Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Automatsprøjte - Vejledning til påfyldningssæt og patientslange

 

Formål

At personalet i Radiologisk Afdeling, Aalborg UH, kender betjeningsprocedure og de hygiejniske forholdsregler omkring automatsprøjter til CT skannere.

 

Definition af begreber

Automatsprøjte/sprøjte

Automatisk injektor, der anvendes i forbindelse med CT skannere. På injektoren monteres to store tuber eller sprøjter: den ene til kontraststof, markeret grøn, og den anden til fysiologisk saltvand, markeret blå.

Produktnavn: MEDRAD® Stellant®

Påfyldningssæt

Slangesystem, som kobles til kontraststof og fysiologisk saltvand, så dette kan fyldes i automatsprøjtens tuber i et lukket system. Påfyldningssættet må maksimalt anvendes i 12 timer. Dette sikres ved at notere dato og tidspunkt på det medfølgende skilt. Skiltet hænges på påfyldningssættet.

Patientslange

Engangsslange, som kobles mellem påfyldningssæt og venekateter. Patientslange + påfyldningssæt har envejsventiler egnet til højviskøse væsker. Disse forhindrer tilbageløb i systemet og dermed også risiko for krydskontamination. Hvis der ved visuel inspektion er tegn på tilbageløb, skal hele systemet kasseres.

 

Betingelser for brug af påfyldningssæt og patientslange

1.

at påfyldningen af tuberne foregår i et aseptisk og i et lukket system.

2.

at den patientnære slange udskiftes mellem hver patient.

3.

at man ved visuel inspektion sikrer sig, at der ikke opstår tilbageløb og dermed retrograd kontaminering. Ses der tilbageløb, skal slangesystemet skiftes.

4.

at der mellem hver patient skiftes til ny patientslange. Denne luftes ud, og den gennemsigtige prop udskiftes med en hvid, tæt prop.

5.

at hele systemet skiftes, hvis der er mistanke om at envejsventilerne ikke fungerer.

6.

at hele systemet skiftes, hvis det er brugt til en isolationspatient. Det er mest praktisk at koble hele systemet fra, og fjerne dette fra undersøgelsesstuen, inden der kommer en isolationspatient. Brug i stedet et komplet MEDRAD® sprøjtesæt.

 

Opsætning af slangesystemet

1.

Hånddesinfektion iflg. infektionshygiejne instruks 2.1

2.

Kontraststof og fysiologisk saltvand hænges op og markeres med dato, klokkeslæt og initialer.

3.

Opsæt MEDRAD® sprøjtesæt dvs. tuberne klikkes på automatsprøjten.

4.

Påfyldningssæt skrues på tuberne, og spikes sættes i kontrastflaske og salvandspose.

Husk at afspritte membraner inden de gennembores af spikes.

5.

Fjern beskyttelses hætter og koble påfyldningssæt og patientslange sammen.

6.

Slangen luftes manuelt ud med et minimum af kontraststof vha. Move Piston.

Resten af slangen fyldes med saltvand, til al luft er ude af systemet. Sæt en hvid prop for enden af patientslangen.

7.

Vend sprøjten så tuberne vender mod gulvet.

8.

Efter injektionen skal ny patientslange sættes på påfyldningssættet. Gentag punkt 6 og 7.

 

Under anvendelse

1.

Hold øje med, at der er nok væske i tuberne og træk ekstra væske op ved behov.

2.

Evt. luft i systemet luftes omhyggeligt ud.

 

Rengøring af automatsprøjte

Injektoren rengøres i henhold til Infektionshygiejnens instruks (8.2). Hygiejneniveau 4. Iflg. skemaet skal tekniske installationer nær patienten opfylde rengøringsgrad 3: der må ikke være human biologisk materiale, der være ikke være støv eller affald/løst snavs.

Sprøjtehovedet rengøres derfor med vand og sæbe efter behov, og som minimum hver dag.

 

Indstilling, automatsprøjte

MEDRAD® Stellant® Workstation skal være indstillet således, at maskinen ikke automatisk luftes ud.

1.

Tryk på boksen nederst til venstre på skærmen.

2.

Setup.

3.

Fluid Delivery Setup.

4.

Tryk på pil = næste side.

5.

Auto load purge volume, vælg “off”.

6.

”OK”.

 

Bortskaffelse af remedier

Dråbekamre med spikes kan stikke og penetrere hud og skal derfor bortskaffes som klinisk risikoaffald. Dråbekamre må gerne hives/klippes af, således at resten af slangesystemet kan bortskaffes som dagrenovation.

Små kontrastrester i tuber, må ligeledes bortskaffes som dagrenovation. Store mængder kontrast opsamles i beholdere markeret med label ”Røntgen kontrastvæske. Indeholder jod”, og returneres til sygehusapoteket.

 

Referencer

Infektionshygiejne: 5.1.8 Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler

Infektionshygiejne: 2.1 Håndhygiejne

Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital

Infektionshygiejne: 3.2 Generelle smitteforbyggende forholdsregler og 8.2 Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader