Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk behandling med Methylfenidat (og Atomoxetin) 

 

Formål

Kliniske retningslinjer i forbindelse med opstart af medicinsk behandling mod kernesymptomerne ved opmærksomhedsforstyrrelse

 

Indhold

Methylphenidat er førstevalg ved indikation for medicinsk behandling af kernesymptomerne ved opmærksomhedsforstyrrelse. Andet valg skal være lægeligt begrundet i journalen. Atomoxetin vælges ved manglende effekt af methylfenidat, men anvendes tillige hvor der foreligger co-morbide tilstande som angst, forværring af tics og misbrugsrisiko, samt ved behov for døgndækning. Risiko for misbrug af Atomoxetin er minimal.

I nedenstående vil behandling med Methylfenidat og Atomoxetin ( Strattera) nærmere gennemgåes.

Der henvises til pro.Medicin.dk for uddybende gennemgang af øvrige anvendte præparater.

 

Forudsætning for opstart af medicinsk behandling

  • • At patienten er udredt og diagnosticeret, i henhold til nationale kliniske retningslinjer (NKR), med moderat til svær opmærksomhedsforstyrrelse ud fra kriterierne i ICD-10.

  • • At der foreligger ADHD- RS- bedømmelsesskema fra hjem og netværk.

  • • At det, før iværksættelse af medicinsk behandling, er vurderet at rammerne omkring patienten er tilpas optimerede til at medicinsk afprøvning kan effektueres.

  • • At der før iværksættelse af medicinsk behandling foreligger en somatisk undersøgelse, inkl. stetoskopi af hjerte og lunger, måling af højde, vægt, blodtryk og puls.

  • • At der ved mistanke om kardiel lidelse ud fra symptomer, kliniske fund eller såfremt der er familiær dispostion til hjerte-karlidelse i ung alder, tages EKG inden opstart, evt. henvises til yderligere udredning ved pædiatrisk/kardiologisk afdeling.

  • • At der foreligger et konferencenotat, hvoraf det fremgår, at der ikke er kontraindikationer for opstart af medicinsk behandling mod kernesymptomerne ved opmærksomhedsforstyrrelse.

  • • At den medicinske behandling er lægeordineret.

  • • At der foreligger en behandlingsplan hvoraf rammeordination kan fremgå.

  • • At det fremgår af af behandlingsplan hvis der afviges fra rammeordinationen.

  • • At der foreligger samtykke fra alle forældremyndighedsindehavere til Opstartmøde (se PRI 3.12).

 

Methylfenidat som førstevalg:

Methylphenidat er førstevalg ved indikation for medicinsk behandling af opmærksomhedsforstyrrelse.

Børn under 6 år: behandling varetages ved afdeling med højt specialiceret funktion.

 

Børn over 6 år og unge: Initialt 5 mg 1-2 gange dgl. Dosis øges med 5-10 mg ugentlig og fordeles på 3-4 doser dgl. (kapsler med modificeret udløsning og depottabl. 1-2 doser). Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg dgl. for almindelige tabletter og den ækvivalente dosis for depottabletter og kapsler med modificeret udløsning). Nogle børn og unge kan nøjes med at være dækket ind i skoletiden. Behandlingen kan seponeres på en gang.  Der henvise til retningslinjer ”Delegeret rammeordination af methylphenidat for børn og unge

 

Atomoxetin som førstevalg.

Begyndelsesdosis er 0,2-0,5 mg/kg/døgn. Efter en uge øges dosis til 1,2-1,8 mg/kg/døgn. Dosis kan dog øges over en længere periode for at reducere bivirkninger under optrapningen. Dosis bør ikke overstige 1,8 mg/kg/dag (eller i alt 120 mg dgl.) . Unge og voksne, som vejer mere end 70 kg, får initialt 10-40 mg pr. døgn. Dosis øges i løbet af nogle uger til 60-120 mg, afhængigt af respons og eventuelle bivirkninger. Halveringstiden på atomoxetin er 3,5-5 timer. Behandlingseffekten indtræder gradvist og når maksimum efter 1-2 måneders behandlingstid. Dette indicerer en virkningsmekanisme som ved antidepressiv medicin og ikke som ved stimulantia. Af hensyn til eventuelle bivirkninger kan dosis dels i to. Behandlingen kan seponeres på en gang.  Ved dosisjustering fortages kontrol af blodtryk

 

Referencer

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser.

National klinisk retningslinje (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge, Sundhedsstyrelsen 2014

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, VEJ nr. 9009 af 27. december 2013

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ADHD (RADS 8.juni 2016).

RADS Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ADHD (1.juli 2016)

pro.medicin.dk

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark:

Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD

 

PRI dokumenter:

Informeret samtykke til behandling (Region Nordjylland)

Medicinering – Lægemiddelordination

Delegeret rammeordination af methylphenidat for børn og unge