Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til samrådet

 

Problemstilling

Procedure for indgivelse af ansøgning om abort efter 12. uge og abort uden forældresamtykke.

 

Målgruppe

Kvinder, der er gravide efter 12. uge, og ønsker abort samt unge under 18, som ønsker abort uden forældresamtykke.

 

Definition af begreber

Forældresamtykke: den ene af forældremyndighedsindehaverne, skal give samtykke til indgrebet.

 

Formål

Retningslinjen beskriver de praktiske sagsgange og videregivelse af oplysninger mellem den gynækologiske afdeling og samrådssekretariet i forbindelse med indgivelse af ansøgning om senabort/abort uden forældresamtykke og samrådets behandling af sagen.

 

Metode

Retningslinjen er udarbejdet ud fra den allerede eksisterende praksis og gældende lovregler (se referencer).

 

Beskrivelse

Når afdelingen bliver bekendt med, at de har en patient, som ønsker abort, der kræver samrådstilladelse, så kontaktes samrådssekretariatet telefonisk på tlf.nr. 97 64 84 49. Telefonen er åben mandag-torsdag fra kl. 8.00-15.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00.

Samrådet skal have oplyst:

  • • om der er tale om en abort på social eller genetisk indikation

  • • patientens navn, adresse og CPR nr.

  • • hvor langt hun er henne i graviditeten

  • • afdelingens kontaktperson i sagen

 

Hvis der er tale om en abort på social indikation, vil det blive oplyst, hvornår patienten skal møde til samtale. Samtalen foretages af en socialfaglig konsulent og finder typisk sted den følgende mandag eller torsdag kl. 10.00 i Regionshuset. Der kan i konkrete tilfælde træffes aftale om andet.

Efterfølgende sendes relevant journalmateriale efter nærmere aftale pr. mail eller pr. fax på nr. 97 64 86 44.

Når sagen er behandlet i samrådet, så kontaktes afdelingen telefonisk og får besked om samrådets afgørelse uanset om der gives tilladelse eller afslag. Hvis der gives tilladelse, aftales det nærmere, hvornår patienten skal møde, og hvem der giver hende besked om mødetid og –sted.

Når der er tale om abort på social indikation eller der gives afslag på genetisk indikation kontakter samrådet patienten og giver besked om samrådets afgørelse og evt. oplysning om hvor og hvornår hun skal møde på sygehuset.

Når der gives tilladelse til abort på genetisk indikation, kontakter afdelingen patienten.

Den skriftlige tilladelse sendes til afdelingen snarest muligt og skal være modtaget på afdelingen inden indgrebet iværksættes.

 

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om abort på social indikation afgøres normalt dagen efter, at kvinden har været til samtale hos den socialfaglige konsulent.

Ansøgning om abort på genetisk indikation afgøres normalt samme dag eller hverdagen efter samrådet har modtaget sagen.

I nogle sager kan sagsbehandlingstiden være længere, idet der skal indhentes yderligere oplysninger – f.eks. i form af en psykiatrisk speciallægeerklæring.

 

Klagesager

Afdelingen får også besked, hvis en afgørelse påklages til Abortankenævnet. Når Abortankenævnet har truffet deres afgørelse, giver samrådet besked til afdelingen herom.

 

Referencer

  • • Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2008 – Sundhedsloven – se afsnit 7 Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

  • • Bekendtgørelse nr. 1483 af 19. december 2005 – Bkg. om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

  • • Cirkulære nr. 23 af 3. april 2006 – Cirk. om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

  • • Vejledning nr. 25 af 4. april 2006 – Vejl. om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion