Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter, der har fået foretaget ACL- rekonstruktion, Hjørring

Beskrivelse

Patientgruppe:
 • • Patienter, der har fået foretaget rekonstruktion af forreste korsbånd (ACL), eventuelt sammen med andre artroskopiske operationer i knæet.

Overordnet fremgangsmåde:

Præoperativt informationsmøde.

 • • Præoperativ instruktion på operationsdagen.

 • • Postoperativ intervention dagen efter operationen.

 • • Postoperativt check ved fysioterapeut 2-4 dage efter operationen.

 • • Genoptræningsforløb 2-6 uger efter operationen.

 • • Genoptræningsforløb 6-16 uger efter operationen.

 

Præoperativt informationsmøde

Afholdes sammen med plejepersonalet den 2. torsdag i måneden (undtagen juli) klokken 8.15-9.15 på sammedagskirurgisk afsnit, etage 7, stue 10.

 

1-3 dage før modtages liste over og elektroniske henvisninger på de patienter, der er tilbudt deltagelse.

 

Personalet på sammedagskirurgisk afsnit sørger for projektor, lærred og kaffe/te.

 

Fysioterapeut og plejepersonalet gennemgår hver deres del af forløbet.

 

Fysioterapeutisk gennemgang:

 1. 1. Indlæggelse.

 2. 2. Træning de første 2 uger.

 3. 3. Genoptræning

Forløbet ligger på V: drev i mappen ACL forløb. ”Powerpoint Fys til ACL”.

 

 

Fysioterapeutisk gennemgang på operationsdagen

 • • Kinetekskinnen tilpasses patientens ben og indstilles i langsomste tempo med bevægeudslag 0-40 gr.

 • • Patienten orienteres om skinnens funktion og instrueres i selv at øge skinnens bevægeudslag, samme aften gerne til 50 gr fleksion. Næste formiddag øges gradvist op til 70 gr. Fleksion.

 • • Patienten instrueres i øvelsesprogram (bilag) og opfordres til at starte øvelser allerede samme aften 1-2 gange.

 • • Patienten orienteres om, at det kan være svært at løfte benet strakt på operationsdagen pga. blokade i lysken.

 • • Patienten instrueres i dagen efter operation at starte med øvelser hver time efter program.

 • • Patienten instrueres i anvendelse af iceband de første dage gerne hver anden time.

 • • Patienten instrueres i gang med 2 albuestokke og støtte på benet. Stokkene skal anvendes til efter første kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorie, hvor suturerne fjernes (efter ca. 14 dage).

 • • Patienten orienteres om genoptræningsforløb og at fysioterapeuten kommer igen dagen efter operationen.

 • • Der lægges en seddel foran i journalen med hvilke type genoptræning fysioterapeuten foreslår. (Som udgangspunkt tilbydes patienterne specialiseret genoptræning de første 6 uger, men nogle patienter bor så langt væk eller ønsker at fortsætte ved tidligere fysioterapeut at der foreslås almen genoptræning).

 

Fysioterapeutisk instruktion dagen efter operationen

 • • Fysioterapeuten går på etage 7 omkring kl. 9.30.

 

Før patientkontakt
 • • Inden fysioterapeuten starter træning sammen med patienten tages oplysninger fra journalen. Operationsbeskrivelse læses for at sikre hvorvidt patienten skal følge vanligt regime, eller om der er specielle restriktioner.

 • • Fysioterapeuten konfererer med plejepersonalet om forløbet efter operationen.

 

Terapeutisk undersøgelse

Anamnese

 • • Smerter.

 • • Kan patienten bevæge benet?

 • • Fysiske rammer i hjemmet?

 • • Ressourcer.

 

Inspektion

 • • Lejring af det opererede ben på skinnen.

 • • Hævelse, rødme.

 

Funktionsundersøgelse

 • • Mobilitet i sengen (kan patienten bevæge UE).

 • • Bevægelighed i det opererede ben.

 

Fysioterapeutisk intervention

 • • Øvelserne gennemgås med patienten og der korrigeres ved behov.

 • • Patienten instrueres i at lave øvelserne hver time indtil kontrol i fysioterapien.

 • • Patienten instrueres i korrekt gang med stokke.

 • • Når patienten har check på øvelserne og bevæger 0-70 grader kan patienten udskrives.

 

 • • Der aftales tid for opfølgning i fysioterapien efter et par dage. (Bor patienten langt væk og det skønnes forsvarligt kan opfølgning foregå per telefon)

 • • Der skrives genoptræningsplan (almen eller specialiseret)

 

Fysioterapeutisk opfølgning 2-4 dage efter operationen

 • • Knæet checkes for hævelse og rødme. Er der tegn på infektion eller gennemsivning kontaktes sammedagskirurgisk afsnit med henblik på nærmere udredning.

 • • Øvelserne gennemgås og der instrueres i videre selvtræning 3-5 gange om dagen indtil start af genoptræning.

 • • Patientens gangfunktion kontrolleres.

 • • Der aftales tid for start på genoptræningen.

 

Start på genoptræningen 2 uger efter operationen

 • • Patienten starter på hold 3 gange om ugen ma-ons-fr morgen eller eftermiddag, (der tages hensyn til skoleelevers skoletider).

 • • Der startes gradvist op efter regime (evt. bilag).

 • • 6 uger efter operationen afholdes kontrol ved operatør i fysioterapien. Hvis forløbet er planmæssigt skrives almen genoptræningsplan og patienten fortsætter træningen i hjemkommunen. (Træner videre her indtil de får tid i kommunen).

 • • Efterfølgende kontroller foregår i ortopædkirurgisk ambulatorie.

 

 

Genoptræning for patienter, der har fået rekonstrueret mere end ACL

Specielle restriktioner

 • • Kan forekomme ved kombinationsoperationer, dvs. at patienten er opereret i andre strukturer i knæet, hvilket kan betyde, at den fysioterapeutiske behandling skal tilpasses og ændres i forhold til det sædvanlige regime.

 

Disse patienter må ofte først starte genoptræningen efter 6 uger, og har ofte svært ved øvelserne til selvtræning. De følges i fysioterapien efter behov (én gang hver eller hver anden uge).

6 uger efter operationen undersøges patienten i fysioterapien af operatøren og genoptræningen kan starte efter regime.

Disse patienter træner i fysioterapien til 4 mdr. efter operationen, hvor de ses af operatør i fysioterapien og afsluttes til videre selvtræning.

 

Den fysioterapeutiske intervention

Formål

 • • At patienten forstår formålet med at træne og samtidig bliver motiveret til at træne selv.

 • • At patienten i løbet af indlæggelsen opnår en aktiv og passiv fleksion på 70 grader i knæet.

 • • At patienten opnår fuld ekstension i knæet og får kontrol over muskulus vastus medialis.

 • • At patienten får en optimal gang med 2 albuestokke og let støtte.

 • • At undgå /minimere hævelse.

 • • At patienten kan klare sig selv efter udskrivelse.

 

Information til patienten

Fysioterapeuten informerer patienten om følgende:

 • • Forløbet under indlæggelsen samt den efterfølgende genoptræning.

 • • At patienten under indlæggelsen skal ligge med kinetecskinne, der i løbet af indlæggelsen reguleres til et bevægeudslag på 0-70 grader.

 • • At patienten skal udføre øvelser hver time.

 • • At patienten må gå med 2 albuestokke og let støtte til toilet fra operationsdagen.

 • • At patienten skal anvende krykkestokkene med gradvist øget støtte, indtil suturerne er fjernet og ambulant genoptræning er startet.

 • • At den ambulante genoptræning foregår de 6 første uger som specialiseret genoptræning. Er forløbet ukompliceret fortsættes med almen genoptræning i kommunen efter lægekontrol i fysioterapien 6 uger efter operationen.

Der aftales tid i fysioterapien til check af øvelser ca. 2 dage efter udskrivelsen.

Den specialiserede ambulante genoptræning starter 2 uger efter operationen, når suturerne er fjernet i artroklinikken.

Definition af begreber

ACL

Forreste korsbånd.

Kinetecskinne

Maskine til passiv ekstension og fleksion af knæ og hofte. Kan indstilles til at bevæge knæet fra -5 – 120 grader.

Iceband

Kølemanchet til knæet.

Operationsprogram

Dag til dag program for planlagte ortopædkirurgiske operationer. Det udsendes dagen før operationen.

Knæambulatorie

Aalborg Sygehus, Hoved-Orto-Hjertecenter, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring.

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter der har fået foretaget ACL rekonstruktion med henblik på at:

 • • Fremme kvaliteten og ensartetheden af den fysioterapeutiske intervention.

 • • Fysioterapeuterne, som er i ortopædkirurgisk gruppe, kender indholdet i, fremgangsmåden og rammerne for den præ - og postoperative fysioterapi af ovennævnte patienter.

 • • Fysioterapeuter i weekend vagt/vagtarbejde kan give den rette information, instruktion og vejledning.

Referencer

Richard B. Frobell, Ewa M. Roos, Harald P. Roos, Jonas Ranstam, L. Stefan Lohmander. A Randomized Trial of Treatment for Acute Anterior Cruciate Ligament Tears. N Engl J Med 2010; 363:331-342, July 22, 2010.