Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Udredning af patienter med mistænkt sarkom

 

Formål

Beskrive forløb på radiologisk afdeling og sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsens krav til ”kræftpakkeforløb for sarkomer”. Målet er at pt. med sarkomer er viderehenvist til bioptering/behandling ved sarkomcenter (eller er informeret om godartet fund) senest 10 hverdage efter at henvisning fra praksissektor er modtaget.

 

Definition af begreber

 

Instruksen gælder udredning af mistænkte sarkomer, altså primære maligne bevægeapparats-tumorer.

 

Mistanke om sarkom:

Bløddelstumor > 5 cm i diameter

Bløddelstumor på eller under fascien

Palpabel knogletumor

Dybe vedvarende knoglesmerter uden anden oplagt ortopædkirurgisk forklaring

Bløddelstumor i hurtig vækst

 

Begrundet mistanke om sarkom:

 

Mistanke bestyrket ved MR, CT eller patologisvar, og patienten er principielt klar til at blive henvist til sarkomcentret.

 

Præcenterfase ~ filterfunktion:

 

Udredning som foregår på lokal-/regionalsygehus, i Region Nordjylland: Ortopædkirurgisk Klinik Aalborg.

Omfatter billeddiagnostisk udredning men ikke bioptering eller kirurgisk behandling.

 

Tumorcentre/sarkomcenter:

 

Århus Universitetshospital og Rigshospitalet.

 

MDT:

 

 

Multi Disciplinært Team, findes på regions sygehuse, her i Aalborg foregår udredning af Ortopædkirurgi Nordjylland, i tæt samarbejde med røntgenafdelingen.

 

Forløbskoordinator:

 

 

Sekretær som modtager henvisninger, effektuerer beslutninger og samler trådene, Heidi Mailund Sørensen, tlf. 9766 2326, e-mail hemas@rn.dk

 

Forløbsleder:

 

 

Den ortopædkirurg som har det lægelige ansvar for udredningen af patienter med mistanke om sarkom, Poul Verner Madsen, tlf. 9766 2508, e-mail pvm@rn.dk

 

Røntgentumorkonference:

 

 

1-2 gange om ugen mødes radiologer og ortopædkirurger, og diskuterer nye henvisninger, samt bedømmer de undersøgte patienter. Konferencebeslutninger dokumenteres i ophængningshenvisninger.

 

Modtagelse af henvisninger:

Uanset måden, en henvisning modtages, skal alle henvisninger, hvor det fremgår, at patienten er sarkom mistænkt mærkes med blåt flag, og skal lægges til visitation hos OrtoRad sektor, under særlige forhold. Modtages en henvisning fra egen læge, skal den ved visitationen oftest afvises, og henvisende læge skal have besked om, at patienten skal henvises til fællesvisitationen, Ortopædkirurgi Nordjylland. Kommer henvisningen fra andre afdelinger, end ortopædkirurgiske afdelinger, skal man forsøge at få henvisende læge til at henvise til Ortopædkirurgi Nordjylland, og man skal give besked om, at der ikke kan være tale om en akut patient. Modtages en henvisning fra børneafdelingen, skal man handle efter konduite og overveje meget hurtig, eller akut håndtering.

Patienter, som henvises til kontrol for sarkom skal ikke have blåt flag, men skal have et gult flag til beskrivelse hurtigt.

 

Visitering af henvisninger:

Alle patenter med blåt flag skal hurtigst muligt visiteres. Nyhenviste, uden billeddiagnostik skal have tid førstkommende torsdag til Ultralydscanning på sarkomtid / (tumortid). Evt. røntgenundersøgelse overvejes (ved mistænkte knogletumorer). Er der udført UL, skal patienten visiteres til MR på sarkomtid. Patienter med tumorer, som ikke indgår under sarkompakkes skal have ultralydtid, som almindelig patient. Torsdag er reserveret til sarkomtider. Dog kan man ved ledige tider torsdag, sætte andre, hastende patienter på, dog senest samme onsdag. MR undersøgelserne skal lægges til O MR amb sporet. Ultralyd følge de normale beskrivepor. Hvilke sekvenser, der skal anvendes ved MR afhænger af indikationen, og den tumor, man venter at finde, men kontrast vil ofte være indiceret. Der er dog specielle sekvenser til lipomer (se instruks for dette)

 

Beskrivelse af undersøgelser:

Alle patienter med blåt flag skal beskrives hurtigst muligt. Det pålægges den læge, der har MR beskrivelserne at beskrive alle med blåt flag samme dag. Patienter, der falder på sporet efter kl. 13 kan dog vente til næste dag. På kuverten skal angives ”blåt flag”, og kuverten lægges i kassen beregnet til dette i fixrummet. Vær opmærksom på, at patienterne ikke bliver aktiveret i Århus, før beskrivelse foreligger.

 

Patienter henvist fra praksis eller fra afdelinger:

Henvisning sendes via Edifact eller intern henvisning til Fællesvisitationen, Ortopædkirurgi Nordjylland. Henvisning og andre papirer tages med af ortopædkirurg til røntgentumorkonference.

Der afholdes ”røntgentumorkonference” med deltagelse ortopædkirurg og røntgenlæge én eller 2 gange ugentlig, typisk tirsdag og/eller torsdag kl. 13. Her visiteres henvisninger fra praksis og konfereres udførte billeddiagnostiske undersøgelser.

Der træffes på røntgentumorkonferencen beslutning om billeddiagnostisk undersøgelsesmodalitet af nyhenviste. Ortopædkirurgisk afd. orienterer pt. pr. brev eller tlf. og sender henvisning til røntgenafdeling, som indkalder pt. til undersøgelse. I en del tilfælde vil forløbskoordinator af røntgen få tid til UL og indkalde patienten. Hvis henvisning er modtaget på røntgenafdelingen onsdag inden kl. 12, får pt. tid til undersøgelse førstkommende torsdag; hvis senere end kl.12, så den følgende torsdag. Hvis røntgenlægen ved UL finder indikation for videre udredning med MR, ordinerer han/hun selv undersøgelsen.

Billederne ses ved næstkommende røntgentumorkonference. Hvis der findes begrundet sarkommistanke, orienteres patienten om dette, samt om at vedkommende vil blive indkaldt til videre behandling i Århus. Ortopædkirurgisk oplyser patient om undersøgelsesresultat telefonisk – eller pr. brev, hvis pt. ikke kan træffes. Billedmateriale fremsendes elektronisk. Sagen bliver først behandlet i Århus, når røntgenafdelingens billedbeskrivelse foreligger.

Almindeligvis består udredning i røntgen- og/eller ultralydsundersøgelser fulgt af MR-skanning, røntgen af thorax og CT-skanninger er ikke rutineundersøgelser i denne sammenhæng.

 

Tilfældig opstået mistanke om sarkom:

Vil sædvanligvis opstå ved røntgenundersøgelse eller ultralydscanning af en patient. Det er den læge, der beskriver undersøgelsen, der har ansvaret for, at patienten kommer videre. Man kan vælge 2 metoder:

  1. 1. Ringe til egen læge, eller anden henvisende læge, og bede denne sikre, at der bliver sendt henvisning til ortopædkirurgi Nordjylland, og at patienten orienteres om pakkeforløbet

  2. 2. Selv påtage sig videre udredning. Skal i givet fald selv skrive henvisning til videre udredning, og skal samtidig sikre sig, at egen læge eller den læge, der oprindeligt har henvist henviser til ortopædkirurgi Nordjylland, og meddeler patienten, at der er tale om et pakkeforløb, samt sikrer sig, at man til ortopædkirurgi Nordjylland oplyser, at man har skrevet henvisning.

 

OBS!! Man bør som radiolog afholde sig fra formuleringer, der anbefaler videre udredning med specifik modalitet, idet egen læge ikke har lov til at henvise til MR eller CT, og fordi dette vil forsinke udredningen unødigt. Gør, som pkt 1 eller 2.

 

Tilfældig opstået begrundet mistanke om sarkom:

Hvis en pt. er under udredning på anden ortopædkirurgisk klinik end Aalborg, og man ved MR-skanning får begrundet mistanke om sarkom, kan udredende ortopæd henvise direkte til sarkomcenter i Aalborg.

Hvis man på anden billedmodalitet end MR får mistanke til sarkom, kan man som ortopædkirurg påtage sig filterfunktionen lokalt jvf. instruks på ortopædkirurgisk afdeling eller man henvise til forløbskoordinator/-leder i Aalborg. Den, som påtager sig filterfunktion skal sikre sig, at man på radiologisk afdeling ved, der er tale om en patient, som er sarkommistænkt.

 

Referencer

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb/beskrivelser

Praksissektorens vejledning: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/l-muskel-skelet-system/sarkomer/