Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale Karkirurgisk Afdeling V og TV-anæstesi – vedrørende patienter til operation på TV-OP

Overordnet koordinering af samarbejde

Den overordnede koordinering planlægges mellem afdelingsledelserne på TV-anæstesi.

Anæstesien har forpligtet sig til at levere assistance til anæstesi på en operationsstue mandag til fredag.
Mandag og tirsdag planlægges elektive centrale kar, samt onsdag hvis der ikke er patienter til carotiskirugi. Patienterne til carotiskirurgi opereres fortrinsvist onsdag.

Inden årsskiftet afholdes et planlægningsmøde, så forventningerne til det følgende års nedlukninger i ferieperioder, helligdagsperioder og lignende afstemmes.

Sygehuset afholder staff-meeting/undervisning på tirsdage i semesteret. Derfor starter operationsprogrammet kl. 8.45 fraset perioder med ferienedlukning i henhold til OP-kalenderen

Der afholdes et ugentligt planlægningsmøde torsdag fra kl. 8.30-8.40 mellem programansvarlige læger og sygeplejersker fra TV-OP, TIA og afdeling V. Her sikres, at der tages hensyn til specielle forhold, patient- eller proceduremæssigt betingede, så det altid sikres, at de relevante kompetencer er til stede. Ligeledes aftales der ressourcetilpasninger ved behov.

V-sekretær er ansvarlig for at distribuere det planlagte operationsprogram til alle interessenter, og ligeledes meddele ændringer heri. De akutte ændringer meddeles telefonisk til programansvarlige anæstesilæge på tlf. 61 721, TV-OPs sekretær eller sygeplejerske på tlf. 64 692.

Koordinering af det daglige samarbejde

Specialeansvarlig overlæge TV/TIA-anæstesi og ledende overlæge, Afdeling V, har det overordnede lægefaglige ansvar for koordinering af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens de afsnitsledende sygeplejersker på TV-anæstesi, TV-OP og afdeling V har det overordnede sygeplejefaglige ansvar.

Den daglige programafvikling forsøges afviklet med færrest mulige telefonopkald, og i henhold til teamorganisering med aftalte om mødetidspunktet på operationsstuen. Kommunikation foregår via chat-funktionen i det elektroniske planlægningsværktøj.

Ved ændringer af operationsstuer eller i programrækkefølge er det TV-anæstesilæge, TV-OP sygeplejersken og karkirurgisk bagvagt, der er ansvarlige for beslutningen.

Elektive patienter fra karkirurgisk afdeling

Det daglige operationsprogram færdiggøres fra Afdeling V, hvor sekretærerne er ansvarlige for at programmet er opdateret i Cetrea kl. 12.00.

Præoperativt tilsyn foretages, når der foreligger en lægejournal med det planlagte indgreb jævnfør vejledning vurdering forud for anæstesi. Patienten skal være tilgængelig for tilsyn ved anæstesilægen fra kl. 13.00 til 14.30 på Afdeling V. Operatørsamtalen skal så vidt muligt foreligge, så man har aftalt hvilket indgreb, der skal foretages, og opnået patientens informerede samtykke hertil.

Før anæstesitilsyn indtastes patientens aktuelle blodtryk, vægt og højde og medicinlisten afstemmes i den elektronisk journal. Afdeling V sørger for anæstesiskemaet forligger i journalen.

På operationsdagen skal medicinlisten være opdateret og evt. gyldig BAC-test skal foreligge.

Der skal være rum til samtale og information af patienterne.

Når anæstesiologen har vurderet patienten med henblik på anæstesi og sammen med patienten har valgt anæstesiform og ordineret præmedicin (herunder det udvalg af patientens vanlige medicin, der skal gives), udfyldes det elektroniske anæstesitilsyn i journalen. Se evt. medicinering mellem senge-, anæstesi-, operations- og opvågningsafsnit. Den ansvarlige sygeplejerske orienteres, hvis der skal gøres ekstraordinære tiltag.

Elektive patienter, som møder fastende på afdelingen på operationsdagen, meldes klar til anæstesitilsyn ved hjælp af det elektroniske planlægningsprogram.
Operationsdagen

Sengeafdelingen er ansvarlig for at opdatere patientens status i operationsplanlægningsværktøjet så det fremgår, hvornår patienten er klar til afhentning til OP.

Hvis ikke andet er aftalt, skal stamafdelingen præmedicinere og gøre patienten klar til OP kl. 6.45, så patienten kan afhentes af portøren fra kl. 7.40. Disse tidspunkter rykkes 45 minutter frem på tirsdage, hvor der er fælles undervisning, fraset i ferieperioder.

Før patienten kan sendes på OP, skal stamafdelingen sikre sig at:

  • • der foreligger opdateret relevant patientjournal, inkl. operatørsamtale, og at operatøren har markeret operationsstedet, hvor dette er relevant jævnfør sikker kirurgi.

  • • Der skal foreligge svar på ordinerede blodprøver – inkl. dokumentation for gyldig BAC-test - og andre undersøgelser.

Patienten skal være klargjort og alle arbejdsgange omkring patienten udføres som beskrevet i teamorganisering på TV-OP.

Ved operationens afslutning aftaler karkirurg sammen med ansvarlige anæstesilæge og anæstesisygeplejerske de relevante ordinationer til videre behandling i Opvågningsafsnittet og sengeafdeling. Ordinationerne påføres anæstesijournalen af anæstesilægen og dikteres også i patientjournalen i forbindelse med udfærdigelse af operationsbeskrivelsen af kirurgen. Uden for sekretariatets åbningstid sikre kirurgerne at der forligger journal, der beskriver hvilket indgreb, der er gennemført samt de postoperative ordinationer.

Røntgenbilleder ønsket af kirurgiske årsager, ordineres og ses af kirurgen.

Anæstesilægen er hovedansvarlig for patientens ophold i Opvågningsafsnittet i tæt samarbejde med stamafdelingens læger. Under patientens ophold i Opvågningsafsnittet er det anæstesilægen, som er ansvarlig for at foretage medicinafstemning. Stamafdelingens læger laver medicinafstemning, når patienter kommer retur til stamafdelingen (se evt. medicinering mellem senge-, anæstesi-, operations- og opvågningsafsnit).

Anæstesilægen er ansvarlig for, ved udskrivelse fra Opvågningsafsnittet, at ordinere smertestillende medicin, iltterapi, fysioterapi og evt. væskeplan.
Akutte patienter med behov for anæstesiologisk assistance

Karkirurgisk bagvagt melder patienten til TV-ansvarlig læge, telefon 61 721. Ved meldingen skal der tages stilling til, hvor hastende operationen er. Ved uopsættelig vital indikation forsøges en operationsstue fremskaffet først i eget, sekundært i de øvrige operationsafsnit. Karkirurgisk læge skal afgøre, om patienten kan afvente afvikling af det elektive program eller skal opereres på førstkommende ledige leje.

Karkirurgisk læge er ansvarlig, for at patienten bookes i det elektroniske planlægningsværktøj og for at melde til TV-OPs sygeplejerske. Ansvar for at finde gammel journal, at ordinere prøver, bestille blod eller BAC-test samt dokumentation for gyldig BAC-test i journalen påhviler stamafdelingen eller skademodtagelse, såfremt patienten går direkte på operationsstuen.

Hvis patienten kører direkte fra skadestuen til operationsgangen, er det anæstesilægen, som melder patienten til intensivafsnit, og karkirurgisk læge der melder til sengeafdelingen.

Formål

Indeværende samarbejdsaftale beskriver arbejdsgange, aftaler og kommunikation i forbindelse med anæstesi til elektive og akutte kirurgiske procedurer på patienter, der opereres i karkirurgisk regi på Aalborg Universitetshospital.