Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse - Ortokir. patient

Patienter med:

Funktionelle forstyrrelser og psykosocial belastning som følge af vækstbetinget kæbedeformitet.

Definition af begreber

Ortodontisk kirurgi: Multidisciplinær behandling i form af kombination af ortodontisk behandling og kirurgisk korrektion af basale afvigelser i mellem- og underansigt.

Beskrivelse

Sekretæren

Tandlægen

Sygeplejersken

Henvisning modtages, og efter visitation indkaldes patienten til primær undersøgelse og konference inden for 30 dage.

Efter primær undersøgelse skrives journal, og der registreres relevante diagnoser.
 

Efter konference skrives notat, og der registreres klinisk beslutning. Notat sendes til egen læge, egen tandlæge og henviser.

(Ved ekstern ortodontist sendes notat også til denne. Ved ekstern ortodontist skal dette fremgå tydeligt i journalen).

 

Herefter indkaldes patienten til supplerende registreringer ved intern ortodontist.

(Ekstern ortodontist håndterer selv deres indkaldelser).

 

Dernæst indkaldes patienten til samtale ved intern ortodontist, og evt. tandekstraktion samt apparaturpåsætning.

 

Efter ortodontisk forbehandling tilmelder ortodontisten patienten til operation.

Sekretæren indkalder herefter til forundersøgelse før operation /modelkirurgi og operation i generel anæstesi.

 

På indlæggelsesdagen skrives indlæggelsesnotat samt internt tandplejenotat.

 

Under indlæggelsen skrives OP-notat, stuegangsnotater, udskrivningsnotat og epikrise. (Ved ekstern ortodontist sendes kommunikationsskema pr. fax/mail til denne).

 

Patienten indkaldes til følgende kontroller:

1 uge, 3 ugers, 8 ugers, ½ års- og 1 års kontrol

 

Under hele forløbet kodes relevante operatører, behandlingskoder og procedurer.

 

PRIMÆR UNDERSØGELSE:

 1. 1. Journaloptagelse (herunder diagnoser) og udfyldning af registreringsskema

 2. 2. Der informeres om det fulde forløb af en evt. behandling inklusiv risici

 

KONFERENCE:

 1. 1. I samråd med ortodontist tages stilling til evt. indikation for behandling

 2. 2. Der gives mundtligt grundig information om det overordnede videre forløb og relevante risici ved behandlingen skitseres

 

EVT BEHANDLING I LOKALANÆSTESI:

 1. 1. Her foretages behandling jvf. afdelingens standard for ambulant behandling

 

FORUNDERSØGELSE:

Journalen føres ajour

Detaljerede kliniske registreringer af de for operationsplanlægningen vigtige strukturer (herunder ansigtsbue- og sammenbidsregistrering)

Udfyldelse af anæstesiskema.

Ordinationer indføres i medicinmodulet.

Der gives grundig mundtlig information om det videre forløb, herunder skitseres risici ved behandlingen.

Klinisk og radiologisk analyse med efterfølgende fremstilling af wafere. Udfærdigelse af operationsplan

Fremsendelse af ”set-up” og operationsplan til laboratorium for fremstilling af wafere enten digitalt eller ud fra gips set-up.

 

INDLÆGGELSE:

Journalen føres ajour.

Wafere afprøves.

Der gives igen mundtlig information om det kirurgiske indgreb, og samtykke indhentes og dokumenteres.

OPERATION:

Operation jf. den udfærdigede plan.

 

POSTOPERATIVT:

Vurdering af almen tilstand.

Vurdering af de kliniske fund med hensyn til hæmostase evt. infektion.

Vurdering af okklusion hvis muligt.

Vurdering af røntgen optagelser.

Opfølgende information.

Evt. anlæg af elastisk IMF.

Epikrise

 

 

 

KONTROLFORLØB

Afhænger af, om patienten behandles ortodontisk internt eller eksternt. Ved interne forløb planlægges kontrolbesøg i samråd med ortodonti-afdelingen. Ved eksterne ortodontiforløb er nedenstående retningslinjerne.

 

KONTROL 1 UGE:

 1. 1. Vurdering af de kliniske fund med hensyn til infektion og okklusion

 2. 2. Evt. anlæg af elastisk IMF

 

KONTROL 3 UGER:

 1. 1. Vurdering af de kliniske og radiologiske fund specielt med hensyn til okklusion

 

KONTROL 8 UGER:

 1. 1. Vurdering af de kliniske fund specielt med hensyn til okklusion og fysiognomi

 

KONTROL ½ ÅR:

 1. 1. Vurdering af de kliniske og radiologiske fund

 2. 2. Udfyldning af registreringsskema

 

KONTROL 1 ÅR:

 1. 1. Vurdering af de kliniske og radiologiske fund

 2. 2. Udfyldning af registreringsskema

 3. 3. Epikrise

 

PRIMÆR UNDERSØGELSE:

Information om forløbet

Identifikation i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Røntgen optagelse

Kliniske fotos

Udfyldelse af registreringsskema

 

KONFERENCE:

 1. 1. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 2. Evt. ambulant tid til fjernelse af visdomstænder, mundtlig og skriftlig vejledning

 3. 3. Opfølgning på konferencen

 

EVT BEHANDLING I LOKALANÆSTESI:

 1. 4. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 5. Præmedicin iflg. afdelingens standard 1 time før indgreb

 3. 6. Observation af den præmedicinerede patient

 4. 7. Mundtlig og skriftlig information

 5. 8. Sikre kontinuerligt operationsforløb

 6. 9. Recept og ambulant tid

FORUNDERSØGELSE:

 1. 10. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 11. Røntgen- og CBCT-optagelse med henblik på operationsplanlægning og dokumentation

 3. 12. Kliniske fotos med henblik på operationsplanlægning og dokumentation

 4. 13. BT, P, højde og vægt

 5. 14. Ernæringsscreening udføres

 

INDLÆGGELSE:

 1. 15. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 16. Indlæggelsessamtale ifølge standard

 3. 17. Informationsgivning mundtligt, skriftligt og henvisning til afdelingens hjemmeside

 4. 18. Sikre kontinuitet i indlæggelsesforløb

 

OPERATION:

 1. 19. Modtagelse ifølge standard nr. 5 samt forebyggelse af forvekslingsindgreb via sikker kirurgi

 2. 20. Lejring ifølge afdelingens standard

 3. 21. Sikre kvalitet i operationsforløbet

 

POSTOPERATIVT:

 1. 22. Røntgen optagelse til dokumentation

 2. 23. Mund- og næse pleje

 3. 24. Evt. opfølgende information omkring kost, mundhygiejne, hævelse og smertebehandling

 4. 25. Evt. udlevering af pincet og elastikker

 

KONTROL 1 UGE:

 1. 26. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 27. Evt. opfølgende information

 3. 28. Ambulant tid

 4. 29. Patienten vejes

 5. 30. 3-ugerskontrol medgives

 

KONTROL 3 UGER:

 1. 31. Modtagelse efter pkt.1-2

 2. 32. Opfølgende information ud fra evt. problemer og behov

 3. 33. Patienten vejes

 4. 34. Slimhinde tilses og evt. suturer seponeres

 5. 35. Ambulant tid til 8-ugerskontrol

 

KONTROL 8 UGER:

 1. 36. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 37. Røntgenoptagelse

 3. 38. Patienten vejes

 

KONTROL ½ ÅR:

 1. 39. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 40. Røntgenoptagelse

KONTROL 1½ ÅR:

 1. 41. Modtagelse efter pkt. 1-2

 2. 42. Røntgenoptagelse

 3. 43. Kliniske fotos