Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Kompetenceprofil for sygeplejersker og radiografer, niveau 1, Røntgenafdelingen, Sygehus Himmerland

 

Model for Klinisk kompetencetillæg

 


Indstilling til
kompetencetillæg
 


 


Afdelingssygeplejerske/radiograf vurderer, om
Radiograf/sygeplejerske opfylder kriterierne
 


 


Kriterier for indstilling til
Klinisk kompetencetillæg N1
 


 


Introduktion afsnit / Sygehus
Oplæringsprogram
 


 


Basissygeplejerske / - radiografer
ansættes i røntgen Sygehus Himmerland
 

 

 

Definitioner:

Kompetence

Definitionen er hentet fra Kompetencerådets rapport 1999.

Kompetence kommer til udtryk i opfyldelsen af de faglige og menneskelige krav, den enkelte mødes med for at kunne handle hensigtsmæssigt. Derfor er det i kompetencemæssig forstand ikke væsentlig at interessere sig for uddannelsesniveau og stillingsbetegnelse. uddannelsen er først kompetence, når den bruges. Ud fra en sociologisk og socialpsykologisk betragtning omfatter kompetence tre dimensioner.

 

Forståelsesdimension. Kompetence omfatter det at forstå en given sammenhæng. At den giver mening i forhold til andre sammenhænge og i forhold til den, der skal handle.

Kvalifikationsdimension. Kompetence omfatter også en kvalifikationsdimension, som gør, at man er i stand til at mestre en given sammenhæng.

Handlingsdimension. Kompetence omfatter, at man er i stand til at handle. For at løse den opgave, man forstår, og hvis indhold man behersker.

 

 

DE FEM KOMPETENCER

Basiskompetence er en form for fælles kompetence, dvs. at den ikke er relateret til en bestemt faggruppe, arbejdsopgaver eller stilling, men til alle medarbejdere. F.eks. viden om organisationens historie, overordnede mål og opgaver, hvordan man gebærder sig i denne organisation. Denne kompetence hindeholder fysisk formåen.

Den faglige kompetence er knyttet til de forskellige fagligt relaterede opgaver. Den består af en mængde forskellige komponenter, visse er helt specifikke for faget, og visse kan deles med andre.

Kritisk kompetence handler om, hvordan man mestrer kritiske hændelser. Hvad gør man, når der pludselig opstår en uforudset situation? Går man i panik og bruger tiden på ting, som ikke er relevante, eller søger man at få overblik og håndtere situationen? Kompetence i kritiske hændelser berører også evnen til at sige fra overfor opgaver eller bede om hjælp i bestemte situationer. Den har nær tilknytning til den faglige kompetence.

Organisationskompetence drejer sig bl.a. om forståelse af organisationens økonomiske situation, og hvordan den påvirkes. Ikke mindst gælder det om at forstå betydning af egen arbejdsindsats for helheden.

Den sociale kompetence defineres som evnen til at kunne omgås andre, herunder opfattelse af eget job. Den indgår naturligvis som en integreret del af de øvrige kompetenceområder, og den er væsentlig, ikke alene i forhold til kunderne, men også i forhold til arbejdspladsen i bredere forstand.

 

Funktionsområder implicit i uddannelsen for radiografer og sygeplejersker

1.

At udføre

2.

At lede og fordele

3.

At formidle

4.

At udvikle

 

 

Forudsættelse og udvikling af følgende kvalifikationer

1.

Specifikke faglige kvalifikationer

2.

Generelle kvalifikationer

3.

Metodiske kvalifikationer

4.

Personlige kvalifikationer

5.

Tværfaglige kvalifikationer

 

Tildeling af kompetencetillæg forudsætter funktioner udover dette niveau

1.

Radiografer kan efter endt uddannelse og målrettet praksislæring opnå niveauet på ca. 2 år.

2.

Sygeplejersker ansat i røntgen skal udover praksislæringen desuden have gennemført den af SIS godkendte røntgenuddannelse.

 

Personlige egenskaber

Initiativ:

Kommer med forslag til løsning af generelle og specifikke opgaver.

Er aktiv i udførelsen af generelle og specifikke opgaver.

Engagerer sig i afdelingens faglige og sociale liv på en for afdelingen udviklende måde.

 

Dømmekraft/handlekraft:

Har overblik og kan opretholde ro i kritiske situationer, som kræver specifikke og hurtige handlinger.

Handlingerne er relevante og desuden fremmende for teamfunktionen, af betydning for patienten.

At arbejde bevidst med udnyttelse af ressourcer, herunder også at se og bruge andres faglige og menneskelige ekspertise.

 

Ansvarsfølelse:

Vedkender sig arbejdets pligter og føler sig ansvarlig.

Personlig og faglig udvikling er et aktivt samspil med arbejdsstedet.

Er kvalitetsbevidst i forhold til såvel egne handlinger som helheden af afdelingen.

Ser muligheder i den givne afdelings rammer.

 

Samarbejdsevner:

Er åben og ærlig.

Er loyal overfor de beslutninger, der bliver taget, og for de retningslinier der er udstukket for vores afdeling.

Er modtagelig for konstruktiv kritik og viser respekt for andre løsningsforslag.

Er fleksibel i sine løsningsforslag.

Er bevidst om egne og andres kompetence, og kan anvende det.

Kan deltage i fællesskabet.

 

Kommunikation:

Kan udtrykke sig klart og tydeligt.

Behersker at indgå i og styrke en dialog.

Fornemmer niveauet i en samtale.

Kan lytte.

 

Sproglige færdigheder:

Kan formulere og præsentere planlagte og udførte handlinger præcist og forståeligt i forhold til patient, kolleger og samarbejdspartnere.

 

Indlevelsesevne:

Besidder følelsesmæssig intelligens, som præger personens handlinger og omgang, og derved viser åbenhed, respekt og tolerance i forhold til sine omgivelser.

 

Faglig viden

Har den fornødne viden til at kunne overskue, bedømme og handle sygeplejefagligt og strålehygiejnisk korrekt ved:

Komplicerede / meget komplicerede patienttilstande

 

Patienter med beskrevne komplicerede tilstande fra kliniske afdelinger vil typisk skulle undersøges i det radiologiske område. Her stilles krav til medarbejderen om at være i besiddelse af viden til forståelse af patient situationen, og under hensyntagen til dette være i stand til sygeplejefagligt radiologisk at kunne gennemføre undersøgelser, eller give forslag til alternativt eller evt. afvise.

Patienter med handicaps

Traumer (mange specialgrupper involveret)

Smerter

Patienter tilkoblet teknisk udstyr, som vanskeliggør undersøgelsen/behandlingen

Børn

Demente

Paranoide psykiatriske patienter

Fast sengeliggende

Hjertestop

Anafylaktisk chok

I.V. kontrast

 

Faglige færdigheder

Fremgår af oplæringsprogram, gældende for undersøgelseskategorier og teknisk udstyr inden for følgende områder:

Knogleområdet.

Interventionsområdet.

Ultralydsområdet.

CT området.

Thorax området.

RIS/PACS.

Det forventes at du holder dig ajour med ny faglig viden.

Det forventes at du arbejder bevidst på at skabe et stimulerende læringsmiljø for nye kolleger såvel som studerende.

 

Administrative og koordinerende opgaver

Kan vurdere plejetyngden i forhold til undersøgelse.

Kan fordele personaleressourcer under hensyntagen til kolleger kompetence.

Kan fordele akutte patienter (ca. 50%) i forhold til de planlagte undersøgelser.

Bruger afdelingens materiale og ressourcer hensigtsmæssigt.

Ved sygdom/fravær tilkalder fornøden assistance under hensyntagen til ressourceforbrug (skal her kunne kende sin overenskomst).

Kan bestille medicin, depot- og sterilvarer.

Kan vurdere apparatur og niveau af funktionsdygtighed.

Kan omprioritere ved akutte patienter og apparatursvigt.

Kan informere relevant ved ændringer.

Selvstændigt kan nå en vis arbejdsmængde.

 

Undervisende opgaver:

Kan anvende relevante pædagogiske metoder i forbindelse med vejledende og undervisende opgaver i forhold til:

 

Patienter og pårørende

Har kendskab til alle informationer vedrørende indkaldelse og forberedelse af patienter til undersøgelse i røntgen.

Er i stand til ved problemer med forberedelse for patienten, at formidle alternativ forberedelse, som sikrer at undersøgelsen kan gennemføres.

Har kendskab til patientforløb og kan orientere om videre forløb efter undersøgelsen.

Kan formidle såvel skriftlig som mundtlig på en sådan måde at patienten kan bruge informationen.

 

Studerende

Kan planlægge et dagsprogram for og sammen med den studerende ud fra det i forvejen givne dagsprogram.

Kan vejlede den studerende ud fra det niveau vedkommende befinder sig på.

Skal sammen med den studerende kunne vurdere undersøgelsesforløbet og reflektere over billederne.

Er med til at skabe et godt læringsmiljø i afdelingen.

 

Kolleger

Skal være aktiv i oplæring ud fra oplæringsprogram.

Være medvirkende til at den nye kollega bruger medbragt viden.

Giver feedback med udgangspunkt i patient situation.

Er aktiv i forhold til et godt læringsmiljø for den nye kollega.

 

Andre faggrupper

Kan indgå i en lærende diskussion i formidling af viden omkring undersøgelser, deres betydning og konsekvens.

Kan synliggøre den radiologiske sygepleje i det tværfaglige team.

Er aktiv i forhold til fremme af undervisning af betydning for tværfagligt team omkring patient problematikker.

 

Udvikling

Kan inspirere og medvirke til udvikling i afdelingen.

Er teoretisk ajourført og anvender denne viden i praksisudviklingen.

Anvender MTV i forbindelse med metodeudvikling.

Kan dokumentere kvalitetsniveau.

Kan bidrage med faglig problemstilling til morgenmøder.

Tager del i drøftelse af faglige problemstillinger.

 

Klinisk etik

Erkender, reflekterer og vurderer egne og andres handlinger.

Forholder sig kritisk til vore metoder, pleje og behandlinger.

Udviser respekt for patienter og kollegaer.

Er bevidst om egne værdier og konsekvenser af disse i forhold til plejen.

Har holdning til prioritering af patienter og undersøgelses kategorier, beskriver og formidler relevant konsekvens af dette.

Kender de sygepleje etiske retningslinier.

 

Juridisk

Handler på baggrund af gældende lovgrundlag og afdelingens fastlagte instrukser.

Procedurer, standarder m.m. i PRI.

Tavshedspligt.

Forvaltningslov (aktindsigt).

Patientforsikring – patientklagerettigheder.

Patientinformationer.

Hygiejnehåndbog.

Strålehygiejnisk regulativ – røntgenbekendtgørelsen.