Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ medikamentel behandling, Dagkirurgisk Afsnit

 

Formål

At sikre fyldestgørende medikamentel behandling af følgende uønskede

postoperative tilstande/komplikationer: smerte, kvalme/opkastning, uro, shivering.

At personalet i Dagkirurgisk Afsnit AK1 kan smertebehandle operationspatienter postoperativt, ud fra en ordineret smertebehandlingsplan.

 

Definition af begreber

VAS-skala: Visual Analog Skala – vurdering af smerte på en skala fra 1-10 hvor 10 er den værst tænkelige smerte.

ASA I Patienter som, fraset det planlagte, er fuldstændig raske

ASA II Patienter med let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau

 

Beskrivelse

Bemyndigelse:

Sygeplejerske ansat i Dagkirurgisk Afsnit må efter introduktion og oplæring handle ud fra denne ramme. Sygeplejestuderende må under supervision ligeledes handle ud fra denne ramme.

Efter operation i generel eller regional anæstesi varetages klinisk observation og monitorering af operationspatienter, i Dagkirurgisk Afsnit AK1. Under observationsperioden sikres fyldestgørende medikamentel behandling af en række uønskede postoperative tilstande/komplikationer: smerte, kvalme/opkastning, uro, shivering m.m.

Patientkategorierne i Dagkirurgisk Afsnit AK1 er voksne, raske (ASA 1-2), selvhjulpne personer.

Den postoperative vurdering af smerter fortages ved at udspørge patienten vha. VAS-skala. Endvidere foretages en objektiv vurdering af patienten ud fra en klinisk observation (BT, puls og bevidsthedsniveau).

Når der iværksættes postoperativ medikamentel behandling, skal der jævnligt foretages en vurdering af behandlingseffekten ved VAS score og objektiv vurdering.

Afsnittets behandlingsmål er, at patienten i opvågningsforløbet er fyldestgørende behandlet for postoperative tilstande (smerter, kvalme mm), således at patienten kan udskrives samme dag.

I afsnittet anvendes et scoreskema til vurdering/dokumentation af det postoperative forløb, herunder patientens smerter, ”Scoringsskema for opvågnings patienter i Dagkirurgisk afsnit, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn” (reFentanyl 4).

 

Smertebehandlingen dokumenteres på opvågningsjournalen og i EPJ.

Endvidere dokumenteres det i EPJ, at patienten er informeret om smertebehandlingen efter udskrivelsen.

Til Herniepatienter udleveres og informeres om smertebehandlingsskema (reFentanyl 3.) til brug de første 2 dage eller mere.

Til Varicepatienter informeres om smertebehandling med pinex/paracetamol.

Dokumentation i EPJ.

 

Nedenstående følger en beskrivelse af afsnittets standardsortiment samt retningslinier for dosering og anvendelse til voksne Dagkirurgiske patienter - Hernie, Varice og andre mindre indgreb som foretages i Dagkirurgisk regi.

Enhver afvigelse herfra eller anvendelse af andre præparater end de nævnte må kun ske efter lægelig ordination.

Postoperativ medikamentel behandling ordineres i EPJ ved forundersøgelsen.

 

Analgetika (NSAID)

Toradol (ketorolac)

Bruges til patienter med moderate til svære smerter – VAS score over 5.

Der gives 10-30 mg Toradol i.v.

Kan gentages med op til 30 mg i.v. indenfor 1 time.

Max. døgndosis til yngre 90 mg/døgn, ældre over 65 år max. 60 mg/døgn.

Bonyl (NSAID)

Bruges til patienter med svage smerter – VAS score under 3.

Der gives 500 mg Bonyl per os - max. 3 gange dagligt.

 

Svage analgetika

Paracetamol/ Pinex

Bruges til patienter med svage smerter – VAS score under 3.

Der gives 500 – 1000 mg per os - max 4 gange dagligt.

Sedativa/ anxiolytika

Diazepam (stesolid)

Bruges til patienter med postoperativ uro.

Der gives 2-5 mg iv som engangsordination (ældre over 65 år gives ½ dosis).

Ved behov for gentagelse kontaktes kirurgen.

Obs: En vigtig årsag til postoperativ uro er hypoxi.

Antiemetika (kvalmestillende)

Ondansetron (Zofran)

Primær valg til patienter med kvalme og opkastning.

Der gives 2-4 mg (langsomt) i.v., kan eventuelt gentages efter ½ time.

max dosis: 8 mg dagligt.

Primperan (metoclopramid)

Sekundært valg til patienter med kvalme.

Der gives 10 - 20 mg i.v.

Max dosis 20 mg 2 gange dagligt.

 

Behandling af shivering

Petidin (10 mg/ml)

10-25 mg. i.v. kan eventuelt gentages.

max x 2 – hvorefter anæstesilæge kontaktes.

 

Analgetika (opioider)

Fentanyl (0,05 mg/ml)

Ved kraftige eller tiltagende postoperative smerter med behov for opioid – primært i den første time efter opeations-slut – forsøges primært med inj. Fentanyl (FENTANYL)

FENTANYL kan bruges til akut smertelindring mens anden, supplerende smertebehandling indsættes eller effekt af denne afventes.

Indikation: Akutte postoperative smerter VAS> 5 – primært i første postoperative time.

Dosering:

Individuelt efter alder/vægt/ASA/VAS:

 • • Første dose: 0,5 til 1 ml i.v. – maksimalt 1,5 ml (7,5 mikrogram) evt. gentaget

 • • Til patienter med særlig risiko: halvering af ovenstående doser

 • • Evt. gentaget i samme eller halverede doser efter mindst 5 min. afhængig af effekt

Forsigtighedsregler og kontrol:

 • • KRAC: Nøje overvågning af patienten inkl. SpO2 måling og registrering af resp. Frekvens.

 • • O2 nasalt.

 • • Patienten bør ikke forlades før ca. 10 min. efter sidste dose. Observer specielt: Resp. Depression.

Egenskaber:

 • • Bemærk styrken 1 ml indeholder 50 mikrogram = 0,05 mg/ml. Bruges kun til i.v. injektion. FENTANYL er således ca. 100 x stærkere end Morfin.

 • • Hurtigt- og kortvirkende opioid med stærk analgetisk og respirationshæmmende effekt

 • • Hurtigt indsættende effekt – efter 2-5 min. – med maximal effekt efter ca. 10 min.

 • • Individuel dosering. Vent 5 min. på effekt før gentaget inj.

 • • Overvej altid supplerende, samtidig smertebehandling med længere virkningstid – multimodalt

 • • FENTANYL metaboliseres overvejende via lever. Dog obs. Nedsat lever/nyrefunktion.

Kontrindikationer/forsigtighed ved:

 • • Allergi for indholdsstoffer

 • • Patienten i behandling med MAO-hæmmer

 • • Resp. Insufficiens

 • • Hypovolæmi/hypotension

 • • Højt intrakranielt tryk

 • • Myastenia gravis

Bivirkninger:

 • • Respirationsdepression

 • • Muskelrigiditet

 • • Eufori

 • • Bradykardi – blodtryksfald

 • • Kvalme og opkast

Ved vedvarende eller recidiv af sværere postoperative smerter efter at Fentanyl inj. Er brugt og evt. gentaget i den førstge time efter operations-slut kan morfin undtagelsesvis anvendes.

 

Morfin (10 mg/ml)

Til postoperative smerter – moderate til svære – VAS score over 5

2,5 - 5 mg iv.

Ældre over 65 år – reduceret dosis.

Engangsordination – derefter kontaktes kirurgen.

Patienten skal observeres i afsnittet 1-2 timer efter behandling med morfika.

 

 

Andre tilstande/ hjerte-kredsløbsaktive farmaka

Ved pludselig bradykardi (puls under 40/min)/blodtryksfald/påvirket almentilstand kan gives

atropin 0,5 – 1 mg i.v. - og patienten konfereres med anæstesilæge

 

Referencer

1. Smertemanual PRI

2. Lægemiddelkatalog

3. Smertebehandlingsskema.

4. Scoreskema