Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stuegangsfunktion

 

 

 

 

 

Dagens gang I forbindelse med stuegang

Se bilag 1

 

Forudsætninger

 • • Lægerne (1 pr team) går stuegang med den sygeplejerske, der er ansvarlig for plejen af patienterne i teamet

 • • Stuegang og afvikles i tidsrummet 9.00 – 12.30 på 6V

 • • Lægesamtaler - Hver stuegangslæge kan uden forudgående aftale bookes til 1 lægesamtale kl. 13.30. Hvis patient og/eller pårørende kender én bestemt læge bedst, kan lægesamtalen bookes til den dag, denne læge går stuegang

 

Kapacitetskonference

Der afvikles hver morgen en kort kapacitetskonference på afd. 6V, kl. 9.00- 9.15 (grupperum 3)

Tilstedeværende

Sygeplejerske-teamledere; stuegangsgående læger; bagvagt; koordinerende sygeplejerske; afsnitssekretær. Stuegangsgående overlæge er ansvarshavende for afvikling

Formål

At sikre flow og rettidig afvikling af opgaver i forbindelse med indlæggelsen

Afvikling

Teamledende sygeplejerske præsenterer KORT patienter i teamet med fokus på uafsluttede opgaver, manglende tiltag før udskrivelse, og forventet tidspunkt for udskrivelse

 

Lægefaglige ansvarsområder i relation til stuegangsfunktionen

Overordnet har lægen det faglige ansvar for den medicinske behandling af alle indlagte patienter, herunder at lægge en plan for videre udredning og udskrivelse. Samtale med patient og pårørende

 1. 1. Være opdateret mht. værdier (temp., puls, BT og SaO2) på temperaturskema

 2. 2. Være opdateret mht. prøvesvar inkl. blodprøver. Signere for at alle prøvesvar er set

 3. 3. Ordinere og seponere medicin, herunder opdatere OPUS/afstemme FMK. Sikre at patienten er orienteret om ændringer i medicin og er informeret om virkninger og evt. bivirkninger

 4. 4. Ordinere relevante undersøgelser og blodprøver

 5. 5. Udfærdige udskrivningsnotater iht. gældende vejledning. (Findes i Klinisk vejledningssystem)

  1. 5.1. Ved patienter, der skal udskrives, informeres sygeplejerske eller sekretær om evt. ambulant kontrol: Hvornår og til hvad. Det tilstræbes, at hver læge er koblet på ét team

 6. 6. Oplæring af egen faggruppe i stuegangsfunktionen

 

Udskrivelser

Det stuegangsgående team tager dagligt stilling til en tentativ udskrivelsesdato, så det stuegangsgående team løbende kan arbejde mod klargørelse af dette. Datoen skal fremgå af cybertavlen. Datoen bør revideres afhængig af behandlingsforløbets gang.

 1. 1. Beslutninger om udskrivelser skal, såfremt patienten er afhængig af hjælp i hjemmet, af hensyn til sygeplejerskens samarbejdspartnere, være taget dagen forinden udskrivelse kl. 12.00, da det ellers ikke er muligt at komme i kontakt med hjemmeplejen

 2. 2. I forbindelse med beslutning om udskrivelse færdigrevideres OPUS og FMK, og der udfærdiges recepter

Weekendstuegang

Formål

At sikre flow og unødig forlængelse af indlæggelsestiden. Weekendstuegang omhandler KUN nyopståede og akutte problemstillinger. Problemstillinger fra hverdagsstuegangen skal afklares senest fredag og er IKKE et emne for weekendstuegang

Fredag

Klargøre udskrivelser lørdag OG mandag

 

Sygeplejerske

Læge

Afklare plejebehov

Afstemme medicin

Afklare behov for hjælpemidler

Receptudstedelse

PFP før kl. 13.00

Stillingtagen til evt. ambulant opfølgning

O2-bestilling

For LØRDAG udskrivelse: Klargøre epikrise skrivning

Inhalationstjek

 

Lørdagsstuegang

Lørdag er der en overlæge til stede i afdelingen i dagvagten. Formålet er at tilse patienter med akut opståede problemstillinger og afvikle planlagte, klargjorte udskrivelser. Det påhviler sygeplejersken før kl. 9 at udfærdige en liste over de opgaver, der foreligger i sygeplejerskens team. Det forventes som udgangspunkt, at overlægen ud fra denne liste, selvstændigt forestår stuegangen. Der kan, i det omfang parterne skønner det nødvendigt, indlægges ad hoc opgave-afstemning i løbet af dagen

 

Opgaveliste

 • • Afklare akutte problemstillinger

 • • Afrunding af patienter, som udskrives lørdag, se ovenfor

 • • Udførelse af akutte procedurer

 • • Klargøre patienter til udskrivelse om mandagen - KUN hvis dette ikke kunne forudses om fredagen

 • • Samtale med pårørende KUN i tilfælde af akut opståede problemstillinger.

 • • Tilse patienter, som er nyankomne til afdelingen siden fredag eftermiddag.

 

Sygeplejefaglige ansvarsområder i relation til stuegangsfunktionen

Overordnet er det sygeplejerskens opgave at foretage en kontinuerlig observation af patientens tilstand (fysisk såvel som psykisk), og at videregive væsentlige oplysninger til den stuegangsgående læge

 1. 7. Give rapport til teamet om de patienter, der er i teamet. Fordele patienterne imellem teamets medlemmer og uddelegere opgaver

 2. 8. Skrive eget nursefindernummer på tavlen, så lægen kan kontakte sygeplejersken, og lave aftale om stuegang - også om aftenen

 3. 9. Være opdateret mht. patientens tilstand, specielt ændringer i tilstanden inden for det sidste døgn

 4. 10. Udvælge patient(er), hvor der er behov for stuegang, i samarbejde med lægen

 5. 11. At værdier er målt ud fra gældende retningslinjer, som er placeret ved temperaturregistreringer

 6. 12. At værdier (temp., puls, BT og SaO2) er målt og ført på temperaturskema før kl. 9.00

 7. 13. Administrere og udlevere medicin iht. OPUS. Dette gøres mellem kl.11.50 og 12.20

 8. 14. Udskrivning

  1. 14.1. Informere sekretær om evt. ambulant kontrol

   1. 14.1.1. Hvornår og til hvad

 9. 15. Udskrivning: Informere sekretær, hvornår/når pt. går hjem

 10. 16. Oplæring af egen faggruppe i stuegangsfunktionen

 

Sekretærfaglige ansvarsområder i relation til stuegangsfunktionen

Overordnet har sekretæren ansvaret for journaler, booking af nye tider, bestilling af blodprøver og undersøgelser

 1. 17. Bestille undersøgelser og blodprøver - ud fra ”Sekretæropgaver” dagligt

 2. 18. Rykke for tid til undersøgelser samt rykke for svar på undersøgelser

 3. 19. Bestille undersøgelser i ambulatoriet/dagafsnittet

 4. 20. Epikriseskrivning (4. etage)

 5. 21. Opdatere cybertavlen med diagnose og andre oplysninger efter kapacitetskonferencen

 6. 22. Ved udskrivning ansvarlig for

  • • At bestille kørsel

  • • At booke evt. tid til ambulatoriet, dagafsnit og/eller til genindlæggelse, herunder være opmærksom på, om der skal bestilles blodprøver

  • • At navn på kontaktperson er registreret

  • • Sekretær på 4. etage ordner Dagafsnitsjournaler i korrekt orden

  • • Færdigregistrering af patienten