Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinadministration - kompetence

 

Beskrivelse

Ordination

Al medicin, herunder håndkøbsmedicin som administreres i afsnittende, skal være ordineret af en læge, i form af fast ordination, p.n. ordination eller telefonordination.

Ordinationer føres i Medicinmodulet af ordinerende læge.

Det er lægens ansvar at ordinationer indføres i journalen.

Det er lægens ansvar at ordinationen er klar, tydelig og udførlig, og at den foretages så risiko for fejl minimeres, det vil sige den skal indeholde:

 • • Præparatnavn

 • • Dosis

 • • Stillingtagen til den mest hensigtsmæssige administrationsform

 • • Eventuelle specielle forholdsregler vedrørende observation, bivirkninger et cetera.

Det er lægens ansvar at patienten er tilstrækkeligt informeret om den medicinske behandling.

 

Modtagelse af ordination

Lægen ordinerer direkte i Medicinmodulet ved stuegang. Lægen noterer ordinationer og indikationer i journalen.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ordination i Medicinmodulet og journalen, er det den ordination som er registreret i Medicinmodulet, der skal administreres efter. Ved eventuel usikkerhed eller tvivl om fejlagtig ordination, skal sundhedspersonalet gøre ordinerende læge opmærksom herpå.

Om nødvendigt skal sundhedspersonalet sige fra i forhold til at udføre ordinationen.

Ved telefonordination: Se instruks for telefonordinationer.

 

Medicingivning

Medicin må administreres af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter som har kompetence hertil.

For at være kompetent til at administrere medicin skal sundhedspersonalet have været på kursus i Medicinmodulet, have kendskab til anvendte præparaters normal-dosering, virkning, normalt forekommende bivirkninger og kontraindikationer.

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever som administrerer medicin, gør dette i samarbejde med og under ansvar af en sygeplejerske.

Al sundhedspersonale som administrerer medicin, har selvstændigt ansvar for at den lægelige ordination udføres korrekt og ansvarlig.

Lægelige ordinationer må ikke ændres.

 

Ved medicingivning skal man sikre sig at det er:

 • • Rigtig patient

 • • Rigtigt præparat

 • • Rigtig dosering

 • • Rigtig administrationsform

 • • Rigtigt tidspunkt

 

Det sundhedspersonale som administrerer medicinen skal observere patienten i forhold til virkning og bivirkning. Denne opgave kan efter aftale delegeres til det sundhedspersonale, som er ansvarlig for patientens pleje, såfremt det ikke er samme person.

 

Sygeplejersker

 • • Må modtage alle anvendte former for ordination

 • • Må administrere medicin ifølge fast ordination, p.n. ordination og telefonisk ordination

 

Social- og sundhedsassistenter med medicinkompetence

 • • Må modtage telefonisk ordination, såfremt det drejer sig om en patient hvis forløb og tilstand social- og sundhedsassistenten er fortrolig med.

 • • Må administrere medicin ifølge fast ordination og p.n. ordination.

Social- og sundhedsassistenter må ikke opstarte behandling med et for patienten nyt præparat.

 

Al medicin der gives, dokumenteres i Medicinmodulet.

Sundhedspersonalet som udleverer medicin skal sikre sig, at patienten forstår at tage medicinen korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal sundhedspersonalet drage omsorg for at patienten modtager den ordinerede medicin.

Ønsker patienten ikke at modtage sin medicin, noteres dette i Medicinmodulet og den behandlende læge underrettes.

 

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler - VEJ nr 9079 af 12/02/2015