Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Pleje af patienter der er indlagt under kræftpakken - Sygeplejen

Formål

 • • At have fokus på kontinuitet og kvalitet i patientens indlæggelsesforløb.

 • • At sikre, at alle patienter får samme hurtige og korrekte behandling. Der tilbydes patienterne undersøgelser og behandling af høj kvalitet i veltilrettelagte forløb med klar information undervejs.

 • • At patienten og de pårørende føler sig trygge og velinformeret om indlæggelsen og sygdomssituationen, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte patient.

 

Beskrivelse

Formålet med indlæggelsen er at udrede patientens symptomer, som oftest er tryksymptomer i form af hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning, paræstesier, pareser og evt. krampeanfald. Målet med udredningen er at finde primær tumor, da lokaliteten af denne er afgørende for hvilket speciale patienten skal tilbydes behandling og følges i det videre forløb. Er der tale om primær hjernetumor, vil patienten som oftest tilbydes evt. biopsi eller operation hos neurokirurgerne.

I afdelingen modtages patienten efter PRI instruksen for modtagelse af elektivt indkaldte og akut indlagte patienter.

 

Sygepleje i forhold til plejen af patienter, der er indlagt under kræftpakken:

Det er altid lægens ansvar at informere om undersøgelser og svar på disse. Det er ligeledes lægen, der informerer om fund, plan for behandling og så vidt muligt svarer på patientens konkrete spørgsmål i forhold til sygdom, medicin mm.

Sygeplejeopgaver:

 • • At afdække patientens behov for hjælp til hygiejne, ADL og egenomsorg og under indlæggelsen iværksætte den nødvendige hjælp enten i afdelingen eller i hjemmet.

 • • At lindre kvalme, da patienten pga. den cerebrale påvirkning kan have manglende appetit, kvalme og opkastning, hvilket kan føre til elektrolytforstyrrelser og fejlernæring.

 • • Plejepersonalet følger op efter lægesamtale med patient og de pårørende, gentager informationer og bør være til rådighed for patienten og de pårørende efterfølgende.

 • • Der laves eventuelt et skriftligt referat af samtalen.

 • • At skabe forudsigelighed og tryghed omkring patienten gennem hyppig dialog og information til patienten og de pårørende.

 • • At opfordre til deltagelse af pårørende i samtaler om undersøgelsessvar, diagnose mm. såfremt dette er patientens ønske.

 • • Uddybe praktisk information om f.eks. scanninger, transport, undersøgelses tider, overflytning til anden afdeling.

 • • Udlevere og informere om medicin, f.eks. medrol, antiepileptika, smertestillende eller antiemetika.

 • • Praktisk information om åben indlæggelse alternativt åben indlæggelse, hvis dette bliver aktuelt. I den forbindelse sikre, at patienten er klædt på til at mestre en kort eller længere periode i eget hjem. Der kan f.eks. aftales telefonisk kontakt undervejs, håndtering af et evt. krampeanfald eller en akut forværring i patientens tilstand, kontakt til hjemmeplejen osv.

 • • At deltage i og planlægge samtalen med patienten og de pårørende i samråd med lægen, hvor der skabes tid, rum og plads til at bearbejde informationer og mulighed for at stille spørgsmål.

 • • Sikre det nære netværk er etableret med henblik på, at patienten ikke er alene og for at skabe tryghed omkring patienten.

 • • At støtte de pårørende – og fremme pårørendes ressourcer og ønsker om at være en støtte for patienten. Dette ved at afklare, hvor de pårørende er erkendelsesmæssigt i forløbet og vise anerkendelse gennem inddragelse af pårørendes specielle viden.

 • • Al information og samtale bør tage udgangspunkt i og udspringe af patientens individuelle behov og ønsker. Det er plejepersonalets opgave at vurdere, i hvilket omfang patienten skal informeres om mulighed for samtale med sygehuspræsten, der er en del af behandlingsteamet, og udlevering af pjecer om f.eks. Kræftens Bekæmpelse og ligeledes mulighed for kontakten med diverse patientforeninger, kræftrehabilitering mm.

 • • At give patienten og de pårørende mulighed for at tale sammen og bearbejde informationer inden stillingtagen til evt. undersøgelser og behandling. Der bør aldrig afkræves et svar fra patienten om stillingtagen til f.eks. operation umiddelbart efter information om fund af tumor.

 • • At tilbyde evt. ny opfølgende samtale med læge ved behov.

 

Referencer

Falk, Bent: ”At være hvor du er”, 3. udgave, 1. oplag. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk; 2010

Cullberg, Johan: ”Krise og udvikling”, 5. udgave. Hans Reitzels Forlag. København 2007, s. 137-175