Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Informeret samtykke til behandling

 

Indhold

Formål1

Målgruppe – modtagelse1

Definition af begreber1

Fremgangsmåde2

Genrelle retningslinjer2

Børn2

Unge mellem 15-17 år2

Behandling m.v. uden samtykke2

Dokumentation3

Kvalitetsovervågning3

Referencer3

 

Formål

At sikre, at præhopsitalt personale giver patienten fyldestgørende information om forestående behandlingsbehov og transport, så patienten kan træffe beslutning om valg/fravalg af behandling, hvor dette er relevant.

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger som bemander akutlægebilerne i Region Nordylland.

 

Definition af begreber

 

Samtykke: Et samtykke kan være mundtligt, skriftligt eller stiltiende, dvs. at det følger af patientens kropssprog eller af situationen at patienten samtykker – selvom vedkommende ikke udtrykker det verbalt.

 

Informeret samtykke: At en sundhedsperson giver relevante og tilstrækkelige informationer til patienten om den påtænkte behandling m.v. Informationen skal gives løbende og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

 

Midlertidig inhabil: Patienter der midlertidigt er ude af stand til at tage stilling til behandling, for eksempel på grund af tilskadekomst, bevidstløshed, delirøs tilstand eller lignende.

 

Varig inhabil: Patienter, der varigt mangler evnen til at tage stilling til behandling. For eksempel patienter med nedsat psykisk funktionsevne, hvad enten tilstanden er opstået ved fødslen eller senere, fx svært demente. Dette gælder også kronisk sindslidende og sindslidende med langvarigt sygdomsforløb. Det afgørende er, om de pågældende kan forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag m.v.

 

Stedfortrædende samtykke: For børn under 15 år eller personer der mangler evnen til at give samtykke til behandling (inhabile), træder pårørende eller værge i barnets/den inhabiles sted og giver samtykke på vegne af barnet/den inhabile.

 

Akut/øjeblikkeligt behandlingsbehov: Hvor akut behandling er eneste mulighed for eksempel ved hjertestop, anafylaktisk shock eller livstruende blødning.

 

 

Fremgangsmåde

Genrelle retningslinjer

Undersøgelser og behandling præhospitalt samt transport til hospital med ambulance kræver som udgangspunkt et informeret samtykke fra patienten eller et stedfortrædende samtykke.

 

I visse akutte situationer er det ikke praktisk muligt at opnå samtykke fx pga. bevidsthedspåvirkning af patienten, og behandling må i disse situationer ske ud fra en vurdering af patientens bedste.

Ovenstående indebærer at:

 • • Der må som udgangspunkt ikke anvendes tvang over for patienterne.

 • • Der må som udgangspunkt ikke foretages undersøgelser, behandlinger eller indbringelse til hospital, hvis en patient modsætter sig verbalt eller fysisk.

 • • Patienten kan trække sit samtykke tilbage. Hvis patienten fortryder sit samtykke helt eller delvist undervejs, skal det respekteres.

 • • Frasiger patienten sig behandling eller transport, skal det præhospitale sundhedsfaglige personale sikre sig, at patienten er kompetent, hvormed forstås, at patienten er informeret om og forstår konsekvenserne af beslutningen.

 

Børn

Barnet informeres og inddrages mest muligt i behandlingen, i det omfang barnet forstår situationen. Forældrene/værge informeres om undersøgelser og behandling, og skal give samtykke på vegne af barnet.

 

Unge mellem 15-17 år

Unge mellem 15 og 17 år informeres og inddrages i undersøgelser og behandling, og kan selv samtykke til behandling.

Forældremyndighedsindehaveren skal informeres og inddrages i den unges stillingtagen. Ved uenighed har den unge ret til selvbestemmelse, medmindre den unge er ude af stand til at forstå konsekvenserne af sin beslutning.

 

Behandling m.v. uden samtykke

Hvis en patient befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for, på længere sigt, at forbedre patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, kan det være nødvendigt med behandling m.v. uden samtykke, herunder fastholdelse og tvang.

Hvis patienten er midlertidig eller varigt inhabil eller under 15 år og befinder sig i ovennævnte situation, kan det præhospitale sundhedsfaglige personale træffe afgørelse om behandlingstiltag m.v. Herunder hører også kortvarig fastholdelse til livreddende behandling i form af f.eks. indgift af glukose til diabetikere, modgift i forbindelse med indtagelse af narkotika-overdosis o. lign.

 

Dokumentation

Det dokumenteres i Præhospital Patient Journal (PPJ) om der er givet samtykke, herunder stiltiende samtykke (”Ja”), samtykke ikke muligt (”Kan ikke opnås”), eller at der ikke er givet samtykke (”Nej).

Se ”Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)” i PRI for nærmere beskrivelse af dokumentation af samtykke til behandling.

 

I følgende situationer skal forhold omkring information og samtykke specifikt dokumenteres:

 • • I alle tilfælde hvor tvang eller behandling uden samtykke gennemføres, herunder begrundelsen, hvis det ikke fremgår eksplicit af tilstanden.

 • • Hvis forløbet afsluttes på stedet.

 • • Hvis patienten frasiger sig undersøgelse, behandling og/eller transport med ambulance til hospital.

 • • Forløb hvor samtykke ikke er muligt.

 

Kvalitetsovervågning

Ved halvårlige patientforløbsaudit (journalaudit) undersøges det, om der er dokumentation for indhentning af informeret samtykke.

 

Referencer

 • • Standard nr. 2.1.1, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. version. September 2016

 • • Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse af og indhentning af helbredsoplysninger m.v., BEK nr. 509 af 13/05/2018

 • • Om patienters retsstilling, Afsnit 3 i Sundhedsloven, LBK nr. 1286 af den 02/11/2018.

 • • Om lægers hjælpepligt, jf. § 42 i Autorisationsloven, LBK 1141 af den 13/09/2018

 • • Om hjælpepligt, jf. §§ 250 og 253, Straffeloven, LBK 1156 af 20/09/2018

 • • Om nødret og nødværge, jf. § 13 og § 14, Straffeloven, LBK 1156 af 20/09/2018

 • • Om tvang i psykiatrien, Psykiatriloven, LBK 1160 af 29/09/2015

 • • Om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelse, BEK 1340 af 02/12/2010