Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Sygepleje ved ESWL-behandling

Beskrivelse

ESWL er en behandling af urinvejssten med trykbølger. Princippet i behandlingen er, at trykbølger kan gå gennem kroppen uden at forvolde skade. Når trykbølgerne imidlertid rammer en hård genstand, som en

sten, vil trykbølgernes høje energi påvirke stenen og knuse den. Stenens placering i urinvejene lokaliseres ved ultralyd og røntgen-gennemlysning. Behandlingen foretages i et tværfagligt team bestående

af sygeplejerske, radiograf og læge. Ved visitation tager læge stilling til hvorvidt den enkelte patients stenproblematik er egnet til ESWL-behandling. Dernæst bookes tid til forundersøgelse og der bestilles blodprøver (Stental). To tider til ESWL-behandling præbookes. Ved forundersøgelsen tages endelig stilling til ESWL i samråd med patienten.

 

Forundersøgelse

Der måles blodtryk og puls.

Kontrollere at der foreligger blodprøvesvar på stental, ellers bestilles blodprøver, som patienten får taget efter konsultationen. Urin undersøges for pH, nitrit og leukocytter. Der sendes urin til D/R ved positiv stix.

Ved velkendt cystitproblematik følger sygeplejersken op på plan for antibiotikakur/behandling.

Ved AK-behandling følger sygeplejersken op på plan for pausering og evt. bridging.

Der sikres, at der er ordineret smertestillende til behandlingsdagen og der er udleveret recept. Det sikres at targetstone er beskrevet.

Patientens eventuelle symptomers betydning for hverdagen beskrives af sygeplejersken.

Sygeplejersken følger op på information om behandling og risici.

Sygeplejersken informerer om tid og pjece om ESWL-behandling kommer som digitalpost. Der informeres om kørselsforbud.

Skal patienten ikke have ESWL-behandling slettes de præbookede tider.

 

Behandlingsdagen

Forberedelse

 • • På vagtplanen kan ses hvilken læge, der er ansvarlig på dagen. Enten som behandler eller superviser for radiograf. Opdateret vagtplan findes på urologisk afdelings hjemmeside.

 • • Der læses i clinical om patientens sygehistorie.

 • • Der laves stixseddel samt følges op på blodprøve og dyrkning.

 • • ESWL-maskinen tændes (se manual ”ESWL – Håndtering af maskinen” på stuen) og lejepuderne betrækkes med linned.

 • • Der ligges et blåt stykke under lejet for at tage evt. siliconespild.

 • • Der kommes silicone på membranen på terapihovedet svarende til en 5-krone.

 • • Patienten modtages og afleverer urin til stixundersøgelse. Er den positiv for nitrit/leucocytter drøftes videre plan med læge.

 • • Sygeplejersken kontrollerer patientens cpr.nr.

 • • Sygeplejersken spørger til, hvad der har været siden sidst

 • • Sygeplejersken/lægen sikrer sig, at patienten ikke er i AK-behandling/har holdt pause samt CAVE.

 • • Sygeplejersken spørger kvindelige patienter i den fertile alder om de er gravide, eller har mistanke derom. Graviditet er kontraindikation ved ESWL.

 • • Sygeplejersken tilbyder smertestillende i form af supp. Diclofenac 100 mg og sugetablet Actiq 200 mg eller Effentora 100 mg <90 kg. Sugetablet Actiq 400 mg >90 kg.

 • • Sygeplejersken informerer om behandlingen;

 • Anvendelse af gonadebeskytter <50 år

 • Patienten afklædes helt pga. vandet på lejet. Patienten iføres underbukser og sygehusskjorte. Skjorten skal vende omvendt og være åben i ryggen.

 • Faktorer, der skal medtænkes i forberedelse af patienten er tidsperspektiv for behandlingen på ca. 30-40 min. Omtale hvem, der vil være tilstede i forbindelse med behandlingen. C-bue, der vipper frem og tilbage over patienten. Lyde fra apparatur. Forventede oplevelser under behandlingen er ”knibs” mod huden og i perioder smerter trods smertestillende. En fornemmelse af at stenen rammes. Der startes ved lav styrke og denne øges gradvist. En vis styrke skal tolereres, for at behandlingen er effektiv. Patienten skal tale mindst muligt og ligge stille, da stenen ellers kommer ud af fokus. Patienten opfordres til at gøre opmærksom på evt. utilpashed og smerter.

 • •  Tilbyde musikpude/medbragt musik.

 • •  Lejring af patient;

 • Skamlen stilles nedenfor fodenden af lejet.

 • Patienten vises tilrette på det grønne sæde. Vigtigt patienten må ikke sætte sig længere ind end det grønne sæde.

 • Er stenen i venstre nyre skal patienten rykke mod højre side og omvendt.

 • Patienten ligger sig bagover uden at rykke længere ind på lejret og fodenden vippes op og fastgøres. Således at patientens nyre ligger udfor pilen på lejet.

 • Pude placeres under patientens knæ for at krumme ryggen og sikre at patienten kan ligge afslappet.

 • Der hældes lunkent vand under ryggen på patienten, da chokbølgerne og Ultralyd ledes via vand.

 • Kan patienten ikke komme på lejet fra fodenden, skal patienten på et andet leje, som dernæst køres ind ved siden af ESWL-lejet. Patienten flyttes fra leje til leje v.hj.a portør/glidestykke under hensyntagen til at sædepartiet ikke kommer højere end det grønne sæde. Der må ikke anvendes lift, da det medfører betragtelig risiko for at ødelægge apparaturet.

 

Under behandlingen

 • • Pårørende må som udgangspunkt ikke være med under selve behandlingen af hensyn til strålehygiejne. Kan behandlingen kun gennemføres ved tilstedeværelse af pårørende sikres de med værnemidler som behandler.

 • • Behandlingen indledes og såfremt den forløber uden problemer, kan sygeplejersken forlade lokalet og kan tilkaldes ved problemer og ellers ved endt behandling. 

  

OBS: Ved røntgengennemlysning skal personalet være iført blyforklæde og thyreoideabeskytter. (Gul lampe på røntgen-skærm lyser, når der anvendes røntgen).

 

Efter behandlingen

Information

Patienten informeres om evt. gener og forholdsregler efter behandlingen;

Blod i urinen

Drikke rigeligt (ca. 2 L)

Smerter

Ved tp. > 38,5 º og vedvarende smerter henvendelse til vagthavende eller vagtlæge

Ny ESWL-behandling eller kontrol-IKCT efter 3-4 uger med efterfølgende brevsvar.

Spørge om patienten har smertestillende medicin i hjemmet (evt udlevere recept)

Patienten må ikke selv køre hjem/resten af dagen, pga. indholdsstoffet Fentanyl i sugetablet.

Patienten må forlade ambulatoriet umiddelbart efter behandlingen såfremt patienten ikke har kvalme, svimmelhed eller smerter.

Rengøring/oprydning

 • • Lejet aftørres med vådserviet mellem hver patient. Efter sidste patient tørres lejet af nedenunder med håndklæde og derefter vådserviet. Membranen på terapihovedet tørres af med tør klud og dækkes med et bomuldsklæde for at undgå støv.

 • • Efter sidste behandling køres terapihovedet ud til siden og lejet i indstigningsposition.

 • • Maskinerne slukkes ved den loftophængte skærm, ved at trykke på nedlukning (orange øverst venstre hjørne, derefter på ja på ”pop up” ), derefter knap 3-2-1.

 • • Der tømmes snavsetøjkurv og skraldespand.

 • • Rullebordet ryddes op. Vandet tømmes ud af kanden og den tørres af.

 • • Der dokumenteres i Clinical.

 • • Ved udpeget personale udføres konstanskontrol af røntgenapparatur en gang månedligt.

 

Specielle hensyn til patienter med ICD-pacemaker

Patienter med ICD-pacemaker grundet iskæmisk hjertesygdom skal have denne deaktiveret under ESWL-behandling.

Pacemaker indsat pga. bradykardi skal ikke deaktiveres.

 

Ved forundersøgelsen

Anæstesien adviseres af lægen ved forundersøgelsen. Der bookes på OP, således at der kan assisteres af anæstesilæge til deaktivering (påsætning af magnet) og anæstesisygeplejersken til hjerteovervågning under deaktivering.

Substitutionsbehandling for AK-behandling planlægges til 1. og til og med 2. behandling. Patienten bookes ved læge og tiderne skal svare til to ESWL-tider på behandlingsdagen.

 

På behandlingsdagen

Patienten skal være fastende.

Patienten klargøres som beskrevet ovenfor.

Der skal være mulighed for DC-konvertering. Anæstesisygeplejersken medbringer defibrillator.

Der skal være et leje klart på stuen (pga af anvendelse af vand på ESWL-lejet)

Der skal være monteret sug på stuen (Anæstesisygeplejerske medbringer selv søjle).

Ilt skal være klargjort.

Patienten monitoreres (EKG, BT, saturation)

Der anlægges iv. Adgang

Efter endt behandling aktiveres pacemakeren ved fjernelse af magneten. Når anæstesisygeplejersken har afmonteret monitoreringen er der ikke nogen speciel observation af patienten efterfølgende. Patienten kan tage hjem efter en halv time.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have modtage ESWL-behandling

Formål

At patienten er velinformeret og føler sig tryg før, under og efter behandlingen. At behandle patientens nyresten.

Referencer

Manual for ESWL maskinen

”Instruks for pausering af AK-behandling ved TRUSP+biopsi og ESWL-behandling”. Urol.amb, Aalborg sygehus 2008.

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter nr 975 kapitel 14 § 86 (dec. 1998).

”Instruks – Leders ansvar ved konstanskontrol af røntgenapparatur samt værnemidler”.

Artikel:”Peri-operative anxiety in patients undergoing extracorporealpiezolithotripsi”. Brown SM. Publ. J Adv Nurs 1990; 15(9):1078-1082.

Artikel:”What is important to patients recieving extracorporeal shock-wave lithotripsy for urinary tract calculi”. C. Kourif, N. Quatan, A. Larkin, NA. Watkin, PJ. Boyd Publ. Ann R Coll Surg Engl. 2004 Nov;86(6):432-5.

Urolithiasis (øvre urinveje) https://pri.rn.dk/Sider/11527.aspx d. 19.08.2015