Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem de intensive afsnit ved anæstesiafdelingen, Aalborg Universitetshospital og Neurokirurgisk

afdeling K

 

Baggrund

Neurokirurgisk afdeling har ofte patienter indlagt på NOTIA. Da der er tale om patienter med alvorlig sygdom og deraf følgende komplekse behandlingsforløb, er det fundet hensigtsmæssigt at indgå en samarbejdsa ftale om behandlingen/håndteringen af disse patienter.

Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og kommunikation i forbindelse med evt. overflytning og behandling på NOTIA og tilbageflytning til neurokirurgisk afdeling.

 

Koordinering af samarbejde

Afsnitsansvarlig overlæge på NOTIA og dertil udpeget neurokirurgisk overlæge har det lægefaglige ansvar for koordineringen af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens afsnitsledende sygeplejerske på NOTIA og afsnitsledende sygeplejerske på neurokirurgisk afd. har det overordnede sygeplejefaglige ansvar.

 

Evaluering

Samarbejdsaftalen vil blive evalueret årligt, eller tidligere ved behov. Første gang dog efter 3 måneder.

 

Samarbejdssituationer

Hvornår skal en neurokirurgisk patient konfereres med vagthavende fra NOTIA/overflyttes til NOTIA?

 • • Akutte neurokirurgiske patienter, der er intuberede ved ankomsten til sygehuset, som intuberes umiddelbart herefter eller vurderes som værende respiratorisk truede

 • • Vedrørende børn henvises til Beskrivelse af anæstesiologisk børnevagt i Region Nordjylland

 • • Når en patient vurderes ustabil i en grad, hvor der behøves vejledning/hjælp til intensiv behandling/pleje

 • • Når en patient til planlagt kirurgi allerede præoperativt vurderes at have behov for postoperativ observation/behandling i intensivt regi. Herunder primært patienter, der skal have foretaget intrakranielt indgreb

 

Hvornår kan en patient tilbageflyttes fra NOTIA til neurokirurgisk afdeling?

 • • Når patienten af stuegangsgående/vagthavende læge på NOTIA vurderes at være stabil nok til at kunne klare overflytning til stamafdeling

 • • For at en patient kan flyttes fra NOTIA til neurokirurgisk afdeling, skal neurokirurgisk afdeling ved behov kunne give følgende behandling/pleje

Respiratorisk
 • • CPAP op til 6 gange dagligt

 • • Fugtet ilt-behandling på maske eller næsekateter

 • • Lungefysioterapi maksimalt to gange dagligt (hverdage)

 • • Sugning i glat kanyle

 • • Pleje af i øvrigt stabil patient med cuffet trachealkanyle

Monitorering
 • • Non-invasivt BT og puls

 • • Måling af respirationsfrekvens og perifer iltsaturation

 • • anvendelse af væskeskema

 

Arbejdsgange

Lægeniveau

Overflytning

Overflytning af patient fra neurokirurgisk afdeling til NOTIA

 • • Neurokirurgisk læge tager kontakt til NOTIA-vagthavende og aftaler overflytning til intensiv afdeling. Overflytning foregår på speciallægeniveau eller efter konference med speciallæge

 • • NOTIA-vagthavende kontakter intensiv koordinator og aftaler, hvor patienten skal ligge

 • • Patienten ledsages som hovedregel af K-sygeplejerske og læge til NOTIA. Anæstesiolog, hvis denne finder det indiceret

 • • Behandlingsansvarlig neurokirurg møder på NOTIA og aftaler behandlingsforløb med NOTIA-vagthavende. Dette dokumenteres i journalen sammen med indikation og baggrund for overflytning

 

Medicinafstemning

(Overordnet henvises til regional aftale vedr. medicinafstemning)
 • • Det er neurokirurgens ansvar, at patientens vanlige og aktuelle medicin fremgår af medicin modulet ved overflytningen eller snarest herefter

 • • Neurokirurgen pauserer medicin i medicinmodulet ved overflytning til intensiv afdeling

 • • I forbindelse med overflytningen afstemmes medicin. NOTIA-vagthavende vurderer udfra ovennævnte medicinliste, hvilken medicin patienten skal fortsætte med. Dette noteres sammen med evt. ny medicin på medicinskemaet. I journalen dokumenterer intensivlægen medicinafstemning og det noteres, hvis der er medicin, der seponeres eller pauseres

 

Der skal ved overflytningen foreligge

 • • Væskeskema for perioden op til overflytningen, hvis dette forefindes

 • • BT, puls, temperatur, iltsaturation, bevidsthedsniveau og andet af relevans er dokumenteret i Clinical suite (TOKS-screening)

 

Overflytning fra andet sygehus til NOTIA

 • • Behandlingsansvarlig neurokirurgisk læge kontakter NOTIA-vagthavende i så god tid som muligt. Denne kontakter intensiv koordinator og aftaler, hvor patienten skal ligge

 • • Det aftales, hvor patienten modtages, oftest på akutstuen på K-op., hvis vedkommende ikke er endeligt afklaret inden overflytningen, ellers direkte på NOTIA

 

Elektiv aftale om postoperativ observation/behandling på NOTIA,
f. eks.
kraniotomier

 • • Patienten skrives på operationsprogrammet til næste dag

 • • Vagthavende på NOTIA vurderer sammen med koordinator intensive pladsforhold om morgenen, senest ved møde kl. 07.30 , og giver umiddelbart besked til K-bagvagt, hvis der er tvivl om, hvorvidt det planlagte program kan gennemføres

 • • I alle tilfælde kontakter NOTIA-vagthavende K-anæstesisygeplejerske senest lige efter ovennævnte møde med besked om ovennævnte

 • • K-bagvagt vurderer, om det er mest hensigtsmæssigt at bytte om på patienterne på dagens operationsprogram af hensyn til en fornuftig afvikling af dette

 • • Imens arbejder NOTIA-lægen på afklaring af intensivpladsforholdene og giver hurtigst muligt besked til K-læge, om programmet kan gennemføres

 

Overflytning fra NOTIA til Neurokirurgisk afdeling

 • • Det tilstræbes aftalt på daglige stuegange, hvornår patienten er klar til overflytning til neurokirurgisk afdeling

 • • Når overflytningen er aftalt, giver NOTIA-sygeplejerske besked til afd. K.

 • • Såfremt en patient skal overflyttes udenfor dagtid, orienteres neurokirurgisk bagvagt af NOTIA-vagthavende, medmindre andet er aftalt i forvejen. NOTIA-sygeplejersken orienterer sengeafdelingen

 

Overflytning fra NOTIA til anden afdeling, herunder intensiv afdeling på andet sygehus

 • • Neurokirurgisk bagvagt laver aftale med stamafdelingen og sørger for epikrise

 • • NOTIA-læge laver aftale med anden intensiv afdeling og sørger for vanligt udskrivningsnotat

 

Tilsyn til patient på afd. K mhp. intensivt relaterede problematikker

 • •  Behandlingsansvarlig neurokirurg kontakter NOTIA-vagthavende

 

Stuegang på NOTIA

 • • Stuegang på NOTIA afvikles om formiddagen og sker i et samarbejde mellem NOTIA-vagthavende og behandlingsansvarlig neurokirurg

 • • Patienterne gennemgås og der lægges behandlingsplaner

 • • Stuegangsgående neurokirurg udfærdiger journalnotat vedrørende relevante undersøgelser, fund, konklusioner og plan. Disse skrives af neurokirurgisk sekretær, NOTIA sekretær eller alternativt i vagterne, i hånden

 • • Såfremt neurokirurgisk læge ordinerer ny/ændrer behandling skal dette altid ske i samråd med NOTIA-vagthavende

 • • Operationsbeskrivelser og ordinationer skal foreligge på skrift, også i vagten (evt. håndskrevet resume). Notater, der skrives af fjern-sekretærer (Dicom), udprintes på NOTIA-printer. Alternativt orienteres NOTIA-personale af K-personale, når notater foreligger

 • • Samtaler med pårørende varetages som udgangspunkt i fællesskab, med deltagelse af neurokirurg, NOTIA-læge og den sygeplejerske, der passer patienten. Journalføres efterfølgende

 • • Ved overflytning til afd. K afstemmer NOTIA-læge medicin i medicinmodulet. I situationer, hvor dette ikke kan lade sig gøre, f.eks. ved akutte overflytninger, udleveres udskrift af opdateret medicinskema, signeret af NOTIA-læge

 • • Endvidere udfærdiges udskrivningsnotat, hvoraf øvrige fremadrettede ordinationer fremgår (sugning, iltterapi, CPAP, væskeordinationer, forslag til blodprøvekontrol o.lign.) samt kort resume, hvor dette findes relevant

 

Sygeplejerskeniveau

Overflytning af patient fra afdeling K til NOTIA

 • • Neurokirurgisk sygeplejerske udarbejder en opdateret sygeplejestatus i Clinical Suite

 • • Herudover gives der mundtlig rapport angående de pårørende samt væsentlige problemstillinger i relation til den akutte situation eks. medicin indgift, væskeindgift og
  -udgifter, relevant monitorering (BT, puls, temperatur, respirationsfrekvens, andet)

 • • Sygeplejersken ledsager patienten til NOTIA

 

Patient fra NOTIA, som overflyttes til afd. K

Udskrivning af patient fra NOTIA til anden afdeling

Ansvarshavende sygeplejerske fra NOTIA sørger for om muligt senest dagen før overflytning, at advisere stamafdelingen og oplyser om plejebehov inkl. evt. behov for fast vagt. Dette gælder specielt i tilfælde med konfusion o. lign.

 • • Når overflytningen er planlagt, kontakter NOTIA K-sygeplejerske snarest før den fysiske overflytning. I den forbindelse oplyser NOTIA sygeplejersken om patientens aktuelle behov for ilt behandling, intravenøse infusioner m.v.

 • • Overflytningen sker med følge af NOTIA-sygeplejerske

 • • Når patienten ankommer til afd. K, installerer K-sygeplejersken og NOTIA-sygeplejersken sammen patienten, og evt. særlige problemstillinger forelægges

 • • NOTIA-sygeplejersken udarbejder opdateret sygeplejestatus i Clinical Suite

 • • De resterende ark fra VIPS-journal samt alle observationsskemaer lægges i patientens journal

 • • Hvis patienten har været indlagt på NOTIA i flere dage, udarbejdes sygeplejeepikrise i Clinical Suite