Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer til anæstesisygeplejersker

Formål

At sikre at anæstesisygeplejersken/lægen under uddannelse kan reagere adækvat på akut opståede situationer, selvom dette ikke er forudset i ordinationerne i anæstesijournalen.

Beskrivelse

Ved operation i generel eller regional anæstesi varetages klinisk observation og monitorering af anæstesisygeplejerske og/eller anæstesilæge. Der vil altid være en speciallæge der har det overordnede ansvar for patienten. Ved anæstesikonference vurderes det hvilke patienter der har behov for at speciallæge er tilstede under hele eller dele af anæstesien, og hvilken speciallæge der har ansvaret for stuen og dermed patienten.

Anæstesi udføres i henhold til Standardanæstesi – anæstesiafsnit Frederikshavn og Standardanæstesi - anæstesiafsnit Hjørring, afvigelser herfra ordineres af speciallæge.

Under anæstesien kan anæstesisygeplejersken eller den yngre læge under uddannelse, selvstændigt løbende justere doser og anvende anæstesimidler og hjælpemedicin som angivet i ovenstående procedurespecifikke standardordinationer (se ”Standardanæstesier”) - afhængig af patientens aktuelle tilstand og behov. I tvivlstilfælde kontaktes den ansvarshavende speciallæge.

Under observationsperioden sikres adækvat medikamentel behandling af en række uønskede peroperative tilstande/komplikationer, som ikke er forudset i de procedurespecifikke rammeordinationer.

Nedenstående følger en beskrivelse af afdelingens standardsortiment samt retningslinier for dosering og anvendelse. Enhver afvigelse herfra eller anvendelse af andre midler end de nævnte, bør kun ske efter lægelig ordination. Omvendt skal absolutte eller relative kontraindikationer for standardmidlerne være anført på anæstesijournalen af den journalskrivende læge.

I tvivlstilfælde kontaktes læge.

Peroperativt

Analgetika (opioider)

Fentanyl: er afdelingens standard opioid, og kan patienten ikke smertedækkes med ordinationerne på anæstesiskemaet kan anæstesisygeplejersken give 50 – 100 mikrogram fentanyl efter skøn og ved behov gentage dette.

Alfentanil: Forventes behovet for smertedækning at være ganske kortvarigt, kan gives 0,5 – 1 mg alfentanil. Kan gentages.

Sedativa/ anxiolytika

Midazolam : 1 – 2,5 mg i.v. ved uro inden anæstesi og i forbindelse med procedurer i sedation – ved behov for mere skal pt. ses af anæstesilæge. Husk at en vigtig årsag til postoperativ uro er hypoxi!

Andre tilstande/ hjerte-kredsløbsaktive farmaka

Ved bradykardi( puls under 40/min)/blodtryksfald/påvirket almentilstand kan gives

(hvis der ikke er anført kontraindikationer)

atropin 0,5 – 1 mg i.v.

efedrin 5-10 mg i.v.

metaoxidrin 0,1- 0,2 mg i.v.

Kan gentages og pt. konfereres ved behov med anæstesilæge.

Postoperativt

Sikring af det postoperative forløb:

Initial postoperativ smertedækning skal altid være ordineret i anæstesijournalen.

Hvis dette undtagelsesvis ikke er tilfældet, eller operationsforløbet tilsiger dette, skal patienten smertedækkes og anæstesisygeplejersken/læge under uddannelse, kan give:

Analgetika (NSAID)

Er der ikke givet ibuprofen 400/600 mg præoperativt (og ingen kontraindikationer) gives gives Toradol® (ketorolac) 10-30 mg i.v., virkning efter ca. 15 min., max. efter 30-60 min.

Svage analgetika

Injektion Paracetamol 15 mg/kg dog maksimalt 1 g som førstegangsdosering. Er paracetamol givet som præ, men der er forløbet mere end 4 timer, gentages inj. Paracetamol 15 mg/kg, maksimalt 1 g. Er der kun givet en dosis paracetamol inden for de sidste 24 timer, kan anden dosis gives efter 2 timer.

Sedativa/ anxiolytika

Midazolam : 1 – 2,5 mg i.v. ved uro, postop. delir – ved behov for mere skal pt. ses af anæstesilæge. Husk at en vigtig årsag til postoperativ uro er hypoksi!

Antiemetika (kvalmestillende)

Ventrikelsonde: er den anlagt: aspirer derpå!

Ved akut behov inden pt. flyttes til opvågningsafsnittet kan gives:

DHB (dehydrobenzperidol): 0,25 mg i.v. evt. gentaget. Virker godt mod kvalme, mindre effekt ved opkastninger, virker sederende.

Zofran (ondansetron): 2 mg i.v., kan evt. gentages, sekundært valg. Effektivt ved opkastninger, mindre effekt på kvalme.

Behandling af shivering

Forebygges ved at undgå varmetab. Ved akut behov inden pt. flyttes til opvågningsafsnittet kan gives:

Petidin: 10 mg. i.v. evt. gentaget

Postoperativ medikamentel behandling af børn umiddelbart postoperativt

Indikationer som for voksne, kun nedenfor anførte stoffer gives uden kontakt til læge.

Dosering: børn 2-12 år

Fentanyl:

0,5 – 1 mikrogram/kg iv. p.n.

Morfika til børn gives optimalt i.v., der startes med lav dosis, som derefter kan gentages når virkningen er iagttaget.

Paracetamol (PCM) (>2 år):

Intravenøst : Gives som i.v. infusion over 15 min. med mindst 4 timers interval.

< 10 kg : 7,5 mg/kg legemsvægt i.v. efter behov højst 4 gange dgl.

10-50 kg: 15 mg/kg legemsvægt i.v. efter behov højst 4 gange dgl

> 50 kg: 1 g i.v. efter behov højst 4 gange dgl.

(Ved risikofaktorer for levertoksicitet dog højst 3 gange dgl.).

Doser til børn under bør altid være aftalt med anæstesilæge før anæstesien.

NSAID (> 7 år, eller efter lægeordination):

Ketorolac (Toradol) 30mg/ml - 0,5 mg/kg i.v. / 6. time

Ibuprofen (tabl. 200 mg, 400 mg, Nurofen or. opl. 20 mg/ml)30 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser

Kvalmebehandling til børn

Kan gentages efter lægeordination

 

Inj. Zofran®

0,05-0,03 mg/kg - børn over 2 år max 2 mg/dosis

Inj. Primperan®

0,15-0,2 mg/kg x 3 - børn over 2 år

Vægt Kg

 

 

15

 

0,6 mg = 0,3 ml

20

1 mg = 0,5 ml

3,5mg = 0,7 ml

25

1 - 1,2 mg = 0,5 - 0,6 ml

4 mg = 0,8 ml

30

1 - 1,4 mg = 0,5 - 0,7 ml

5 mg = 1 ml

35

1 - 1,6 mg = 0,5 - 0,8 ml

6 mg = 1,2 ml

40

1-2 mg = 0,5-1 ml

6 mg = 1,2 ml

50

1-2 mg = 0,5-1 ml

8 mg = 1,6 ml

60

1-2 mg = 0,5-1 ml

10 mg = 2 ml

 

Andre tilstande/ hjerte-kredsløbsaktive farmaka

Ved pludselig bradykardi /blodtryksfald/påvirket almentilstand kan gives

Atropin 0,015 – 0,02 mg/kg i.v.

Efedrin 0,05- 0,1 mg/kg i.v.

(Bradykardi ved puls under: 1. dag 100, 6 mdr. 115, 1-3 år 100, 3-8 år 70, 8-12 år 65)

Anæstesilæge tilkaldes altid (evt. tlf. konf.)

Kontraindikationer, relative og absolutte

Se lægemiddelfortegnelse.

OBS!! Giv aldrig højere dosering end angivet. Dvs. at et barn på 19,9 kg doseres som 16-20 kg og ikke som 20-25 kg.

Rammeordinationer til gravide

Undgå unødig behandling og overvej altid virkning kontra risiko. Ved behov følges nedenstående.

Smertebehandling:

Ved smerter må i hele graviditeten gives paracetamol som ovenfor anført.

  • • Inj. morfin 2,5 – 10 mg pn.

  • • inj. fentanyl 25 – 100 mikrogram pn.

Obs. inj. Toradol er i hele graviditeten kontraindiceret, må ikke gives

Kvalmebehandling

  • • inj. primperan kan anvendes og er førstevalg

  • • Ceterizin kan anvendes

Ondansetron kan anvendes efter læge ordination

Amning

  • • Ammende mødre kan normalt fortsætte med at amme, uden at malke ud, efter anæstesi (bør være aftalt ved prætilsyn). Postoperativt kan fentanyl, toradol, paracetamol anvendes. Morfin kun med forsigtighed pga den protraherede virkning.

  • • Ved kvalme er primperan førstevalg, ondansetron kan anvendes.

Dosering bør altid være forsigtig.

I tvivlstilfælde konfereres med læge.

Referencer

Medicin.dk