Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemsyn af patientens ejendele og kropsvisitation ved modtagelse og under indlæggelse i voksenpsykiatrien

Beskrivelse

Medikamenter, rusmidler og farlige genstande skal så vidt muligt holdes ude af psykiatriens sengeafsnit begrundet i hensyn til patientbehandling og til sikkerheden på sengeafsnittet. Ved indlæggelser og efter udgang under en indlæggelse er en konkret stillingtagen til behov for gennemsyn af patienters ejendele og eventuel kropsvisitation med til at sikre, at medikamenter, rusmidler og farlige genstande ikke indføres på sengeafsnittene.

 

Hjemmelsgrundlag

 1. 1. Patientens informerede samtykke

Gennemsyn af patienters medbragte ejendele og kropsvisitation af patienten kan ske med patientens informerede samtykke, som skal indhentes i den konkrete situation. Patienten kan på et hvilket som helst tidspunkt trække samtykket tilbage.

 

Plejepersonale indhenter samtykke fra patienten til at foretage gennemsyn af ejendele og kropsvisitation og dokumenterer informationen til og samtykket fra patienten i patientjournalen. Hvis patienten under visitationen trækker sit samtykke tilbage, kan fortsat visitation ikke finde sted.

 

Hvis patienten ikke samtykker til gennemsyn af ejendele og kropsvisitation skal plejepersonale kontakte læge/overlæge for stillingtagen til videre proces.

 

 1. 2. Psykiatriloven § 19 a

Gennemsyn af patientens ejendele eller kropsvisitation uden patientens informerede samtykke kan besluttes af overlæge (læge med efterfølgende overlægegodkendelse), hvis der er mistanke om at medikamenter, rusmidler eller farlige genstande er eller forsøges indført i afdelingen.

 

Læs mere i kapitel 10 i ”Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien” samt i kapitel 18 i ”Procedurebeskrivelser til Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien”.


Information til patienter ved indlæggelse

Patienter informeres om, hvilke effekter det ikke er tilladt at medbringe og husorden/andet skriftligt materiale om ophold i afsnittet udleveres og gennemgås med patienten. Patienten orienteres om formål med gennemsyn af ejendele og kropsvisitation og adspørges dernæst om samtykke til gennemsyn af tasker og lommer mv. Effekter, som ikke må medbringes og opbevares på sengestuen tages til opbevaring, - fx følgende (ikke udtømmende)

 • • Våben eller genstande, der kan bruges som våben.

 • • Euforiserende stoffer, alle former for medicin, alkohol

 • • Reb og lange ledninger.

 • • Barberskraber, saks, nåle, glasflasker og lignende

 • • Brandfarlige eller toksiske væsker/gasser.

 • • Andre effekter opbevares efter behov.

 

Vurdering af visitationsniveau

Formen og metoden for gennemsyn og kropsvisitation ved indlæggelse foretages ud fra en konkret vurdering og under inddragelse af mindstemiddelsprincippet.
 

Alle patienter niveauvisiteres ved indlæggelse i Psykiatrien. Den indlæggende læge i Psykiatrien oplyser visitationsniveau til plejepersonalet. Lægen vurderer visitationsniveauet på baggrund af indlæggelsesoplysninger og eventuelle journaloplysninger fra tidligere indlæggelser, eller ved lægens vurdering af patienten ved fremmøde i forbindelse med indlæggelsen.

 

Niveauvisitation ved indlæggelse på et intensivt sengeafsnit vil som hovedregel være på niveau 2 ved indlæggelse. Ved særlige farlige patienter kan niveauvisitation ved indlæggelsen være på niveau 3 eller 3 +, men det vil være undtagelsen, idet mindre indgribende foranstaltninger anvendes, så som tæt observation/skærmning i forlængelse af indlæggelse, tilbud om sygehusbeklædning og at patientens ejendele tages til opbevaring.

 

Patienter niveauvisiteres løbende og ændres ved relevante ændringer af forhold og sygdomssituation. Ved patienter, der er niveauvurderes >1 ved indlæggelse, vurderes og dokumenteres konkret niveauvurdering efter udgang, orlov, efter besøg på sengeafsnittet og ved flytning mellem sengeafsnit.

 

Visiteringsniveauer og – procedurer
 

Visiteringsniveau og -procedure afhænger af en vurdering af patientens forhold og sygdomssituation, som beskrevet i dette skema.

 

Der skal være to personaler tilstede ifm gennemsyn af patientens ejendele og kropsvisitation Gennemsyn af ejendele foretages under patientens tilstedeværelse. Kropsvisitation skal så vidt muligt foretages af en person af eget køn. Visitationen skal foregå så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten.

 

 

Niveau 1: Alle patienter

Risiko: Ingen

 

Tidspunkt

 

Ved ankomst

Patientens forhold:

Typiske symptomer/adfærd/historik

Ingen fare for sig selv eller andre

Ikke akut oprevet

Ingen adfærdsmæssig forstyrrelse

Samarbejdende

Kommunikerer og engagerer sig i at få udarbejdet en behandlingsplan

Er i stand til at sætte ord på bekymringer

 

 

Visiteringsprincip

 

Visitering:

Ved indlæggelsen får patienten udleveret afsnittets husorden og orienteres om hvilke effekter, der er tilladt og ikke tilladt at medbringe i afsnittet.

 

Patienten bliver bedt om at aflevere medbragte effekter, der ikke er tilladt.

 

Observationsniveau:

Almindelig observation

 

Sygepleje:

Sygeplejefaglig skærmning, niveau 1

Inddrag patient og pårørende/ledsager

Risikovurder patienten for udadreagerende adfærd og selvmordsrisiko

 

 

Niveau 2: Patienter, der er i risiko for at ville gøre skade på sig selv

 

Risiko indebærer:

 • At patienten synes at gemme genstande

 • At patienten svarer undvigende på spørgsmål om ejendele

 • At patienten nægter at besvare spørgsmål om ejendele

Tidspunkt

Ved ankomst

Efter udgang, orlov eller absentering efter en konkret og individuel vurdering

 

Patientens forhold:

Typiske symptomer/ adfærd / historik

Under observation ingen fare for sig selv eller andre

Psykopatologiske symptomer med risiko for at patienten skader sig selv

Kommunikerer undvigende

Irritabel uden aggression

 

 

Visiteringsprincip

 

Visitering:

Ved indlæggelse, flytning mellem sengeafsnit, efter udgang og orlov

 • Kropsvisiteres patienten

 • Undersøges patientens ejendele

 • Eventuel undersøges patientens sengestue

 

Kropsvisitation: Patienten beholder sit tøj på under visiteringen. Alle tilgængelige flader på patientens krop stryges med fast, flad hånd.

 

Observationsniveau: Almindelig observation til skærpet observation

 

Sygepleje:

Sygeplejefaglig skærmning, niveau 1- 2

Inddrag patient og pårørende/ledsager

Anvend konfliktnedtrappende teknikker

Risikovurder patienten for udadreagerende adfærd og selvmordsrisiko

 

 

Niveau 3: Patienter, der er i risiko for at ville gøre skade på sig selv eller andre og en dobbelt diagnose problematik

 

Risikoen indebærer:

 • At patienten har en aktiv afhængighedsproblematik af alkohol, stoffer eller andre rusmidler

 • At patienten er i risiko for at medbringe alkohol, stoffer eller andre rusmidler

 • At patienten synes at gemme genstande

 • At patienten svarer undvigende på spørgsmål om ejendele og afhængighedsproblematik

 • At patienten nægter at besvare spørgsmål om ejendele og afhængighedsproblematik

 

Tidspunkt

Ved ankomst

Efter udgang, absentering og besøg efter en konkret og individuel vurdering

 

Patientens forhold:

Typiske symptomer/ adfærd / historik

Moderat fare for skade på sig selv eller andre

Kendt med selvskadende adfærd

Kendt med afhængighedsproblematik

Alvorlige symptomer på depression

Forpint

Ophidselse/rastløshed

Fysisk/verbalt aggressiv

Forvirret/desorienteret

Hallucinationer/vrangforestilling

Bizar adfærd

Selvmordstanker

Krisetilstand

Påvirket af alkohol/stoffer/ abstinens

Kendt historik for indsmugling/videresalg af stoffer

Kendt historik med udadreagerende adfærd

 

Visiteringsprincip

 

Visitering ved indlæggelse

 • Patienten kropsvisiteres og patientens ejendele undersøges

 

Visitering efter udgang og besøg

 • Patienten kropsvisiteres og patientens ejendele og sengestue undersøges

 

Alle patientens ejendele gennemgås og undersøges grundigt. Der skal være særlig opmærksomhed på bl.a. sømme, lommer, under fór, under stofemblemer samt på overtøj og andet tøj af kraftig kvalitet. Ved mistanke om narkotika i tøjet, vaskes dette, inden det gives tilbage til patienten

 

Ved gennemsyn af tasker skal der være særlig opmærksomhed på lommer, bundplade, sømme, metalbeslag, hulrum og/eller skjulte rum

 

Fodtøj undersøges grundigt, såvel indvendigt som udvendigt, herunder hulrum og løse indlæg og det kontrolleres, om såler og hæle sidder ordentligt fast  

Kropsvisitation: Patienten lægger alt sit tøj og iklædes hospitalstøj eller medbragt rent tøj. Patienten kan evt. være iført badekåbe. Patienten undersøges i hår og hudfolder (armhuler, mellem nates, under scrotum, under mammae). Visitering foregår, mens patienten står op.

Undersøgelse af kroppens hulrum er ikke tilladt.

 

Observationsniveau:

Intensiv observation

 

Sygepleje:

Sygeplejefaglig skærmning, niveau 3

Anvend konfliktnedtrappende teknikker

Risikovurder patienten for udadreagerende adfærd og selvmordsrisiko

Inddrag patient og pårørende/ledsager

 

 

Niveau 3+: Patienter, der truer med anvendelse af våben

 

Risikoen indebærer:

 • At patienten truer med anvendelse af våben

 • At patienten synes at gemme genstande

 • At patienten svarer undvigende på spørgsmål om ejendele

 • At patienten nægter at besvare spørgsmål om ejendele

 • At patienten har under tidligere indlæggelser medbragt/indsmuglet eller fremstillet våben

 

Tidspunkt

 

Ved ankomst

Efter udgang, absentering og besøg efter en konkret og individuel vurdering

 

Patientens forhold:

Typiske symptomer/ adfærd / historik

Voldelig/selvdestruktiv adfærd

Svært forpint

Ekstrem ophidselse/rastløshed

Hallucinationer/vrangforestillinger

Bizar adfærd

Krisetilstand

Påvirket af alkohol/stoffer/abstinenser

Kendt historik for indsmugling/videresalg af stoffer

Kendt historik med personfarlig adfærd

 

Visiteringsprincip

 

Se niveau 3 – samme procedure og fremgangsmåde,

Samme observationsniveau og sygepleje

 

Der kan evt. anvendes håndholdt metaldetektor ved undersøgelse af patient og ejendele. Ved visitering af ejendele, der indeholder skumgummi, skal man være opmærksom på, at dette isolerer.

 

 

Dokumentation

Alle visiteringer dokumenteres i patientjournalen. Ved mistanke om, at patienten forsøger at indføre medikamenter, rusmidler eller farlige genstande beskrives de forhold, der giver anledning til mistanke Alle risikovurderinger dokumenteres i skabeloner i patientjournalen. Hvis der opbevares effekter for patienten, noteres dette i journalen (link til instruks)

Sundhedsprofessionelle, der visiterer, har ansvaret for at dokumentere visitationen i patientjournalen og eventuel oprette plejeplan.

Lægeligt begrundede afvigelser fra denne retningslinje dokumenteres i journalen.

Definition af begreber

Niveauvurdering: en vurdering af patienten, dennes tilbøjelighed til at medbringe uønskede effekter til afdelingen, og hvor farlige eventuelt medbragte effekter skønnes at være for patientens, for andres og for omgivelsernes sikkerhed.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, der yder sygepleje og behandling af indlagte patienter i voksenpsykiatrien.

Formål

At skabe tryghed og sikkerhed for patienter, personale og besøgende på psykiatriske sengeafsnit ved at forebygge indsmugling af medikamenter, rusmidler eller farlige genstande
 

Referencer

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i Psykiatrien - § 19 a

Bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.

PDF-Center for Skriftlig Patientinformation

Skærmning i Psykiatrien i Region Nordjylland