Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

I/V Methylprednisolon terapi (puls behandling)

Definition af begreber

GCA: Giant Cell Arteritis eller Kæmpecellearteritis

Beskrivelse

Indikationer

Steroidpuls anvendes ved synstruende tilstande, primært ved vaskulitter (GCA) og inflammatoriske opticusneuropatier, sjælden gang i tilfælde af svære posteriore/panuveitter, se Uveitis - Anterior uveitis. Ud over disse indikationer kan pulsbehandling overvejes hos patienter med demyeliniserende opticus neurit (i fald der er vægtige grunde at behandle tilstanden).


Behandlingseffekt indtræder, som regel indenfor de første par døgn, og der oftes bør fortsættes med peroral steroid, evt. immunmodulerende præparater.
Behandlingsordinationen skal være godkendt af neurooftalmologisk overlæge eller en af afdelingens speciallæger og gerne i forum ved fælles konference.

Kontraindikationer

  • • Tidligere utilstrækkeligt behandlet TB

  • • Systemiske svampeinfektioner uden samtidig antimykotisk behandling

  • • Ubehandlet svær arteriel hypertension

Forsigtighedsregler

På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning sløres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner.

Tilsvarende sløres de kliniske symptomer ved eksempelvis akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis).

Omhyggelig kontrol er påkrævet hvis patienten lider af diabetes mellitus, hypertension, hjerteinsufficiens, uræmi, levercirrose eller har en kendt psykisk lidelse.

Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer og samarbejde med pædiatrisk afdeling.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Supplerende behandling

Syrehæmmende og indsovningsfremmende medicin efter behov, kalk/vitamin D tilskud fra dag 1.

Forprøver

Det er vigtigt at tilstedeværelse af evt. kronisk infektion, så som TB, så vidt muligt udelukkes inden start på intensiv steroidbehandling. Patienten skal udspørges om lungesymptomer, feber, eksposition for TB, vaccination for TB og der må gerne foretages røntgen af thorax, medmindre der foreligger nylig undersøgelse. Ved tvivl må der foretages Quantiferon Gamma test. Denne test er en in vitro test for aktiv TB. I modsætning til tuberculin test (PPD test) og røntgen af thorax viser denne test, om patienten har levende TB bakterier i kroppen. Quantiferon testen er mere sensitiv og har højere positiv prediktiv værdi end de 2 øvrige undersøgelser. Konferer evt. med infektionsmedicinsk kollega.

Pre-behandlingsstatus: glucose (ønskeligt faste), leukocyttal med differentiel tælling, trombocytter, væsketal, 25-OH D-vitamin, TSH, PTH, BT og vægt. Ved påtænkt længerevarende terapi bestilles DEXA scanning til udførelse indenfor 1 måneds tid, med efterfølgende kontrol med 2-3 års mellemrum.

Praktisk håndtering

Behandlingen foregår ved 3-5 dages indlæggelse. Ved ordination aftales indlæggelsestidspunkt, sengeafsnittet underrettes.

1 g Solu-Medrol (Methylprednisolonsuccinat) blandes op med 200 ml isotonisk saltvand og indfunderes langsomt over 2 timer, gerne fra morgenstunden.

Eventuelle bivirkninger håndteres løbende.

Fasteblodsukker måles hver morgen og i øvrigt efter behov, evt. hyperglykæmi konfereres/behandles i samråd med en kollega fra endokrinologisk afdeling.

Klinisk kontrol af visuosensoriske forhold foretages dagligt ved stuegang, regulær Humphrey-perimetri (primært, når klinisk problemstilling hidrører opticus dysfunktion) gennemføres inden opstart på behandlingen, på udskrivelsesdagen og bookes til første ambulant kontrol en uge efter udskrivelsen.

Der vil som regel være indikation (konfereres med neurooftalmologisk overlæge) til fortsættelse af behandlingen i tablet form efter afsluttet pulsterapi, planen for dette skal helst foreligge inden udskrivelsen.

Referencer

  1. 1. Beck RW, Cleary PA, Trobe JD, Kaufman DI, Kupersmith MJ, Paty DW, Brown CH. The effect of corticosteroids for acute optic neuritis on the subsequent development of multiple sclerosis. The Optic Neuritis Study Group N Engl J Med. 1993 Dec 9; 329(24):1764-9

  2. 2. Sinha A, Bagga A. Pulse steroid therapy. Indian J Pediatr. 2008 Oct; 75(10):1057-66