Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adipositas og graviditet

 

Definition
BMI = (Body Mass Index)
BMI = Vægt i kg: (Højde i m)
2
Se tabel.
 

Forekomst
Forekomst af overvægt blandt kvinder i Danmark er steget.

Forekomst af prægravid BMI over 25 er steget fra 29 % i 2004 til 33 % i 2012.

Fra 2012 til 2016 har forekomsten været stagnerende (Fødselsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen 2017).


Ved beregning af BMI tages der ikke højde for fordelingen af fedt og fedtfri masse i personen.

Til beregning af BMI hos gravide anvendes vægt før graviditeten (prækonceptionel vægt). Hvis denne vægt ikke er kendt, anvendes den først målte vægt i graviditeten.

Klassifikation

Undervægt:

BMI < 18,5

Normalvægt:

BMI 18,5 - 26,9

Overvægt:

BMI 27,0 - 29,9

Svær overvægt:

BMI > 30

Fedme klasse I:

BMI 30-35

Fedme klasse II:

BMI 35-40

Fedme klasse III:

BMI > 40


Der er flere graviditets- og fødselskomplikationer hos overvægtige end hos normalvægtige.


Overvægt i graviditeten er associeret med øget perinatal mortalitet og medfødte misdannelse

 

Maternelle og neonatale risici ved overvægt i graviditeten

Nelson SM, Matthews P, Poston L. Maternal metabolism and obesity: Modifiable determinants of pregnancy outcome. Hum Reprod Update 2010;16(3):255-275

Svært overvægtige versus normalvægtige
Odds ratio (95 % CI)

Medfødte misdannelser:
Neuralrørsdefekter
Kardiovaskulære anomalier


1,87 (1,62-2,15)
1,30 (1,12-1,51)

Graviditetskomplikationer
Spontan abort
Habituelle aborter
Gestationel diabetes mellitus
Præeklampsi
Venøs tromboemboli
Foetus mors


1,89 (1,14-3,13)
4,68 (1,21-18,13)
3,01 (2,34-3,87)
2,12 (1,85-2,47)
2,33 (1,68-3,24)
2,07 (1,59-2,74)

Fødselskomplikationer
Igangsættelse af fødslen
Elektivt sectio
Akut sectio
Instrumentel forløsning
Maternel blødning
Maternelle infektioner


1,88 (1,84-1,92)
1,87 (1,64-2,12)
2,23 (2,07-2,42)
1,17 (1,13-1,21)
1,24 (1,20-1,28)
3,34 (2,74-4,06)

Neonatale komplikationer
Lav Apgar score efter 5 minutter
Skulderdystoci
Indlæggelse på Neonatal afdeling


1,57 (1,46-1,68)
1,04 (0,97-1,12)
1,35 (1,22-1,49)


Anbefaling og vægtøgning i graviditeten
Undervægtige kvinder har en tendens til at føde børn med lav fødselsvægt, overvægtige kvinder har større risiko for at føde børn med høj fødselsvægt.

Der findes ingen kontrollerede undersøgelser af diætbehandling af fede gravide.

Sundhedsstyrelsens anbefaling for svangreomsorg 2009:
Der er behov for at kunne rådgive om vægtstigning i graviditeten. Differentieret vægtstigning anbefales. Der er kun begrænset videnskabeligt belæg for at kunne fastlægge vægtgrænser. Der er ikke international konsensus på området.
Følgende vægtanbefalinger er baseret på den tilgængelige viden og tilpasset danske forhold. De skal betragtes som et fingerpeg om hensigtsmæssig vægtøgning.


Anbefalet vægtstigning i graviditeten.
Udgangspunkt i prægravid BMI eller BMI ved 1. lægeundersøgelse i almen praksis:

BMI

Vægtøgning i kg

Undervægtige: <18,5

13 - 18

Normalvægtige: 18,5 - 24,9

10 - 15

Overvægtige: 25 - 29,9

8 - 10

Svært overvægtige: ≥30

6 - 9


En dansk kohorteundersøgelse af overvægtige gravide har vist mindsket komplikationsfrekvens ved vægtstigning <5 kg. Dette anbefales.

Graviditetskomplikationer

1.

Vægt i graviditeten

Stor vægtstigning er associeret med risiko for graviditets- og fødselskomplikationer: GDM, præeklampsi og makrosomi.

Ved vægttab i graviditeten øges risiko for SGA.

2.

Risiko for gestationel diabetes.
Screening for gestationel diabetes ved BMI
> 27 (se særskilt instruks). Hyppigheden af gestationel diabetes svinger mellem 2-10 %, afhængig af definitionen på gestationel diabetes og den etniske sammensætning af populationen.

3.

Øget risiko for hypertension.
Relativ risiko 2,0 - altså kun en lille øget risiko.
Det er tilstrækkeligt med vanlig kontrol hos egen læge og jordemoder.

4.

Præeklampsi.
Usikkert om adipositas øger risiko for præeklampsi. Giver ikke anledning til ekstra kontroller.

5.

Thrombose/emboli.
Der mangler prospektive randomiserede studier til at belyse sammenhængen mellem adipositas i graviditeten og øget risiko for thrombose/emboli.
Postoperativt har overvægtige øget risiko for thrombose/emboli.
Profylaktisk LMWH-behandling af adipøse ved akut sectio (se særskilt instruks: Sectio, antikoagulationsbehandling).

6.

Fosterskøn og vurdering af fosterstilling kan være vanskelige at vurdere.
Ved BMI ≥35 (prægravid vægt eller vægt ved første lægebesøg) ses den gravide i Obstetrisk Ambulatorium i uge 36 med henblik på vægtskanning og fosterstilling. Der gøres anæstesiologisk tilsyn ved BMI > 40.
Den gravide henvises herudover til Obstetrisk Ambulatorium mhp. ultralyd efter jordemoderens/egen læges skøn.
Det skal tilføjes, at vurdering ved ultralyd også er vanskelig. Billedkvaliteten forringes af adipositas.

7.

Igangsættelse af fødsel i uge 41 + 0 – uge 41 + 1 anbefales ved BMI>= 35 pga. lille øget risiko for intrauterin fosterdød.
Se særskilt instruks: ”
Graviditas prolongata”

8.

Anæstesiologisk tilsyn.
Kvinder med prægravid vægt > 40 skal have anæstesiologisk tilsyn i forbindelse med kontrol i Obstetrisk Ambulatorium i uge 36.
Adipøse har flere anæstesiologiske komplikationer ved operativt indgreb. Særlige vanskeligheder ved generel anæstesi med intubation og ventilation.
Regional anæstesi foretrækkes.

a.

At vurdere kvindens risiko ved anæstesi.

b.

At vurdere om det vil være formålstjenligt at lægge epiduralkateter tidligt i fødselsforløbet.

c.

Anæstesiskema udfyldes, dels af obstetrisk læge dels af anæstesilæge.


Anbefalinger

1.

Folinsyre
Alle tilrådes Folinsyre 400 mikrogram 1 måned før planlagt graviditet og hele første trimester.
Da overvægtige gravide har lille øget risiko for NTD (neuralrørsdefekter) opfordres de til at følge dette råd.

2.

D-vitamin
Overvægtige har højere forekomst af lavt D-vitamin. Alle gravide tilrådes 10 mikrogram D-vitamin dagligt.
Overvægtige opfordres til at følge rådet.
Der er ikke på grund af overvægt alene indikation for screening.

3.

Overvægtige gravide tilrådes 30-60 minutters moderat fysisk aktivitet dagligt.
Se særskilt instruks
Motion og graviditet

4.

Kostvejledning mhp. at begrænse vægtstigning i graviditeten anbefales.

5.

Se særskilt instruks Bariatrisk opererede gravide.

 

Visitation af fødende fra Thisted

Førstegangsfødende med BMI under 40 og flergangsfødende med BMI under 45 og tidligere ukompliceret fødsel kan føde i Thisted.

Kvinderne ses i Obstetrisk Ambulatorium i Thisted i forbindelse med 20-ugersscanning.

 

Førstegangsfødende med BMI over 40 og flergangsfødende med BMI over 45 og tidligere kompliceret fødsel henvises fra Thisted til Aalborg.

Vi indkalder kvinderne til scanning og anæstesitilsyn i uge 36.


Fødsel

1.

Kvinder med BMI > 40 (prægravid vægt eller vægt ved 1. lægebesøg) skal have anæstesiologisk tilsyn i forbindelse med ambulant kontrol i Obstetrisk Ambulatorium i uge 36. Har der ikke været tilsyn, skal det gøres, når kvinden indlægges til fødsel på Fødegangen.

2.

Epiduralkateter.
Har anæstesilæge vurderet, at epiduralkateter skal anlægges, orienteres anæstesilægen, når kvinden indlægges, og vi vurderer, hun er i fødsel. Epiduralkateter anlægges senest, når kvinden er i aktiv fødsel, dvs. når orificium er 3-
4 cm eller mere.
Epiduralkateteret kan holdes åbent med NaCl, hvis smertelindring ikke er indiceret. Kateteret kan senere anvendes til smertelindring eller til anæstesi ved sectio/andre indgreb.

3.

Komplikationer i fødslen hos overvægtige gravide er relateret til vesvækkelse, dvs. større forekomst af oxytocin og HSP.
Sectiofrekvens og vakuumekstraktion er måske/måske ikke øget.
Vesvækkelse hos overvægtige fødende behandles på vanlig vis.

4.

Makrosome børn. Øget forekomst af skulderdystoci.
Skal give anledning til øget opmærksomhed på tegn på skulderdystoci.
Ved konstateret fastsiddende skuldre: McRobert, tilkald i henhold til vanlig instruks. Det vil sige behandling af skulderdystoci på vanlig vis.

5.

Operative komplikationer.
Der er øget forekomst af postoperative og peroperative komplikationer:

 

a.

Øget blodtab

 

b.

Længere operationstid

 

c.

Infektion

 

 

d.

Thrombose/emboli. Se instruks: Sectio, antikoagulationsbehandling:
Profylaktisk antikoagulationsbehandling ved elektivt sectio og BMI ≥ 27 samt ved alle akutte sectio'er.

6.

Sectio.
Ved sectio og BMI >= 30 gives Cefuroxim
3 g som infektionsprofylakse.
Ved subcutis mere end
2 cm anbefales suturering af subcutis, da risiko for sårruptur da mindskes.

Kilde: Sandbjerg Guidelines: Den overvægtige gravide 2017.