Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsansvarlige og cheflægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom

 

Beskrivelse

Vedrørende behandlingsansvar

Cheflægen i hver afdeling har ansvaret for at tilrettelægge behandlingsforløbet, således at hver patient til stadighed har en behandlingsansvarlig overlæge - det vil sige at visitere de til afdelingen visiterede retslige patienter samt sikre, at anden overtager ansvaret i behandlingsansvarlige overlæges fravær, for eksempel ferie og sygdom.

(Ved længerevarende ferie og sygdom skal det af journalen fremgå, hvilken anden overlæge, der har behandlingsansvaret).

 

Privatpraktiserende psykiatere og psykiatriske konsulenter kan ikke være behandlingsansvarlige overlæger.

 

Centralt i Region Nord visiteres de nye iværksatte retslige foranstaltninger i retspsykiatrien i henhold til gældende kriterier (Jf. Visitationskriterier for patienter henvist til retspsykiatrien i Region Nordjylland). Ved videre visitation fra retspsykiatrien til almenpsykiatrien sendes samme dag såvel mail til relevant cheflæge samt papirhenvisning af hensyn til tidsfrister.

 

Patienten skal, såfremt der er tale om patienter med dom til behandling på psykiatrisk afdeling eller under tilsyn heraf, indlægges hurtigst muligt og senest 14 dage efter meddelelse om dommen.

Patienter idømt dom til ambulant behandling med og uden indlæggelsesmulighed skal behandles senest 4 uger efter meddelelse om dommen.

(Behandlingsbehov, risiko for kriminelt recidiv, farlighed m.v. kan begrunde akut indlæggelse eller vurdering).

Cheflægen skal give politidirektør skriftlig besked om, hvornår behandling påbegyndes, og behandlingsplaner skal udarbejdes senest en uge efter indlæggelse eller påbegyndelse af ambulant forløb (Jf. Behandlingsplaner i Psykiatrien).

 

Behandlingsplanen skal dække hele behandlingsforløbet uafhængigt af, om patienten er indlagt eller ambulant, og udover det sædvanlige indhold, skal det af den behandlingsansvarlige overlæge vurderes, om det er relevant for forløbet at beskrive idømt foranstaltning, bagvedliggende kriminalitet samt eventuelle tiltag mod forskellige risici for fornyet kriminalitet.

 

Det skal særligt sikres, at det af behandlingsplanen fremgår, hvilken grad af observation fra sundhedsfagligt personale patienten har brug for, herunder om patienten skal have hjælp til at tage medicin m.v., samt oplysninger om i hvilke situationer patienten skal indlægges samt regler vedrørende indlæggelse og udskrivelse.

 

Udarbejdelsen af behandlingsplanen kan overlades til en anden, men skal altid godkendes af behandlingsansvarlige overlæge.

 

Behandlingsplanen bør således indeholde følgende punkter:

1. Dom

a) omfattet af straffelovens § 16 eller § 69

b) dømt for …

c) eventuelle længstetider
 

2) Risiko for fornyet kriminalitet

a) aktuel vurderet risiko

b) elementer, der vurderes af særlig betydning for risikoen for kriminelt recidiv
 

3) Særlige observationskrav

 

4) Aftaler om kontakt/indlæggelse

 

5) Beskrivelse af eventuelle undtagelser for mulighed for indlæggelse i henhold til dommen

 

Vedrørende behandling

Den behandlingsansvarlige overlæge skal sikre, at patienten får ”den nødvendige og relevante behandling”.

Den behandlingsansvarlige overlæge skal

 1. 1. tilse patienten minimum en gang om måneden de første tre måneder og herefter foretage konkret vurdering af konsultationshyppigheden, som dog minimum skal ske hver anden måned.
  I særlige tilfælde kan opgaven med de indledende kontakter varetages af en anden speciallæge i psykiatri, for eksempel en afdelingslæge, men under tæt tilsyn af behandlingsansvarlige overlæge.
  Efter de indledende kontakter kan behandlingen af patienten varetages af læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri eller andet personale med psykiatrisk erfaring under tæt tilsyn fra behandlingsansvarlige overlæge.

 2. 2. udfærdige behandlingsplan, jf. ovenfor

 3. 3. instruere det personale, som er involveret i behandling af patienten, i at give tilbagemeldinger af relevans for behandlingen

 4. 4. etablere kontakt med patienten hurtigst muligt

 5. 5. ved udeblivelse beslutte (i samarbejde med Kriminalforsorgen, hvis dommen inkluderer tilsyn af denne), hvad der skal ske, hvis det ikke er muligt at få kontakt til patienten.
  Det skal i beslutningen vurderes og journalføres, om det er tilstrækkeligt at indkalde patienten til ny konsultation, eller om patienten bør indlægges. Ved uenighed mellem Kriminalforsorgen og overlægen er det overlægen, der afgør, om patienten kan indlægges.

 6. 6. tilse patienten hurtigst muligt, såfremt Kriminalforsorgen retter henvendelse på grund af bekymring for patienten (eventuelt telefonisk konferering med Kriminalforsorgen i helt særlige tilfælde)

 7. 7. såfremt patienten har tilsyn af Kriminalforsorgen, vurdere behov for indlæggelse (eller tilbageholdelse i henhold til dommen) i samarbejde med Kriminalforsorgen, ved eksempelvis recidiv af misbrug, risiko for eller mistanke om kriminelt recidiv, medicinophør eller forværring af psykisk tilstand

 8. 8. Journalføre overvejelser til grund for udskrivelse, såfremt patienten udskrives på trods af Kriminalforsorgens indsigelser (behandlingsansvarlige overlæge har kompetencen til at udskrive, men udskrivelse bør drøftes med Kriminalforsorgen) samt sikre patientens overgang til andet regi, herunder overgang fra status som retspsykiatrisk patient til almindelig patient (Jf. Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner).

 

Det skal præciseres, at patienter med dom til behandling på psykiatrisk afdeling eller dom til ambulant behandling med eller uden tilsyn af kriminalforsorgen, men med mulighed for indlæggelse/genindlæggelse, altid kan indlægges i de ovennævnte situationer på trods af, at psykiatrilovens indikationer for tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse ikke er opfyldte.

 

Vedrørende indlæggelser i vagt

Bagvagt kan træffe beslutninger om, at patienter, jf. kriterierne ovenfor, akut kan indlægges i vagten i henhold til dommen, hvorefter behandlingsansvarlige overlæge – hvis denne ikke træffes forinden – orienteres om patientens indlæggelse, ligesom man også, såfremt det ikke er muligt at træffe Kriminalforsorgen, den efterfølgende dag kontakter denne.

Ved frivillig indlæggelse skal såvel behandlingsansvarlig overlæge som Kriminalforsorgen også snarest orienteres.

 

Formål

At sikre rettidig behandling og præcisere ansvar og forpligtigelser i forhold til behandling af patienter idømt behandlingsdom.

 

Referencer

Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling.