Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter til fysio- og/eller ergoterapi på Aalborg Universitetshospital

 

Undtaget fra nedenstående beskrevne praksis er:

  • • Patienter der ønskes henvist til specialiseret genoptræning

  • • Patienter hvor der med det kliniske speciale er indgået aftale om anden henvisningspraksis

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive proceduren for henvisning af patienter til fysio- og/eller ergoterapi med henblik på

  • • at sikre, at sundhedspersonalet, herunder fysio- og ergoterapeuter på Aalborg Universitetshospital, kender proceduren for henvisning til fysio- og/eller ergoterapi

  • • at sikre, at den elektroniske henvisningsprocedure gøres enkel og fremmende for et sammenhængende forløb for patienten
     

Definition af begreber

Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (1).


Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig imod patienter, der under deres indlæggelse i et klinisk speciale eller via et ambulatorium på Aalborg Universitetshospital henvises til fysio- og/eller ergoterapi.

 

Procedure for henvisning til fysio- og/eller ergoterapi

Når en patient ud fra en lægefaglig vurdering har behov for fysio- og/eller ergoterapi, noteres dette i journalen.

Lægen eller den sundhedsfaglige person, som har fået uddelegeret kompetencen til at udarbejde interne henvisninger, udfylder og fremsender en elektronisk intern henvisning til henholdsvis fysio- og ergoterapi lydende på "Fysioterapi" / "Ergoterapi".

 

Fysio- og/eller ergoterapeut vil herefter i dialog med det kliniske speciales personale sammensætte behandlingen ud fra den enkelte patients behov.

Der er således tale om en bred henvisning, som betyder, at der i et patientforløb kun skal fremsendes 1 elektronisk henvisning.

Fysio- og/eller ergoterapeut dokumenterer behandlingen elektronisk i patientens journal i Clinical Suite efter hver patientkontakt (1).

Hvis lægen i forbindelse med henvisningen ønsker at ordinere en specifik fysio- og/eller ergoterapeutisk behandling, noteres dette i journalen, og henvisningen kan da lyde på f.eks. ”Fysioterapi inklusiv C-PAP” eller ”Ergoterapi inklusiv vurdering af patientens ADL evne”.

 

Ønsker en læge en specifik behandling gennemført på en allerede henvist patient, ordineres dette i journalen, og ordinationen formidles via personlig kontakt, pr. telefon eller via Clinical Suite.

 

Når fysio- og/eller ergoterapi er blevet afsluttet i et patientforløb, skal der udfyldes og fremsendes en ny elektronisk intern henvisning, såfremt patienten igen har behov for fysio- og/eller ergoterapi.

 

Ved henvisning af patienter, hvor den fysio- og/eller ergoterapeutiske behandling og det samlede forløb på forhånd er aftalt med det kliniske speciale, skal der udfyldes og fremsendes en elektronisk intern henvisning på henholdsvis fysio- og/eller ergoterapi ved forløbets start. Denne henvisning er at betragte som en lægefaglig rekvisition af den samlede behandling til patienten både under indlæggelse og ambulant.

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til ergoterapi og/eller fysioterapi uddelegeres samtidigt kompetencen til at vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140 til ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten (2-4).

Ansvarlig læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.
 

Referencer

  1. 1. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), 2013

  2. 2. Sundhedsloven, 2007

  3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

  1. 4. Vejledning om træning i kommuner og regioner, 9759 af 08/10/2014