikke, græder ved mindste berøring og bliver tiltagende sløve og kaster op.

Eksponeret personale

Bør instrueres i at søge læge ved sygdomstegn, især feber.

Ved direkte eksponering, f.eks. mund til mund genoplivningsforsøg eller uheld, hvor spinalvæsken rammer øjnene, skal der tages stilling til antibiotikaprofylakse.

Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægen) varetager forholdsregler for familie, skole, vuggestue etc.

Isolation

Patienter med mistanke om meningitis, der skyldes meningokok meningit (Neisseria) pneumokokker, Haemophilus influenza eller virus, isoleres på enestue.

Spredning af meningitis ses yderst sjældent på sygehuse.

 

Udover de generelle smitteforebyggende retningslinjer (3.2) skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten skal isoleres på enestue ved ankomst til sygehuset og døren holdes lukket

 • • Isolationen skal opretholdes, indtil der er givet 24 timers sufficient antibiotikabehandling, eller indtil årsagen er afklaret

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen (12.1.9).

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvoraf det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes. Se bilag

 • • Besøgende, der får antibiotikaprofylakse, betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i håndhygiejne (2.1), før stuen forlades

 • • Besøgende, der ikke får antibiotikaprofylakse, skal anvende værnemidler de første 24 timer, eller indtil årsagen er afklaret

 • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere dem i udførelsen af håndhygiejne samt brugen af værnemidler.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages hånddesinfektion (2.1), når værnemidler er aftaget og før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp f.eks. i forbindelse med måltider og efter toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

Ved direkte patientkontakt og kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

 • • Èngangshandsker (2.1)

 • • Kirurgisk maske (2.2)

 • • Èngangsovertrækskittel (2.2)

 • • Ved risiko for stænk og sprøjt, f.eks. ved lumbalpunktur, blodprøvetagning og intubation, anvendes beskyttelsesbriller eller visir (2.2)

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

Ved mere end en meters afstand til patienten kan brug af værnemidler fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patient eller inventar/udstyr, f.eks. når der gives en kort besked eller afleveres mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

  • • Rektaltermometre (8.6) skal holdes fugtige i klorholdigt middel i minimum 60 minutter.

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen og herefter lukkes posen og opbevares i skyllerum/affaldsrum, eller snavsetøjsposen kan stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes minimum en gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes

  • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

  • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar). Se afsnit om desinfektion

 • • Rengøringsudstyr desinficeres

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne.

Se afsnit om desinfektion.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren og håndtag desinficeres inden transport (se afsnit om desinfektion). Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler (2.2) under selve transporten. Der skal udføres håndhygiejne (2.1) efter transporten

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- eller behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes.

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov.

Se afsnit om desinfektion.

Kriterier for ophævelse af isolation

Isolationen ophæves, når der er givet 24 timers sufficient antibiotikabehandling, eller når årsagen er afklaret.

Forholdsregler for ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Se afsnit om desinfektion.

Rengøring og desinfektion

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres efterfølgende

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr

  • • Rengøres og desinficeres efterfølgende

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Se afsnit om desinfektion.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsheden eller når isolationsregimet ophæves. Se afsnit om desinfektion

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk (12.1.9), anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres efterfølgende

 • • Rektaltermometre (8.6) skal holdes fugtige i klorholdigt middel i minimum 60 minutter.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedurer ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport, se afsnit om ”Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen”

 • • Kapelpersonale orienteres.

Reference

Statens Serum Institut, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren. 5. udgave 2016.

Tilgængelig på: https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Supplerende.ashx. Hentet 20. december 2017.