Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børn som pårørende

Beskrivelse

Det er vigtigt for Psykiatrien i Region Nordjylland, at der er opmærksomhed på børnene til de patienter, som er i behandling i Psykiatriens sengeafsnit, ambulatorier og enheder. Gennem to forskellige strukturerede tilbud, som ’Spørg til børnene’ samtale og henvisning til Center for Pårørende, Team Børn, bidrager Psykiatrien til dette.

 

Retningslinjen beskriver behovet for et familieperspektiv i behandlingsindsatsen. Det skal understreges, at disse retningslinjer for tilbud til patienter og deres børn ikke har noget med medarbejdernes underretningspligt i henhold serviceloven at gøre, men at retningslinjerne sigter på at hjælpe familierne gennem en vanskelig tid via kvalificeret kontakt med Psykiatriens medarbejdere.

 

Alle medarbejdere i Psykiatrien, som har patientkontakt i ambulatorier og sengeafsnit er således - uanset faggruppe - ansvarlige for at bidrage til at sikre, at disse tilbud gives til de patienter, som samtidig er forældre. Med udgangspunkt i den aftalte arbejdsdeling i den enkelte enhed, skal den enkelte medarbejder således afklare om patienten har børn mellem 0-23 år, og medarbejderen har ansvaret for at henvise til relevant tilbud. Aldersgruppen for de to tilbud er henholdsvis 4-18 år ved ”Spørg til børnene” samtalerne og 0-23 år ved Center for Pårørende, Team Børn.

 

Erfaringsmæssigt kan den enkelte medarbejder opleve usikkerhed i forhold til at drøfte problemstillinger vedrørende børn som pårørende. Hvis en medarbejder oplever, at usikkerheden resulterer i tilbageholdenhed til i praksis at virke aktivt opsøgende i forhold til børn som pårørende, skal medarbejderen drøfte dette med nærmeste leder eller nøgleperson. Derudover kan medarbejderen ligeledes søge råd og vejledning hos Center for Pårørende, Team Børn.

 

Organisering og arbejdsformer

Psykiatriens indsats overfor børn som pårørende er dels forankret i Center for Pårørende, Team Børn og dels i tilbud om ’Spørg til børnene’ samtale i Klinikkerne i Nord og Syd.

 

Ansvar

Klinikledelsen har overordnet ansvar for at sikre, at de fornødne ressourcer til at varetage dialogen med patienten om, hvorvidt vedkommende har børn samt de samtaleopgaver, som er beskrevet i denne retningslinje, er til stede i alle klinikkens enheder. Klinikledelsen har ligeledes det overordnede ansvar for, at der er udpeget to nøglepersoner for alle ambulatorier og sengeafsnit (Se instruks for nøglepersoner).

 

Lederen af sengeafsnit og ambulatorier er ansvarlige for, at samtlige patienter med børn som pårørende modtager tilbud om ’Spørg til børnene’ samtale og/eller kontakt til Center for Pårørende, Team Børn, og at den fornødne indsats i givet fald leveres.

 

Klinikledelsen er ansvarlig for, at nye medarbejdere gives kendskab til opgaver og ressourcer som led i personaleintroduktionen i den enkelte klinik.

 

Spørg til børnene

I klinikkerne er der udpeget nøglepersoner og samtalemedarbejdere for alle ambulatorier og sengeafsnit. Samtalemedarbejdere tilrettelægger og gennemfører ’Spørg til børnene’ samtaler. Via ’Spørg til børnene’ tilbydes børn med psykisk syge forældre én samtale, der har til formål at bedre deres forståelse af forældrenes sygdom. Disse samtaler er henholdsvis en forsamtale med forældrene samt en børneinformationssamtale.

Nøglepersoner og samtalemedarbejdere i klinikkerne deltager i årlige undervisningsdage tilrettelagt af Center for Pårørende, ligesom samtalemedarbejdere modtager supervision fra teamet.

Sundhedsfaglig kontaktperson eller anden klinisk medarbejder, som er givet ansvar for denne opgave, formidler tilbud om ’Spørg til børnene’ samtale (Se instruks for henvisning i Klinik Nord og Syd). Samtalen gennemføres af en samtalemedarbejder.

 

Dokumentation

Det dokumenteres i journalen, at der er givet tilbud om ’Spørg til børnene’ samtale og, at samtalen er gennemført.

 

Center for Pårørende, Team Børn

Center for Pårørende, Team Børn er det andet strukturerede tilbud i Region Nordjylland, der sikrer opmærksomhed på børnene til de patienter, som er i behandling i Psykiatriens sengeafsnit og ambulatorier. Det skal her bemærkes, at tilbuddet i Center for Pårørende, Team Børn kan ligeledes benyttes af familier, som ikke har tilknytning til en psykiatrisk afdeling, men hvor forælderen har fået stillet en psykiatrisk diagnose af praktiserende læge eller psykiater. Teamet er forankret i voksenpsykiatrien og er en tværfaglig enhed. Det overordnede formål med teamet er at udvikle og styrke den direkte indsats over for børn af psykisk syge. Teamet har klart definerede opgaver, der udspringer af formålet:

 

  • • Etablere samtalegrupper for børn og unge af psykisk syge forældre. Børn kan deltage fra de er ca. 7 (1. klasse). Max alder for at deltage er 18 år.

  • • Yde familiesamtaler - til familier, hvor børnene kan være fra 0-18 år. 

  • • Etablere samtalegruppe for unge voksne, der er børn af forældre med psykisk lidelse. Her er aldersgruppen 18-23 år.

  • • Tilbyde undervisning til medarbejdere i region og kommuner vedrørende børn af psykisk syge.

  • • Give rådgivning og vejledning i konkrete enkeltsager, hvor der er forældre med psykisk lidelse.

Medarbejderne i Center for Pårørende, Team Børn deltager desuden i forskningsaktiviteter på området.

I den enkelte kliniske enhed formidler sundhedsfaglig kontaktperson tilbud om kontakt til Center for Pårørende, Team Børn, hvis dette er relevant. Sundhedsfaglig kontaktperson er også ansvarlig for udlevering af folder om teamet (se instruks for henvisning til Center for Pårørende).

 

Dokumentation

Det dokumenteres i journalen, hvorvidt patienten er informeret og tilbudt kontakt til Center for Pårørende.

 

Formål

At sikre, at der systematisk er opmærksomhed på børn som pårørende til voksne patienter i alle Psykiatriens kliniske enheder gennem tilbud om deltagelse i ’Spørg til børnene’ samtaler og brug af Center for Pårørende, Team Børn.

 

Referencer

Center for pårørende