Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brisement forcé efter knæalloplastik

Beskrivelse

Indlæggelsen

Formål

At patienten opnår bedst mulige funktionsniveau hurtigst muligt ved at:

 • • fysioterapeuten planlægger genoptræningsforløbet i samarbejde med patienten efter en anamnese og individuel undersøgelse

 • • at give patienten redskaber og viden til at mestre genoptræningen, således at funktionsevnen kan forbedres og vedligeholdes og livskvaliteten øges

 

Fremgangsmåde

Patienten træner 1 gang dagligt under indlæggelsen i træningssalen på afdelingen.

 

Træningen påbegyndes dag 0.

 

Fysioterapeuten vurderer patientens progression i genoptræningsforløbet. Træningsforløbet er individuelt for den enkelte patient og indeholder:

 • • Undersøgelse af patienten mhp. en individuel tilpasset træning ud fra de gældende anvisninger for genoptræning

 • • Mobilisering: Bevægelighedstræning er vigtig, der trænes også funktionstræning, gangtræning og styrketræning

 • • Øvelsesvejledning/træning: Instruktion i relevante øvelser ifølge øvelsesprogram, træningsvejledning i forhold til hyppighed og progression

 • • Smertebehandling

 • • Udskrivelse med specialiseret genoptræningsplan

 

Indhold i fysioterapi under indlæggelsen.

Dag 0:

Før patientkontakt søges der journaloplysninger:

 • • Alder, køn, BMI

 • • Bidiagnoser der kan have indflydelse på interventionen (Eksempelvis THA, demens, lungesygdomme)

 • • Patientens sociale forhold, hjemmepleje, boligforhold

 • • Tidligere funktionsniveau

 • • Specielle forhold

 

Første patientkontakt dag 0, før brisement forcé:

 • • Anamnese: Almentilstand

 • • Patienten får lagt benet i kinetec maskine, som indstilles efter patientens benlængde. Patienten instrueres i brug af maskinen

 • • Patienten får udleveret en vejledning om brug af kinetec og instrueres i:

 • • At anvende maskinen hver anden vågen time i op til en time ad gangen

 • • At arbejde med maskinen, dvs. muskulært at bøje og strække benet samtidig med maskinen bøjer og strækker benet

 • • At fiksere benet med fiksationsbånd proksimalt og distalt for knæet

 • • At anvende kuldepakning i 20 min efter brug af kinetec maskinen eller træning

 • • Hvis terapeut vurderer det relevant, kan patienten anvende den om natten

 • • Når kinetec maskinen er indstillet, flyttes den fra seng, så maskinen er på afdelingen OK3 når patienten vender tilbage fra opvågningen

 

Brisement forcé:

 • • Efter overstået brisement forcé lægger læge kompressionsforbinding

 • • Patienten køres fra operationsstuen til opvågningen af portør

 • • Sengen indstilles således patienten ligger med eleveret ben og 15 gr. knæknæk

 • • De første 2 timer lægges isposer på knæet – 20min. pr. time

 • • Efter 2 timer fjernes det komprimerende bind. Det kan fortsættes med isposer efter patientens ønske

 

Anden patientkontakt dag 0, to timer efter brisement forcé (På afd. OK3)

Fysioterapeuten foretager undersøgelse som, at indeholde vurdering af:

 • • farve, hævelse, lejring af opererede UE

 • • kognitive niveau, samarbejdsevne

 • • generel bevægelighed, muskelfunktion

 • • smerteanamnese

Gradtallet på kinetec maskinen indstilles så tæt som muligt på opnået bevægelighed under brisement. Desuden tages der højde for patientens smerteniveau.

 

Dag 1: Plejepersonalet udspørges om patientens almentilstand.

 • • Patienten anvender kinetec hver dag under indlæggelsen

 • • Fysioterapeuten møder patienten på stuen

 • • Patienten får udleveret stokke

 • • Afhængigt af funktionsniveau tager terapeut og patient i træningssal

 • • Fysioterapeuten instruerer patienten i relevante bevægeøvelser. Fysioterapeuten instruerer patienten undervejs i korrekt udførelse af øvelser

 • • Patienten instrueres i at anvende kondicykel med det formål at øge bevægeligheden, så der trænes uden belastning

 • • Patienten opfordres til at træne selv i træningssal og gå ture på gangen

 

Dag 2 og 3:

 • • Patienten møder op i træningssalen.

 • • Bevægeøvelserne udføres selvstændigt. Fysioterapeuten vejleder patienten undervejs i korrekt udførelse

 • • Patienten træner på kondicykel

 • • Der svares på eventuelle spørgsmål fra patienten, bl.a. angående afvikling af stokke, smerter, hævelse og videre træning

 • • Patienten opfordres til at træne selv i træningssal og gå ture på gangen

 

Udskrivelse:

Kriterier for udskrivelse. Patienten skal kunne:

 • • Færdes selvstændigt og sikkert med relevant ganghjælpemiddel

 • • Udføre øvelserne selvstændigt med god kvalitet og skal fortsætte med dem hjemme

 • • Mestre stokkegang og gang på trapper

 • • Patienten er informeret om den videre genoptræning

 • • Hvis der ikke opnås tilfredsstillende bevægelighed ved udskrivelsen udleveres kinetec til hjemmebrug

 

Genoptræningsplan (GOP):

 • • Der udarbejdes altid en specialiseret GOP, som sendes af den pågældende terapeut. Patienten kaldes hurtigst muligt ind til specialiseret genoptræning, da den opnåede bevægelighed under indlæggelse ikke må mistes.

 

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med operation med brisement forcé under indlæggelsen med henblik på at:

 • • fysioterapeuterne, som er ansvarlige for genoptræningen, kender til indhold i, rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret med brisement forcé

 • • fremme kvaliteten og ensartetheden af den fysioterapeutiske intervention

 • • patienten oplever et sammenhængende patientforløb med kontinuitet i forbindelse med sin operation

Definition af begreber

 • • Brisement forcé: Passiv bøjning eller strækning af et mere eller mindre stift led (foregår i reglen i narkose) for derved at sprænge sammenvoksninger og bedre bevægeligheden. (Klinisk ordbog). Indikationen for behandlingen er som regel, når der flekteres mindre end 90 grader eller der er ekstensionsmangel på mere end 10 grader

 • • Dag 0: Operationsdagen