Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsikringsforhold udenfor sygehusets geografiske område

Beskrivelse

Patientens forsikringsforhold:

 • • Patientforsikringen dækker når patienten befinder sig udenfor sygehusets geografiske område forudsat, at behandlingen sker efter sygehusets anvisning og på sygehusets ansvar. Dækningen er forudsat af, at lovens øvrige betingelser er opfyldt.

 • • Såfremt de ansatte tilsidesætter tilsyns-/opsynsforpligtigelsen og patienten derved kommer til skade vil Regionens ansvarsforsikring kunne træde ind og eventuelt dække den indtrådte skade på patienten.

 • • Ved uheld opstået under transport i den ansattes private bil er det førerens ansvarsforsikring, der vil dække eventuelle skader på patienten, såfremt den ansatte (føreren) er skyld i uheldet. Er der en modpart inde i billedet og denne har påtaget sig skylden for uheldet, vil skaden skulle anmeldes og erstattes overfor modpartens forsikring.

 • • I tilfælde, hvor patienten har medvirket til ulykkens indtræden, for eksempel ved at hive i bilens rat, vil der eventuelt kunne blive tale om nedsættelse af erstatningens størrelse til patienten.

 

Patientens ejendele:

 • • Hvis den ansatte transporterer patienter i den ansattes egen bil er det ved indtræden af uheld som udgangspunkt bilens ansvarsforsikring, der vil dække eventuelle tingsskader på patientens ejendele, såfremt den ansatte er skyld i ulykken. Er der en modpart inde i billedet og er modparten skyld i skaden, er det modpartens ansvarsforsikring, der skal dække skader på de personer eller ting, der er i bilen.

 

Den ansattes personlige forsikringsforhold:

 • • Den ansatte vil være dækket af Region Nordjyllands arbejdsskadeforsikring, når de udfører arbejde til nytte for regionen, uanset om dette foregår på eller udenfor sygehusets område.

 • • Under transport vil føreren (den ansatte), som ejer bilen, være dækket af modpartens ansvarsforsikring både for person og tingsskader, herunder også direkte skader på bilen, såfremt modparten er skyld i skaden. Det vil også være en god idé at anmelde skaden som en arbejdsskade til regionen.

 • • Ved en soloulykke, hvor kun den ansatte (føreren) er skyld i ulykken, vil denne ikke være dækket af bilens ansvarsforsikring. Regionens ansatte vil være omfattet af arbejdsskadeforsikringen, når de er i tjenstligt ærinde.

 • • Studerendes dækningsforhold er de samme som medarbejderes under forudsætning af, de studerende udfører et stykke arbejde til gavn og glæde for regionen, og dermed er omfattet af Lov om arbejdsskadeforsikring.

 

Den ansattes private bil:

 • • Hvis man benytter egen bil til transport af patienter, vil der ved skader på bilen ikke være dækning fra regionens forsikring.

 • • Man accepterer ved benyttelsen af egen bil de risici, der er forbundet med anvendelsen heraf. Man modtager kilometergodtgørelse for kørslen, hvilket har til hensigt, at dække udgifter til benzin, bonustab, selvrisiko mv. Regionen kan dog i visse tilfælde dække eventuelle tab på bilens kaskoforsikring.

 • • Der kan ansøges om dækning af selvrisikobeløb, da selvrisiko anses som en udgift, der aldrig er dækket af bilens forsikring. Det forudsættes dog, at skaden er forårsaget direkte af den patient, som man transporterer. Man skal altid selv anmelde skaden til bilens kaskoforsikring. Hvis man har en selvrisiko, vil denne eventuelt kunne dækkes af regionen (dog max. 3500 kr.), i henhold til gældende regler for billighedserstatning.

 • • Ikke alle skader er dækningsberettigede. Er der tale om et hændeligt uheld, som man ikke kan laste den pågældende patient for. Vil billighedsordningen ikke dække.

 • • Når den ansatte har brug for at gøre brug af ovennævnte forsikringer, kontaktes ledelsen i Fysio- Ergoterapien, som gennem Regionssekretariatet, Jura og Forsikring, vil gå videre i sagen.

 

Formål

Information om forsikringsdækning af patienter, personale og personalets private bil i forbindelse med træning udenfor sygehusets geografiske områder.

 

Definition af begreber

Træning i nærområdet eller andre områder:
Træning udenfor sygehusets matrikler.

Transport:
Kørsel med patienter i personalets private bil.

Billighedsordning:
Erstatning for skader på den ansattes ejendele, når skaden er forårsaget af patienten.

 

Referencer

 • • Lov om klager og erstatning inden for sundhedsvæsenet

 • • Lov om erstatningsansvar

 • • Lov om arbejdsskadeforsikring

 

Links til ovenstående kan ses til højre under ”Eksterne links”.