Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale Karkirurgisk Afdeling V og TV-anæstesi – vedrørende patienter til operation på TV-OP

Beskrivelse1

Overordnet koordinering af samarbejde1

Koordinering af det daglige samarbejde1

Elektive patienter fra karkirurgisk afdeling2

Operationsdagen2

Akutte patienter med behov for anæstesiologisk assistance3

Formål3

Beskrivelse

Overordnet koordinering af samarbejde

Overordnet planlægges mellem afdelingsledelserne på TIA/TV-anæstesi og karkirurgisk afdeling, hvor mange procedurer, der ønskes gennemført per år.

Anæstesien har forpligtet sig til at levere assistance til anæstesi på en operationsstue mandag, tirsdag og torsdag samt på to stuer onsdag. Mandag og tirsdag er de dage, man har reserveret plads i opvågningen til en patient med behov for overnatning, derfor opereres elektive centrale kar primært disse dage. Patienter til carotiskirurgi opereres fortrinsvist onsdag. På fredage opererer karkirurger på et leje, da er der tale om patienter i lokal anæstesi uden anæstesiassistance.

Årligt stiles mod i januar måned at holde et ferieplanlægningsmøde således at forventningerne til nedlukninger i ferieperioder og helligdagsperioder afstemmes med behovet, herunder hensyntagen til at opfylde forpligtelser i forbindelse med patientpakkeforløb og kontrakten mellem Aalborg Sygehus og Region Nord.

Sygehuset afholder staff meeting på tirsdage i semesteret. For at koordinere bedst muligt og opfylde behov for interne møder er det aftalt, at alle tirsdage, fraset perioder med ferienedlukning, starter operationsprogrammet kl. 8.45.

For at koordinere ressourceforbrug afholdes et ugentligt planlægningsmøde torsdag fra kl. 8.30-8.40 mellem programansvarlige læger og sygeplejersker fra TV-OP, TIA og afdeling V. Her sikres, at der tages hensyn til specielle forhold, patient- eller proceduremæssigt betingede, således at det altid sikres, at de relevante kompetencer er til stede. Ligeledes er det på dette møde, at ressourcetilpasninger aftales.

V-sekretær er ansvarlig for at distribuere det planlagte operationsprogram til alle interessenter, og ligeledes meddele ændringer heri. De akutte ændringer meddeles telefonisk til programansvarlige anæstesilæge på tlf. 61 721, TV-OPs sekretær eller sygeplejerske på tlf. 64 692.
 

Koordinering af det daglige samarbejde

Afsnitsansvarlig overlæge TV-anæstesi og ledende overlæge, Afdeling V, har det overordnede lægefaglige ansvar for koordinering af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens de afsnitsledende sygeplejersker på TV-anæstesi, TV-OP og afdeling V har det overordnede sygeplejefaglige ansvar.

Den daglige programafvikling forsøges afviklet med færrest mulige telefonopkald, og i henhold til aftale omkring teamorganisering, således at de enkelte deltagere på operationsstuerne forpligter sig til at møde til aftalt tid på stuen. Kommunikation skal om muligt foregå via chat-funktionen i det elektroniske planlægningsværktøj.

Ved flytning af patienter mellem operationsstuerne eller ved ændringer i rækkefølge i programmet er det TV-anæstesilæge og TV-OPs sygeplejersker sammen med karkirurgisk bagvagt, der er ansvarlige for at tage beslutninger herom.
 

Elektive patienter fra karkirurgisk afdeling

Det daglige operationsprogram færdiggøres fra Afdeling V, hvor sekretærerne er ansvarlige for at programmet er opdateret i Cetrea kl. 12.00, således at patienterne kan tilses præoperativt på afdeling V.

Præoperativt tilsyn kan først foretages, når der foreligger en lægejournal, som er opdateret med henblik på det planlagte indgreb jævnfør den tværgående vejledning vurdering forud for anæstesi. Journalen skal foreligge, og patienten skal være tilgængelig for tilsyn ved anæstesilægen fra kl. 13.00 til 14.30 på Afdeling V. Operatørsamtalen skal så vidt muligt foreligge på dette tidspunkt, således at man har aftalt hvilket indgreb, der skal foretages, og opnået patientens informerede samtykke hertil. Før anæstesitilsyn skal patientens aktuelle blodtryk, vægt og højde måles og påføres OP tjek-listen.

Afdeling V sørger for, at der er lagt relevante anæstesiskemaer, medicinliste og tjeklister i de enkelte patienters journaler. Der skal på operationsdagen lægges et friskt udskrift med overblik over patientens medicin fra det elektroniske medicinmodul ind i patientjournalen. Ligeledes er det stamafdelingens ansvar at lægge et udskrift fra ProSang, der dokumenterer, at evt. gyldig BAC-test foreligger.

Der skal være rum til samtale og information af patienterne.

Når anæstesiologen har vurderet patienten med henblik på anæstesi, sammen med patienten valgt anæstesiform og besluttet, hvilken præmedicin (herunder det udvalg af patientens vanlige medicin), der skal gives, ordineres dette på tjekskemaet, som efterlades i patientens journal til afdelingen. Se evt. medicinering mellem senge-, anæstesi-, operations- og opvågningsafsnit. Her ordineres ligeledes specielle eller supplerende undersøgelser og fasteforhold. Den ansvarlige sygeplejerske orienteres, hvis der skal gøres ekstraordinære tiltag.

Elektive patienter, som møder fastende på afdelingen på operationsdagen, meldes klar til anæstesitilsyn ved hjælp af det elektroniske planlægningsprogram.
 

Operationsdagen

Sengeafdelingen er ansvarlig for at opdatere patientens status i operationsplanlægningsværktøjet så det fremgår, hvornår patienten er klar til afhentning til OP.

Hvis ikke andet er aftalt, skal stamafdelingen præmedicinere og gøre patienten klar til OP kl. 6.45, således at patienten kan afhentes af portøren fra kl. 7.40. Disse tidspunkter rykkes 45 minutter frem på tirsdage, hvor der er fælles undervisning, fraset i ferieperioder.

Før patienten kan sendes på OP, skal stamafdelingen sikre sig at:

  • • der foreligger opdateret relevant patientjournal, inkl. operatørsamtale, og at operatøren har markeret operationsstedet, hvor dette er relevant jævnfør sikker kirurgi.

  • • Der skal foreligge svar på ordinerede blodprøver – inkl. dokumentation for gyldig BAC-test - og andre undersøgelser.

  • • der skal medfølge opdateret udskrift fra det elektroniske medicinmodul.

Patienten skal være klargjort og alle arbejdsgange omkring patienten udføres som beskrevet i teamorganisering på TV-OP.

Ved operationens afslutning aftaler karkirurg sammen med ansvarlige anæstesilæge og anæstesisygeplejerske de relevante ordinationer til videre behandling i Opvågningsafsnittet og sengeafdeling. Ordinationerne påføres anæstesijournalen af anæstesilægen og indskrives/dikteres også i patientjournalen i forbindelse med udfærdigelse af operationsbeskrivelsen af kirurgen. Uden for sekretariatets åbningstid skal der som et minimum foreligge en kladde, der beskriver hvilket indgreb, der er gennemført samt de postoperative ordinationer.

Røntgenbilleder ønsket af kirurgiske årsager, ordineres og ses af kirurgen.

Anæstesilægen er hovedansvarlig for patientens ophold i Opvågningsafsnittet i tæt samarbejde med stamafdelingens læger. Under patientens ophold i Opvågningsafsnittet er det anæstesilægen, som er ansvarlig for at foretage medicinafstemning. Stamafdelingens læger laver medicinafstemning, når patienter kommer retur til stamafdelingen (se evt. medicinering mellem senge-, anæstesi-, operations- og opvågningsafsnit).

Anæstesilægen er ansvarlig for, ved udskrivelse fra Opvågningsafsnittet, at ordinere smertestillende medicin, iltterapi, fysioterapi og evt. væskeplan.
 

Akutte patienter med behov for anæstesiologisk assistance

Karkirurgisk bagvagt melder patienten til TV-ansvarlig læge, telefon 61 721. Ved meldingen skal der tages stilling til, hvor hastende operationen er. Ved uopsættelig vital indikation forsøges en operationsstue fremskaffet først i eget, sekundært i de øvrige operationsafsnit. Karkirurgisk læge skal afgøre, om patienten kan afvente afvikling af det elektive program eller skal opereres på førstkommende ledige leje.

Karkirurgisk læge er ansvarlig, for at patienten bookes i det elektroniske planlægningsværktøj og for at melde til TV-OPs sygeplejerske. Ansvar for at finde gammel journal, at ordinere prøver, bestille blod eller BAC-test samt dokumentation for gyldig BAC-test i journalen påhviler stamafdelingen eller skademodtagelse, såfremt patienten går direkte på operationsstuen.

Hvis patienten kører direkte fra skadestuen til operationsgangen, er det anæstesilægen, som melder patienten til intensivafsnit, og karkirurgisk læge der melder til sengeafdelingen.

Formål

Indeværende samarbejdsaftale beskriver arbejdsgange, aftaler og kommunikation i forbindelse med anæstesi til elektive og akutte kirurgiske procedurer på patienter, der opereres i karkirurgisk regi på Aalborg Sygehus.