Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Peritonealdialyse – Ordination af behandling

 

 

PD-træning1

Natmaskinetræning1

Valg mellem CAPD og APD1

Glukosekoncentrationer2

Calciumkoncentrationer2

Extraneal2

Nutrineal2

Medicintilsætning til dialysat2

 

For kontrol af behandlingskvalitet se separat afsnit om Kt/V og PET.

For insulintilsætning henvises ligeledes til særligt afsnit.

 

PD-træning

Foregår oftest ambulant i PD-ambulatoriet. Indlæggelse kan dog forekomme f.eks. pga. lang afstand fra Aalborg. Diabetikere indlægges normalt til blodsukkerovervågning, fordi de glukoseholdige dialysevæsker i høj grad påvirker deres regulation, ligesom nogle diabetikere skifter til intraperitonealt insulin. Et normalt træningsforløb varer 4-7 dage.

 

Natmaskinetræning

Træningen foregår i PD-ambulatoriet og tager nogle dage. Pt. skal forinden have været i CAPD en måneds tid, og en PET være udført. Diabetikere kan behøve indlæggelse pga. de store ændringer i sukkerbalancen, som behandlingsskiftet medfører.

 

Valg mellem CAPD og APD

Som fremgår af afsnittet om PET, bør hurtige transportører have APD (Automated Peritoneal Dialysis, i daglig tale ”natmaskine” som udføres med HomeChoice-maskine). Langsomme transportører skal have manuelle skift, CAPD (Conituous Ambulatory Peritoneal Dialysis). Middelhurtige transportører kan frit vælge mellem disse to hovedtyper af PD.

Ved valg af behandling kan det være værd også at tage de samfundsøkonomiske udgifter i betragtning. Priserne på dialyse er svære at gøre op, men ligger i området: CAPD 250-300.000 kr./år, APD 300-350.000 kr./år, HD ca. 400.000 kr./år. APD er således dyrere (pga. det større forbrug af væsker). Som hovedregel bør ptt. som passer et arbejde dog tilbydes natmaskine, så de kan slippe for skift i arbejdstiden, forudsat PET taler for at adækvat beh. kan opnås.

Opdelingen mellem CAPD og APD er ikke altid lige skarp. Nogle patienter med natmaskine har f.eks. hele to manuelle dagskift for at blive tilstrækkeligt behandlet. Nogle langsomme transportører, som egentlig har CAPD med 5 daglige skift, bruger natmaskinen til at foretage 3 af disse skift, mens de sover. Ved 5 daglige skift er grænsen nået for, hvad de fleste mennesker kan holde ud. 6 daglige skift anvendes undertiden i en kort periode, f.eks. hvor en patient er overhydreret.

 

Glukosekoncentrationer

Væske til peritonealdialyse findes med glukose i tre styrker: 13,6 og 22,7 og 38,6 mg/ml for Baxters væsker. Fresenius fremstiller 15, 23 og 42 mg/ml, men medregner et vandmolekyle i glukosen, så de to firmaers faktiske koncentrationer er næsten identiske. I praksis taler vi om svage, mellemstærke og stærke poser. Jo stærkere pose, jo større væsketræk. Imidlertid er især de stærke poser irriterende for peritoneum og bør helst kun anvendes lejlighedsvis. En anden ulempe ved stigende glukosekoncentration er øget glukoseoptagelse med de konsekvenser dette får for patientens diæt.

 

Calciumkoncentrationer

Dialysevæske findes med normal og lav calciumkoncentration. Lav calciumkoncentration bruges, når pt. udvikler hypercalcæmi pga. Etalpha/Calciumkarbonat-behandling. Lavcalcium-dialysat bør kun bruges, hvis pt. får sådan beh. Ellers er der risiko for negativ kalkbalance.

 

Extraneal

Er en peritonealdialysevæske med 7.5% icodextrin i stedet for glukose. Kan bruges til erstatning af én daglig glukoseholdig dialysepose ved CAPD eller APD, hvis tilstrækkelig væsketræk ikke opnås med glukoseholdige væsker. Extraneal kan give ultrafiltrering i op til 12 timer og er derfor velegnet til længere ophold i abdominalhulen (langsom absorption og nedbrydning). Extraneal anvendes derfor ofte som natpose ved CAPD eller dagpose ved natmaskine. Der absorberes lidt icodextrin via lymfesystemet, og da langtidsvirkningerne heraf er ukendte, må der kun anvendes én pose dagligt.

Der er i nogle få tilfælde observeret uklare udløb ved brug af Extraneal, uden at infektion har kunnet påvises (steril peritonit). Forekomst af dette bør medføre seponering.

 

Nutrineal

Er en aminosyreholdig PD-væske, som kan bruges til ptt. med underernæring/fejlernæring, f.eks. lavt S-albumin. Evnen til væsketræk er som en svag glukoseopløsning (1.3%). Stigning i karbamidkoncentrationen og tiltagende acidose ses som følge af tilførslen af aminosyrer, ligesom stigning i kaliumkoncentrationen er observeret. Acidosen kræver ofte korrektion. Hold øje med total-CO2.

Der må kun anvendes én pose dagligt, og Nutrineal skal bruges i forbindelse med pt.s største daglige måltid. Rationale: Der skal tilføres kalorier, så aminosyrerne ikke blot metaboliseres til energi, men bruges til vævsopbygning.

Behandling med Nutrineal øger prisen for peritonealdialyse med ca. 50 kr./dag.

 

Medicintilsætning til dialysat

Nogle få andre medikamenter tilsættes dialysatet eller instilleres i PD-kateter.

  • • Tilsætning af bikarbonat kan prøves, hvis pt. får abdominalsmerter ved indløb med laktatbaseret PD-væske (se mere detaljeret sygeplejeinstruks).

  • • Ved fibrinudfældning/koagler og dårligt fungerende kateter kan der ordineres heparintilsætning 500 enh./l til dialysatet (Rp. heparintilsætning jf. instruks).

  • • Der kan også forsøges Actilyse-beh. af koagler i PD-kateter (Rp. actilysebeh. jf. instruks)

For insulintilsætning se separat afsnit