Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Præhospital - Koordinering af medicinsk behandling

 

Formål

At sikre, at:

 • • Patienten modtager et korrekt, koordineret og effektivt behandlingsforløb.

 • • Der sker korrekt visitation.

 • • Der er en klar ansvarsfordeling mellem de involverede parter.

 • • Særlige patientgrupper behandles med hensyn til deres specielle behov.

 

 

Definition af begreber

ISL SUND: Indsatsleder Sund.

 

Målgruppe - anvendelsesområde

Sundhedspersonale der arbejder præhospitalt i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse

Det er personalets opgave løbende at vurdere, om behandlingsindsatsen foregår koordineret og hensigtsmæssigt i henhold til patientens behov, og eventuelt deltage i en forbedring af behandlingens koordinering.

 

Præhospitalt

Behandlingsansvaret ligger altid hos den, som har den højeste sundhedsfaglige kompetence.

Alle nytilkomne sundhedspersoner orienteres om patientens symptomer, aktionsdiagnose og behandlingsplan. Der vurderes løbende, om der er behov for anden medicinsk kompetence, transportmiddel eller anden form for hjælp eller rådgivning, som tilkaldes jf. regionale driftsstandarder.

Koordinering af gensidig assistance

Koordinering af gensidig assistance fra andre aktører, sker via AMK-vagtcentralen.

Såfremt læge på akutlægebil er tilstede eller ISL SUND-funktionen er aktiveret sker det via dem.

 

 

 

Samarbejde med øvrige aktører

Samarbejdet med politi og/eller brandvæsen i forbindelse med:

 • • Trafikuheld

 • • Frigørelse af fastklemte personer ved trafikuheld

 • • Større uheld med flere tilskadekomne

 • • Ildebrand

 • • Ulykker med farlige stoffer

 • • Højderedning

 

foregår jf. Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL).

 

Samarbejde med politi i forbindelse med:

 • • Anvendelse af fysisk magt

 • • Tvangsindlæggelse

 • • Voldelige og truende patienter / personer

 • • Dødfundne personer og pludselig uventet død

 

foregår jf. konkrete instrukser/retningslinjer.

Andre situationer kan være meget varierende, hvorfor der ikke kan opstilles standardprocedurer. Derfor er det her særdeles vigtigt, at man aftaler ansvar, kompetencer og handleplan med de involverede samarbejdspartnere, inden man starter indsatsen.

 

Samarbejdsvanskeligheder

Ved samarbejdsproblemer under indsats diskuteres disse ikke under opgavens udførelse. Opgaven udføres efter anvisning fra højeste sundhedsfaglige kompetence. Efter hændelsen orienterer man sin nærmeste leder.

 

Særlige patientgrupper

Nogle patienter kan have særlige behov:

 • • Hos børn og unge inddrages forældrene i det omfang, som det er nødvendigt.

 • • Handicappede patienter kan have brug for inddragelse af personer, som de er fortrolige med.

 • • Handicappede og kronisk syge patienter kan have brug for, at man medtager deres hjælperedskaber/medicin under transporten. Hjælperedskaber medbringes kun hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • • Der kan medbringes det antal ledsagere, som der kan fastspændes forsvarligt.

 • • Ekstrem overvægtige

 

Overdragelse imellem præhospitale enheder

I tilfælde, hvor det er nødvendigt, at overdrage patienten fra én præhospital enhed til en anden følges retningslinjen vedr. Overdragelse.

 

Referencer

 • • Standard nr. 2.4.1, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. version, september 2016.

 • • Retningslinjer for indsatsledelse, Beredskabsstyrelsen, marts 2018 (REFIL).

 • • Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til regioner og kommuner, Sundhedsstyrelsen 2017.