Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertesvigtsrehabilitering – et tilbud til patienter med hjerteinsufficiens, Thisted

 

Beskrivelse

Hjerterehabilitering

Hjerterehabiliteringsforløbet for personer med hjerteinsufficiens på Sygehus Thy-Mors er et tilbud om rehabilitering til patienter, der bor i optageområdet og omfatter patienter fra Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner.

 

Om tilrettelæggelse af hjerterehabiliteringsforløbet

Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges af et hjerterehabiliteringsteam bestående af sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter.

Rehabiliteringsforløbet strækker sig over 10-12 uger og tilrettelægges som en kombination af individuelle samtaler/vejledning og som et træningsforløb på hold. Se særskilt instruks for forløbet hos sygeplejersken (Undervisning til patienter med hjerteinsufficiens), hos diætisten (Individuel samtale hos klinisk diætist) og hos fysioterapeuten (Hjerteinsufficiensrehabilitering - den fysioterapeutiske del).

Kontakten og samarbejdet med patienten bygger på principperne bag den motiverende samtale, hvor tankegangen kan beskrives ud fra følgende aspekter:

 • • livsstilsændringer forstås som en proces over tid og kommunikationen skal foregå med baggrund i patientens parathed til forandring

 • • ressourcerne til forandring skal findes hos patienten selv og tage udgangspunkt i dennes holdninger, overvejelser og ønsker

 • • fagpersonen skal tilstræbe at møde patienten på en respektfuld og ikke-moraliserede måde

 

Målgrupper

Rehabiliteringen til patienter med hjerteinsufficiens er planlagt ud fra en individuel vurdering og foregår som individuelt tilpassede forløb.

Visitation

Patienterne fra sygehusets optageområde henvises til specialiseret ambulant hjerterehabilitering. Hovedparten af patienterne henvises fra de medicinske sengeafdelinger på Sygehus Thy-Mors og fra Medicinsk Ambulatorium. Patienter kan endvidere henvises fra de andre sengeafsnit på sygehuset og fra andre sygehuse. Endelig kan patienter henvises fra egen læge.

 

Vurdering af rehabiliteringsbehov

Rehabiliteringsbehovet vurderes ud fra oplysninger om graden af hjertesvigt beskrevet ud fra EF-værdi og NYHA-klassificering.

Træningsforløb hos fysioterapeuten

Træningen er individuelt tilrettelagt og foregår på hold med 6-8 personer. Pårørende kan deltage efter aftale med fysioterapeuten.

 

Vejledningsforløb hos sygeplejersken i Medicinsk Ambulatorium

Samtalerne strækker sig oftest over ca. 4 mødegange og tilrettelægges i relation til træning i fysioterapien. Pårørende kan deltage efter aftale med patienten. I forløbet indgår eventuel medicinjustering/optitrering af ACE-hæmmer og Beta-blokkere.

 

Kostvejledning hos diætist

Samtalerne med diætisten tilrettelægges som individuelle samtaler - eventuelt sammen med pårørende - planlagt ud fra patientens ønsker og behov. Samtalerne tilrettelægges i relation til træning i fysioterapien.

 

Henvisning til hjertesvigtsrehabilitering

 

Ved indlagte patienter og patienter tilknyttet ambulatoriet

Lægen anfører i journalen om der er behov for rehabilitering. Ofte er behovet vurderet af en sygeplejerske i forbindelse med optitrering af medicin. På baggrund af dette udarbejder lægen eller sygeplejersken en henvisning til hjerterehabiliteringsforløbet. Henvisningen skal være underskrevet af en læge.

 

Patienter som er visiteret til et specialiseret rehabiliteringsforløb, henvises på følgende måde:

 1. 1. Lægen på sengeafdelingen/lægen i ambulatoriet henviser til hjertesvigtsrehabiliteringen ved udfyldelse af blanketten ”Henvisning til hjertesvigtsrehabilitering”. Henvisningen sendes/faxes til Medicinsk Ambulatorium.

 2. 2. Sygeplejersken i Medicinsk Ambulatorium henviser til fysioterapeuten og til diætisten, når patienten vurderes klar til træning og kostvejledning.

 

Ved patienter henvist fra andre sygehuse/praktiserende læge:

 1. 1. Den medicinske sekretær som modtager henvisningen lægger henvisningen til relevant læge.

 2. 2. Læge visiterer patienten til hjertesvigtsrehabilitering.

 3. 3. Patienten henvises til hjertesvigtsrehabilitering i Medicinsk Ambulatorium

 

Formål

Hjerterehabiliteringsprogrammet for patienter med hjerteinsufficiens på Sygehus Thy-Mors er et ambulant tilbud om behandling til personer der, har fået diagnosticeret hjerteinsufficiens i NYHA-klasse 1-3.

Formålet er:

 • • at fremme kvaliteten og ensartetheden af den tværfaglige sammenhæng i forløbet med henblik på at patienten via fysisk træning og undervisning lærer at mestre sin sygdom

 

Definition af begreber

Rehablititering: Systematisk formidling af viden, vejledning og praktiske øvelser til patienter og pårørende. Omfatter 2 former for rehabilitering; Almen og Specialiseret.

Almen rehabilitering :

 • • Patienter, der efter 12 ugers specialiseret rehabilitering har behov for yderligere træning og vejledning i kommunalt regi

Specialiseret rehabilitering: Et tilbud på Sygehus Thy-Mors til patienter, med konstateret nedsat EF og med NYHA-klasse 1-3. og hvor læge har vurderet at patienten kan henvises til rehabilitering for patienter med hjerteinsufficiens.

Hjerterehabiliteringsforløb for patienter med hjerteinsufficiens: et systematiseret, tværfagligt undervisnings- og træningsforløb til patienter, der har fået diagnosticeret hjerteinsufficiens og som er omfattet af udfyldningsaftalen. Tilbuddet om hjerterehabilitering omfatter patientgrupper, stratificeret som NYHA klasse 1-3.

EF: Ejection Fraction. Måleenhed for hjertets pumpekraft i procent – måles ved eccokardiografi

EF-værdi: Ejection Fraction-værdi: Måleenhed for hjertets pumpekraft i procent, måles ved ekkokardiografi

GOP: Genoptræningsplan

Hjerteinsufficiens: Et klinisk syndrom, som ifølge ESC (European Society of Cardiology) baseres på tilstedeværelsen af følgende symptomer: dyspnø, træthed, perifere ødemer og objektiv påvisbar nedsat hjerteaktivitet i hvile. Hjerteinsufficiens er ofte forårsaget af iskæmisk sygdom, men kan også skyldes andre faktorer så som hypertension eller hjerteklapfejl. Hos denne patient ses hyppigt muskelatrofi, hurtig udtrætning, nedsat muskelstyrke med følgende dårlig kondition, dårlig muskelstyrke og muskelatrofi.

NYHA-klasse: Klasser kronisk hjerteinsufficiens inddeles i:

 • • NYHA l: Ingen fysisk begrænsning. Almindelig fysisk aktivitet medfører ingen dyspnø, træthed eller palpitationer.

 • • NYHA ll: Let begrænsning i fysisk aktivitet. Ingen gener i hvile, men almindelig fysisk aktivitet (trappegang til 2. sal, græsplæneklipning, støvsugning, bære tungere indkøb) medfører nogen dyspnø, træthed og/eller palpitationer.

 • • NYHA lll: Udtalt begrænsning af fysisk aktivitet. Ingen gener i hvile, men lettere fysisk aktivitet (gang på flad vej, af- og påklædning, trappegang til 1. sal) medfører mere udtalte symptomer.

 • • NYHA lV: Symptomer er til stede i hvile og øges ved enhver form for fysisk aktivitet.

 

Dokumentation

Rehabiliteringsteamets medlemmer dokumenterer data og udførte tiltag. Fysioterapeuten og diætisten anvender særskilt bilagsnotat i den pågældende patients journal. Sygeplejersken opretter og dokumenterer data og tiltag i en sygeplejehandling.

Referencer

Kronisk sygdom – strategi for koordinering og kontinuitet for forløbsansvar for patienter med kronisk sygdom Regional strategi

Kronikerenheden www.kronikerenheden.dk

Rehabilitering. Regional retningslinje - rehabilitering

Ann-Dorthe Zwisler, Lone Schou. Lotte Vind Sørensen. Hjerterehabilitering . Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Statens Institut for Folkesundhed 2003

Sonne, Torsten: At tale om forandring. Tobaksskaderådet 2000

DCS vejledning 2007. Nr. 3 om hjerteinsufficiens. Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk

Pakkeforløb for hjertesvigt og hjerteklapsygdom, Espersen G, May O, Videbæk L et al. SST, december 2008

Det Nationale Indikatorprojekt. www.nip.dk

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om hjerterehabilitering på sygehuse. 2004.

Bendix AF, Bols E, Carlsen Christina, Hjertekarrehabilitering efter strukturreformen, juli 2007.

 

Bilag:

Bilag 1: Henvisning til hjertesvigtsrehabilitering

Bilag 2: Vejeskema