Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks

Instruksen gælder på hverdage i tidsrummet kl. 15:15 til 08:30 og hele døgnet lørdag, søndag og helligdage.

 

Vagten dækkes af:

 • • Forvagt i 8-skiftet tilstedeværelsesvagt

Dag-aften: 07.45-22.00

 • • Mellemvagt i 2-delt tilstedeværelsesvagt

Dagvagt: 7.45-17.45

Aften-nat: 15.15-08.45

 • • Bagvagt i 2-skift med tilstedeværelse

Dagvagt: 7.45-16.00

Aften-nat: 15.15-08.45

 • • Bag-bagvagt der dækkes af overlæger, med rådighed fra bolig. Skal møde ved tilkald hurtigst muligt, dog senest efter 30 minutter.

 

 Vagtinstruks gælder i nedenstående tidsrum

Vagtinstruks

Tidsrum

Dagstuegang

Aftenstuegang

Hverdage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenkonference kl. 7.45-8.00

Alle læger i konferencerum/undervisningslokalet på 2. etage.

Gennemgang af akutte komplekse patienter, som forventes at overgå til stationær afdeling samt intensivpatienter.

 

Røntgenkonference kl. 8-8.30

Umiddelbart herefter på Røntgenafdelingen.

 

Vagtoverdragelse kl. 8.30-8.45

Afgående FV, MV, BV samt tilkommende FV, MV mødes til ”tavle-prioritering” på AMA med gennemgang af seneste døgns akutte patienter, der fortsat ligger på AMA.

AMA overlægen deltager.

 

Intensiv stuegang kl. ca. 9

BV og eventuel bag-bagvagt umiddelbart efter røntgenkonference.

Herefter går BV tilbage til AMA

 

Stuegang AMA

FV, MV og BV: (Efter Intensiv-stuegang).

AMA overlæger deltager.

 

 

 

 

Stuegang i A1 og A2

Aftenstuegang ved vagthavende overlæge på respektive specialeafsnit.

 

 

 

 

 

Kl. 8.15

 

 

 

 

 

 

 

Efter kl. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag,

søndag og helligdage

 

 

 

 

FV - MV

 

BV

 

Overlæger: Døgnvagt.

Bagvagt: 2-delt vagt.

Mellemvagt: 2-delt vagt.

Forvagt: Dag-aftentjeneste afsluttes kl. 22.00.

 

 

Hele vagtholdet mødes til vagtoverdragelse kl. 08.00 i AMA

 

 

kl. 15.15-17.45 alle dage

FV, MV og BV mødes i AMA og gennemgår vagtens akutte og subakutte problemstillinger og sikrer overlevering af uafsluttede opgaver.

 

 

 

kl. 8.30

 

kl. 17.00

 

FV/MV Vagtfunktionen afvikles fortrinsvist i AMA med:

 

 • • Modtagelse, visitation af patienter henvist til Mave- og Tarmkirurgisk Speciale iht. instruks.

Omvisitering af akutte patienter til Kirurgisk Afdeling K i Hjørring sker iht. retningslinje for akutte visitationsregler.

 • • Journaloptag på akutte patienter.

 • • Stillingtagen til udredningsforløb og evt. behandling i samarbejde BV skal sikre, at der for alle patienter er udarbejdet og journalført en plan før overflytning til stationær afdeling.

 • • Foretages GU, efter informeret samtykke, på alle akut indlagte patienter i den fertile alder, med akut abdomen. Undersøgelsen foregår i Modtagelsen med deltagelse af andet sundhedspersonale.

 • • Journalskrivning.

 • • Udføre forefaldende akut arbejde i stationære og akutafsnit.

 • • Udføre procedurer i forbindelse med mors.

 • • Tilsyn i skadestue, vurdering af selvhenvendere og 112-indbragte, hvor der forefindes åbenlyse kirurgiske symptomer, som eksempelvis pågående øvre eller nedre gastrointestinal blødning.

 • • Tilsyn på akut indlagte patienter visiteret til anden afdeling, der frembyder ovenstående symptomer, mhp. om patienten bør indlægges i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale.

 • • Tilsyn på patienter i øvrigt, der er visiteret til eller indlagt i anden afdeling, bør rettelig ske efter vurdering af dette afsnits bagvagt har vurderet patienten, uden dette må foranledige forsinkelse af livsnødvendig undersøgelse eller behandling.

 • • Eventuelt deltage i aftenstuegangen, som varetages primært af vagthavende overlæger.

 • • Tilse patienter i afsnittene, sikre opfølgning af akut bestilte undersøgelser og dokumentere hhv. rekvisition af akutte undersøgelser og svar herpå.

 • • Deltage i gennemgange ved BV.

 • • Bistå BV eller udføre akutte operationer afhængigt af kompetence.

 

BV

 

 • • Tilse og sikre gennemgange på akut indlagte patienter i AMA, således at der foreligger journalført behandlingsplan for alle akutte patienter og udflytningsprioritet.

 • • Gøre sig bekendt med akut påvirkede patienter i de stationære sengeafsnit (overlevering fra DV) og sikre opfølgning på disse patienter enten ved BBV eller BV.

 • • Vurdere eller færdiggøre behandlingsplan for den akut indlagte patient.

 • • Fra kl. 16.00 ansvarlig for, evt. i samarbejde med BBV, prioritering til og afvikling af akutte operationsleje. BV indfører akutte patienter i Cetrea.

 • • Være orienteret om og tilse patienter indlagt i Opvågning og Intensivt Afsnit, herunder sikre rundering og opdatering af skema over indlagte patienter i Afsnit R inden morgenkonference mhp. gennemgang af patienterne.

 • • Aftenstuegangen i hverdagen, dagtidsstuegang i weekenden varetages af bag-bagvagt.

 • • Varetage forefaldende arbejde i afsnittene i forbindelse med akut opståede problemstillinger.

 • • Tilsyn i andre afdelinger på Aalborg Universitetshospital.

 • • Opfølgende samtaler med patienter og pårørende.

 • • Supervision af FV/MV.

 • • Forestå samtaler med eksterne afdelinger mhp. råd og vejledning samt overflytninger.

 

 

Kommunikation i og til vagtlag

Det sikres enhver vagthavende læge, der opholder sig i hospitalet, bærer personsøger/DECT telefon. Eventuelle ændringer ift. vagtskema meddeles kolleger, operationsgang og omstillingen.

 

Traumekald

Opkald går akut til både bagvagt og mellemvagt.

 

Vagtskifte

Overdragelse af vagten effektueres i forbindelse med morgenkonferencen, der på alle hverdage afholdes i konf. rum.

Eftermiddagsskiftet og vagtskifte på søn- og helligdage, aftales vagtholdene imellem, hvis ingen aftale foreligger, sker vagtskiftet i reservelægekontoret 2. sal.

 

Intensiv Afsnit

Patienter, der ønskes indlagt i Afsnit R, sker efter kontakt til vagthavende anæstesiolog, der enten modtager patienten direkte eller efter tilsyn i stationært afsnit, med efterfølgende journalføring af tilsyn og beslutning.

Stuegang sker hver morgen ved BV og eventuelt Bag-bagvagt umiddelbart efter røntgenkonferencen kl. ca. 08.15. Aftenstuegang ved BV eventuelt Bag-bagvagt efter aftale i tidsrummet kl. 16-18.