Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale Karkirurgisk Afdeling V – thoraxintensivt afsnit TIA

Samarbejdsaftale for intensivt behandlingskrævende karkirurgiske patienter, indlagt på thoraxintensivt afsnit (TIA)

Samarbejdsaftale for intensivt behandlingskrævende karkirurgiske patienter, indlagt på thoraxintensivt afsnit (TIA)1

Beskrivelse1

Koordinering af samarbejde1

Evaluering1

Samarbejdssituationer1

Hvornår skal en karkirurgisk patient konfereres med vagthavende fra TIA/overflyttes til TIA?1

Hvornår kan en patient tilbageflyttes fra TIA til Afdeling V?2

Respiratorisk2

Renalt2

Monitorering2

Ernæring2

Smertebehandling2

Arbejdsgange på lægeniveau2

Overflytning til TIA2

Overflytning fra Afdeling V eller Skadestuen til TIA2

Ikke akut situation2

Akut situation2

Overflytning fra andet sygehus til TIA3

Overflytning fra TIA til Afdeling V3

Overflytning fra TIA af V-patient til anden intensivafdeling eller andet sygehus3

Stuegang på TIA3

Arbejdsgang på sygeplejerskeniveau3

Overflytning af patient fra Afdeling V til TIA3

Overflytning af patient fra TIA til Afdeling V3

VAC-behandling på intensivafsnit, når karkirurg er involveret4

Definition af begreber4

Formål4

Beskrivelse

Koordinering af samarbejde

Specialeansvarlig overlæge fra TIA og ledende overlæge fra Karkirurgisk Afdeling V har det daglige overordnede lægefaglige ansvar for koordinering af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens afsnitsledende sygeplejerske fra TIA og afsnitsledende sygeplejerske fra Afdeling V har det overordnede sygeplejefaglige ansvar.

Evaluering

Samarbejdsaftalen vil blive evalueret minimum hvert tredje år eller ved behov.

Samarbejdssituationer

Hvornår skal en karkirurgisk patient konfereres med vagthavende fra TIA/overflyttes til TIA?

Til intensivplads visiteres patienter med akutte sygdomme og tilstande, resulterende i truende eller manifest, potentielt reversibel dysfunktion af et eller flere vitale organsystemer.

Når en patient indlagt på Afdeling V vurderes ustabil, trods relevante lægelige tiltag, således at der er behov for vejledning/hjælp til intensivpleje, observation og behandling udover det nedenfor anførte. Det vil primært dreje sig om cirkulatorisk og respiratorisk ustabilitet.

Indlæggelsen på TIA påhviler speciallægen fra TIA.

Hvornår kan en patient tilbageflyttes fra TIA til Afdeling V?

For at en patient kan flyttes fra TIA til Afdeling V, skal patienten være intensivt færdigbehandlet og cirkulatorisk og respiratorisk stabil, således at der maksimalt fordres nedenstående behandling/pleje:

Respiratorisk

 • • Iltterapi med maksimalt 5 liter tør ilt

 • • CPAP maksimalt hver anden time

 • • Lungefysioterapi: maksimalt x 2 dagligt (dog kan der ikke gives lungefysioterapi om søndagen)

 • • Inhalationsbehandlinger med bronkolytika/mukolytika/steroider

 • • Sugning i glat kanyle og svælg

Renalt

 • • Infusion Furix®

Monitorering

 • • Non-invasiv BT-måling

 • • Iltsaturation

 • • Blodsukker

 • • Døgnurinopsamling med henblik på nyrefunktionsbestemmelse

Ernæring

Afdeling V skal, evt. via vejledning fra diætist, kunne videreføre ernæringsplaner som foreskrevet fra TIA.

Smertebehandling

Såfremt patienten har en længere smerteanamnese på TIA, skal patienten ved udskrivelsen have udarbejdet en smertebehandlingsplan til videre behandling på Afdeling V.

Arbejdsgange på lægeniveau

Overflytning til TIA

Generelt gældende for såvel akutte som ikke-akutte overflytninger af karkirurgiske patienter:

Der skal udfærdiges journalnotat ved karkirurgisk læge om årsagen til overflytning, og den karkirurgiske læge foretager medicinstatus i det elektroniske medicinsystem, og al medicin skal pauseres i det elektroniske medicinsystem. Se ”Medicinering – lægemiddelordination”.

I alle tilfælde af overflytning af patient fra Afdeling V til TIA skal der være lægeledsagelse.

Overflytning fra Afdeling V eller Skadestuen til TIA

Ikke akut situation

Karkirurgisk bagvagt tager kontakt til TIA-vagthavende speciallæge og aftaler vurdering/overflytning til TIA. Hvis karkirurgisk bagvagt ikke er til stede, tager karkirurgisk forvagt, efter konference med karkirurgisk bagvagt, kontakt til TIA-vagthavende speciallæge, som herefter tager stilling, til om patienten skal overflyttes direkte, eller om karkirurgisk bagvagt skal tilse patienten før overflytning. Karkirurgisk bagvagt møder på TIA og aftaler behandlingsforløb med TIA-vagthavende.

Akut situation

Karkirurgisk forvagt kontakter TIA-vagthavende direkte, som herefter tager stilling til om patienten skal overflyttes direkte, eller om karkirurgisk bagvagt skal tilse patienten før overflytning. Såfremt patienten overflyttes direkte uden karkirurgisk bagvagts mellemkonference, skal karkirurgisk forvagt kontakte sin bagvagt og orientere om overflytningen, og herefter skal karkirurgisk bagvagt kontakte TIA-vagthavende og aftale behandlingsforløb.

Karkirurg eller karkirurgisk sygeplejerske informerer pårørende om overflytning til TIA.

Overflytning fra andet sygehus til TIA

Karkirurgisk bagvagt sikrer sig ved kontakt til vagthavende speciallæge fra TIA, at der er kapacitet til at modtage patienten.

Karkirurgisk vagthavende og vagthavende fra TIA modtager patienten på TIA og aftaler behandlingsforløbet. Ved patientens ankomst til TIA skal karkirurgisk forvagt tilkaldes til journalskrivning.

Overflytning fra TIA til Afdeling V

Det tilstræbes aftalt på daglig morgenkonference, hvornår patienten er klar til overflytning til Afdeling V. Såfremt det er muligt, varsles det dagen før udskrivelsen. Såfremt en patient skal overflyttes udenfor dagtiden, skal det altid ske efter aftale med vagthavende speciallæge fra TIA og V-bagvagt.

Ved overflytning til Afdeling V udfærdiges af vagthavende læge fra TIA journalført udskrivningsnotat, inklusiv resume af forløbet i TIA indbefattet alle fremadrettede ordinationer som sugning, iltterapi, fysioterapi, lejring, etc. og det skal fremgå med angivelse af evt. tidsbegrænsning. Desuden foretager anæstesilægen medicinstatus i det elektroniske medicinsystem. Se ”Medicinering – dokumentation af medicinstatus og medicinering i intensiv- og intermediærafsnit”.

Overflytning fra TIA af V-patient til anden intensivafdeling eller andet sygehus

Det skal altid konfereres med V-bagvagt om patienten kan overflyttes til anden intensivafdeling eller andet sygehus. Såfremt patienten skal have en anden stamafdeling i denne sammenhæng, påhviler det V-bagvagt at aftale dette.

Stuegang på TIA

Stuegang på TIA sker ved, at TIA vagthavende speciallæge foretager daglig journalisering.

Såfremt karkirurgisk læge ønsker at ordinere ny/ændret behandling, skal dette altid ske i samråd med vagthavende speciallæge fra TIA, som har det endelige behandlingsansvar.

Ved specifikke undersøgelser og behandling foretaget af karkirurgisk læge journalfører karkirurgisk læge fund og konklusion.

Samtale med pårørende foretages primært af vagthavende læge fra TIA, men med assistance fra karkirurgisk læge, når dette vurderes hensigtsmæssigt (evt. ud fra pårørendes ønske).

Arbejdsgang på sygeplejerskeniveau

Overflytning af patient fra Afdeling V til TIA

 • • Karkirurgisk sygeplejerske giver mundtlig rapport, evt. pr. telefon, om relevante sygeplejeproblemstillinger samt væsentlige oplysninger i relation til den akutte situation eksempelvis medicinindgift. Denne rapport kan gives til anden sygeplejerske end den sygeplejerske, der har ansvaret for modtagelse af patienten.

 • • Karkirurgisk sygeplejerske udarbejder status på den akutte problemstilling i EPJ.

 • • Det tilstræbes, at karkirurgisk sygeplejerske ledsager patienten til TIA

Overflytning af patient fra TIA til Afdeling V

 • • Ansvarshavende sygeplejerske fra TIA informerer ansvarshavende sygeplejerske fra V om evt. planlagt overflytning samt oplyser om plejebehov inkl. evt. behov for fast vagt. Om muligt gives varsel dagen før.

 • • Når overflytningen er planlagt, kontakter TIA-sygeplejersken Afdeling V ca. ½ time før den fysiske overflytning. I den forbindelse oplyser TIA-sygeplejersken om patientens aktuelle behov for iltbehandling, intravenøse infusioner m.v.

 • • Når patienten ankommer til Afdeling V, installerer V-sygeplejerske og TIA-sygeplejerske sammen patienten, og evt. særlige problemstillinger forelægges.

 • • TIA-sygeplejersken udarbejder aktuel sygeplejestatus, TOKS-værdier og væskebalance i EPJ.

VAC-behandling på intensivt afsnit, når karkirurg er involveret

Når der er anlagt VAC-system på patienten og patienten har stamafdeling på Abdominalkirurgisk Afdeling A, Ortopædkirurgisk Afdeling O eller Thoraxkirurgisk Afdeling T, er det stamafdeling, der leverer svampe og canistre. Såfremt patienten har stamafdeling på Kardiologisk Afdeling S eller andre øvrige afdelinger, skal svampe og canistre leveres af Afdeling V.

Definition af begreber

TIA – thoraxintensivt afsnit, Anæstesiologisk Afdeling Syd, Klinik Anæstesi, Aalborg Universitetshospital

Afdeling V – Karkirurgisk Afdeling, Klinik Hjerte-lunge, Aalborg Universitetshospital

EPJ – elektronisk patientjournal

Formål

Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og kommunikation i forbindelse med evt. overflytning og behandling på TIA, og tilbageflytning til Afdeling V af intensive behandlingskrævende karkirurgiske patienter.