Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Omsorg for den afdøde

 

Formål

At sikre, at:

 • • lovgivningen om konstatering af dødsfald er overholdt

 • • den afdøde er korrekt identificeret

 • • afdødes pårørende informeres og ydes omsorg for på en værdig og respektfuld måde

 

Målgruppe

Ambulancepersonale, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Særligt vedrørende afdøde

Ambulancebehandlere og paramedicinere kan undlade at påbegynde genoplivning eller behandling, hvis:

 • • Patienten har åbenlyst dødelige skader eller kvæstelser der er uforenelige med liv, som eks. forkulning, knusning af kranie eller omfattende forrådnelse.

 • • Der er indgået telefonisk aftale med præhospital akutlæge (eller anden læge), der har vurderet genoplivningsforsøg udsigtsløs, efter denne er påbegyndt (lægelig ordination).

 • • Der foreligger lægelig dokumentation på, at patienten ikke ønsker livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg.

 

Patientens kliniske fund, vitalparametre, sygehistorie og alle omstændigheder vedrørende en ordineret undladt behandling noteres omhyggeligt i PPJ. Konsulterende læge noteres med navn og funktion.

Politiet skal altid underrettes, såfremt genoplivning undlades.

 

Stopper en læge telefonisk en udsigtsløs behandling, skal en anden læge konstatere dødens indtræden. Det kan være egen læge, vagtlæge eller læge på nærmeste sygehus hvor afdøde indbringes.

 

Patienten formodes eller erklæres død

Ligsyn, samt det at erklære en patient for død, er en lægelig opgave jf. sundhedsloven. Akutlægebil kaldes ikke ud til sikre dødsfald, men ofte ringer lægmand 1-1-2 og beretter om en livløs person, hvorfor AMK-vagtcentralen sender akutlægebil på mistanke om hjertestop. Lægen skal da formode eller erklære personen for død og udfylde den orange ligblanket.

 

Ved uopretteligt ophør af respiration og hjerteaktion, kan der laves en dødsformodning og afdøde indbringes til intervalstue, hvor der afventes sikre dødstegn inden der kan afholdes ligsyn.

 

Ved sikre dødstegn (jf. ovenstående) kan der laves en dødserklæring og afdøde indbringes til kapel.

 

Ved åbenlyse dødstegn (jf. ovenstående), kan en afdød transporteres fra stedet efter tilladelse fra politiet, uden lægeligt tilsyn på stedet. Ligsynet foretages i så fald efterfølgende på sygehuset. I alle andre situationer vil det være nødvendigt, at en læge erklærer patienten for at være død. Det endelige ligsyn kan foretages på stedet eller senere på sygehuset, efter de lokale forhold og en læges afgørelse.

 

Der skal laves en sikker identifikation af afdøde (se retningslinje ”Præhospital – Patientidentifikation”).

 

Præhospitalt personales omsorg for afdøde og evt. pårørende

Hvis der er pårørende til stede, informeres de på en skånsom måde om dødsfaldet og om de muligheder, der er i den videre håndtering af afdøde.

Det er det præhospitale personales opgave at medvirke til, at patienten og dennes pårørende oplever døden som værende værdig og med respekt og nærvær fra de omgivende mennesker.

Dette kan fremmes ved at:

 • • afskærme afdøde fra forstyrrende omgivelser

 • • give nærtstående pårørende uforstyrret adgang til afdøde, hvis dette ønskes

 • • være nærværende som menneske i det omfang som pårørende giver udtryk for at have behov for

 • • behandle afdøde med samme respekt og værdighed, som hvis denne var i live

 • • støtte og hjælpe de efterladte i den akutte situation i det omfang som de ønsker det

 

Transport af afdød

Transport af en afdød kan ske i:

 • • Ambulance

 • • Ligvogn

 

Der er knyttet specielle betingelser til transportformerne:

 • • Ambulance: Hvis genoplivning har været undladt eller livreddende behandling er afsluttet på lægens ordination. Den afdøde transporteres i ligpose med åben lynlås over ansigtet. Den afdøde må ikke transporteres i ambulance, hvis der foreligger forrådnelse eller svære forureninger.

 • • Ligvogn: En læge skal have erklæret patienten for død, eller der skal være kvæstelser der er uforenelige med liv som eks. forrådnelse eller forkulning.

 

Transport af afdøde forudsætter frigivelse af politiet. Den ansvarlige behandler/ paramediciner kontakter politi/ sygehus.

 

Har patienten ikke sikre dødstegn (ligpletter og/eller dødsstivhed), skal afdøde køres til sygehusets ”6-timersstue” indtil en læge konstaterer sikre dødstegn.

 

Har en læge præhospitalt erklæret patienten for død, kan afdøde køres til et sygehuskapel.

Såfremt patienten ikke er erklæret død af en læge, transporteres patienten til nærmeste sygehus, hvor endeligt ligsyn foretages.

 

Afdøde forbliver i hjemmet

Hvis den afdødes pårørende ønsker det, kan afdøde forblive i hjemmet. Dette forudsætter at den afdøde er frigivet fra politiet, hvis de har været involveret, og at en læge kan konstatere sikre dødstegn indenfor en rimelig tidshorisont. Politiet skal underrettes om dette.

Afdøde efterlades værdigt og efter aftale med pårørende. Dertil kræves, at afdøde efterlades under forsvarlige forhold jf. sundhedsloven; afdøde må kun i korte perioder være uden opsyn og skal være i aflukket og køligt rum.

Ansvaret for håndtering af den afdøde overgår dermed til de pårørende, som også får ansvaret for, at der bliver foretaget ligsyn af en læge indenfor kort tid. Ambulancepersonale vejleder pårørende om hvilke læge der kan foretage ligsyn, som sædvanligvis vil være afdødes egen læge eller vagtlæge.

 

Er der kun en pårørende til stede, kan det være nødvendigt at involvere f.eks. hjemmeplejen til at tage vare på den efterladte.

 

Samarbejde med politi

Det er politiets opgave at undersøge, om et dødsfald kan være forårsaget af en ulykke eller af kriminalitet.

Politiet skal kontaktes ved:

 • • Hjertestop/ død uden vidner til hændelsen

 • • Pludselig uventet død med ukendt årsag

 • • Selvmord eller mistanke herom

 • • Dødsfald som følge af ulykke som eks. forgiftning, fald, drukning m.m.

 • • Mistanke om vold eller anden kriminel handling

 

Ved mistanke om, at der kunne foreligge en kriminel handling i forbindelse med døden, er det vigtigt at findestillingen og omgivelserne forandres så lidt som muligt, med henblik på at bevare spor, inden politiets ankomst. Hvis der er indikation for genoplivning eller behandling, påbegyndes dette og patientens stilling og position i rummet indprentes inden ændring på denne.

 

Ligger afdøde på et offentligt sted, afskærmes denne og om nødvendigt kan afdøde flyttes – dette kræver dog politiets accept, medmindre afdøde ligger til fare for andre.

 

Overdragelse til modtagende enhed

Modtagende enhed kontaktes inden ankomst, for aftale om overdragelsens forhold, herunder sted, modtager og evt. pårørende. Modtagelse af afdøde til modtagerenheden sker jf. instruks ”Præhospital-overdragelse”.

 

Køres afdøde til sygehus eller sygehuskapel overdrages afdøde til personalet ved at aflevere den orange ligblanket og ved hjælp af sikker kommunikation (ISBAR) informeres personalet om dødsfaldet og om eventuelle pårørende.

 

Referencer

LBK nr. 210 af 27/01/2022, Bekendtgørelse af Sundhedsloven: Sundhedsloven (retsinformation.dk)

 

Vejledning nr. 161 af 16/09/1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv; https://www.retsinformation.dk

 

Vejledning nr. 9494 af 04/07/02 om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2002/9494

 

Vejledning nr. 10101 af 19/12/06 om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v.: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2006/10101