Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier (4.2.5)

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) er enzymer, der nedbryder penicilliner og cefalosporiner.

ESBL kan forekomme hos alle enterobakterier, men hyppigst hos E. coli og Klebsiella pneumoniae og findes oftest i urin og afføring.

Et stort antibiotikaforbrug er en risikofaktor for øget forekomst af ESBL.

ESBL-producerende enterobakterier i tarmfloraen kan ikke fjernes med antibiotika, hvorimod antibiotikabehandling kan vedligeholde bærertilstanden.

Smittekilde og smittemåde

 • • Patienter inficeret med ESBL-producerende bakterier kan smitte andre patienter. Patienter, som er raske smittebærere af ESBL-producerende bakterier, har bakterierne som en del af tarmfloraen

 • • Smittemåden er kontaktsmitte og fækal/oral

 • • Smitten spredes ved direkte og indirekte kontaktsmitte via hænder eller kontamineret udstyr

Hvem skal isoleres

Alle indlagte patienter, hvor der under den aktuelle indlæggelse påvises en E.coli eller K.pneumoniae, der er ESBL-producerende, og som er resistent for både gentamicin og ciprofloxacin.

 

Udover de Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2 skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten isoleres på enestue, og døren holdes lukket

  • • Efter aftale med Infektionshygiejnen kan døren i individuelle tilfælde stå på klem

 • • Patienter koloniseret/inficeret med samme mikroorganisme kan isoleres på samme flersengsstue efter aftale med Infektionshygiejnen

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvoraf det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes, se bilag Isolation 4.2.5

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i håndhygiejne, før stuen forlades

 • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere i at foretage håndhygiejne samt i brugen af værnemidler

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndhygiejne, når værnemidler er aftaget, og før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Patienter instrueres i at foretage håndhygiejne. Ikke-selvhjulpne patienter tilbydes hjælp fx i forbindelse med måltider og efter toiletbesøg/brug af bækken, se retningslinje Håndhygiejne 2.1.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnært udstyr/inventar skal der anvendes

  • • Engangshandsker, se retningslinje Værnemidler 2.2

  • • Plastforklæde, se retningslinje Værnemidler 2.2

  • • Kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir anvendes ved risiko for stænk og sprøjt, se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patienten og inventar/udstyr, fx. for at give en kort besked eller aflevere mad

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

 • • Der gælder særlige retningslinjer for rengøring og desinfektion af termometre, se retningslinje Digitale termometre 8.6

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen, og snavsetøjsposen lukkes herefter og opbevares i skyllerum/affaldsrum, alternativt kan snavsetøjsposen stå i isolationsenheden, og snavsetøjsposen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen

Affald

Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger.

Stikkende eller skærende affald samt engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

Almindelig service og bestik anvendes

  • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

  • • Der anvendes engangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service, se retningslinje Værnemidler 2.2.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

 • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsglas på ydersiden

 • • Der anvendes éngangs staseslange eller patientbundet flergangs staseslange, der kasseres efter endt isolation

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (fx sengebord, håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr desinficeres efter brug

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring, og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren, og håndtag desinficeres inden transport. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Der skal udføres håndhygiejne efter transporten, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, fx ved løft, anvendes værnemidler

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Hygiejnisk oversigt for OP/anæstesi, se bilag Hygiejniske forholdsregler på operationsstuen

Rengøring efter undersøgelse/behandling uden for isolationsstuen

 • • Vandrette patientnære flader (inden for 1 meters afstand til patienten) og kontaktpunkter, fx sengeborde, håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Ved spild af organisk materiale rengøres og desinficeres

Isolation kan ophæves, når følgende betingelser er opfyldt

Hvis isolationen under den aktuelle indlæggelse skal ophæves, så skal følgende være opfyldt

 • • Negativ kontroldyrkning, der tidligst er foretaget 7 dage efter afsluttet behandling med antibiotika

  • • Dyrkning foretages fra

   • • Rectumpodning

 

Hvis patienten er bærer af ESBL-producerende E.coli og K.pneumoni, som er resistente overfor gentamicin og ciprofloxacin ved udskrivelsen, noteres det i journalen, at der ved genindlæggelse skal foretages kontroldyrkninger, som anført ovenfor.

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation

Rengøring og desinfektion

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Engangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr desinficeres

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres manuelt

 • • Rektaltermometre skal rengøres jf. retningslinje Digitale termometre 8.6

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres

 • • Der skal foreligge en aftale om hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler

Blade og aviser

Kasseres.

Procedure ved mors

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Referencer

SSI.dk - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Hentet 17-01-2022.