Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og registrering af sterile materialer i forbindelse med operationer

 

Formål

Sikring af optælling og registrering af sterile materialer i forbindelse med operationer for derved at undgå, at materiale utilsigtet efterlades i operationsfelt og under operationen.

Baggrund

Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at der på afdelinger, hvor der udføres operative indgreb, skal foreligge en detaljeret instruks angående kontrolforanstaltninger ved anvendelse af optørringsmateriale, instrumenter mv. i forbindelse med operationer.

Forholdsregler

Servietter og duge skal være forsynet med røntgenfast materiale. Det henstilles, at tamponer m.v. ligeledes er mærket med røntgenfast materiale. Såfremt den ansvarlige overlæge anser det for nødvendigt, at ikke-røntgenfast optørringsmateriale tillige anvendes, påhviler det denne at udarbejde særskilt instruks for kontrolforanstaltninger ved anvendelsen.

Kontrolansvarlig

Assisterende operationssygeplejerske, der er ansvarlig for instrumenteringen, er tillige ansvarlig for korrekt optælling af antal duge, servietter, tamponer m.v. og har tillige også ansvaret for, at de påbudte kontrolforanstaltninger udføres. Såfremt operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den for instrumenteringen ansvarlige er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne. Tamponer på operationslejet bør altid være monteret på tang. Servietter skal ophænges på servietstativet tydeligt adskilt fra det øvrige optørrende materiale.

Kontrol før operationen

Før påbegyndelsen af operationen skal alt fremtaget materiale optælles, og det samme gælder, såfremt yderligere materiale tages i brug under operationen. Optællingen må ikke baseres på emballagens talangivelser alene, idet fejlleverancer er forekommet.

Kontrol under operationen

Specifikt for afdelingen er det vedtaget, at optælling af tamponer og servietter kan foretages særskilt under operationen. Servietter og tamponer leveres i 5 styks pakninger, med tilhørende kontrolmærker med lot-nummer. Kontrolmærkerne er todelte, delt med en perforeret linje, og skal deles imellem assisterende operationssygeplejerske og kontrolperson.

Når assisterende operationssygeplejerske har 5 stk. brugte servietter eller tamponer, skal vedkommende vælge at overlade disse til kontrollanten, som herefter tæller servietterne/tamponer á 5 á 5 sammen med assisterende operationssygeplejerske. Når begge har sikret sig, at antallet stemmer overens og er enige om dette, skal servietter/tamponer anbringes i gennemsigtig pose sammen med tilhørende kontrolmærker og med enslydende lot-nummer. Posen forsegles og ophænges herefter på servietstativet, tydeligt adskilt fra det øvrige optørrende materiale, og på en plads, hvor såvel operatør som evt. narkosepersonale, har mulighed for at følge med i væskeudskillelse.

Før lukning af operationssåret

Før lukning af operationssåret skal alle fremtagne såvel brugte som ubrugte servietter, duge, tamponer mv. kontrolleres. Når kontroloptællingens resultat anses for korrekt, meddeles dette operatøren, som herefter kan påbegynde lukningen af operationssåret.

Afløsning

Hvis assisterende operationssygeplejerske afløses inden eller ved operationens afslutning, bør der foretages en kontroloptælling af alle fremtagne såvel brugte som ubrugte servietter, duge, tamponer mv., og afløsningen bør først foretages, når kontroloptællingen anses for korrekt.

Kontrol efter operationen

Efter operationen skal assisterende operationssygeplejerske foretage yderligere en kontroloptælling af alt materiale, herunder kontrol af, om dette er intakt. Denne kontroloptælling bør normalt finde sted, inden patienten forlader operationsstuen. Såfremt der konstateres uoverensstemmelse ved optællingerne, skal dette meddeles operatøren, der er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 

Se også:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9091

https://www.b.dk/upload/webred/grafikker/2009/januar/SIKKERKIRURGI.pdf