Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cordaronebehandling

Indikation

Forebyggelse og behandling af supraventrikulære- og ventrikulære takyarytmier hvor andre antiarytmika har utilstrækkelig effekt.

Kontraindikationer

Cirkulatorisk kollaps eller svær hypotension.

Opstart (voksne) under indlæggelse

I akutte tilfælde
 • • Initialt 5 mg/kg legemsvægt som i.v. bolusinjektion.
  I praksis gives bolusindgift på Cordarone 150 - 300 mg.
  Gives langsomt i.v. (over 20 min., men hvis påkrævet dog minimum over 3 min.). Herefter kontinuerlig infusionsbehandling med ca. 0,6 mg/kg/time (600 mg Cordarone i 500 ml 5% isotonisk glukose, hvor indgift af 42
  ml/time svarer til ca. 50 mg /time, hvilket igen svarer til 1200 mg/døgn, hvilket er den maximale døgndosis).
  Infusionsvæsker indeholdende elektrolytter kan
  ikke anvendes.

 • • Ved nedsat leverfunktion gives reduceret dosis.

 • • Såfremt tilstanden er stabil og peroral indtagelse er mulig, kan den parenterale dosis halveres, samtidig med opstart af tabl. Cordarone 200 mg x 3 dgl. Snarlig overgang til udelukkende peroral behandling tilstræbes.

 • • Hvis det ikke er muligt at overgå til peroral indgift, fortsættes med vedligeholdelsesbehandling (ca. 0,6 mg/kg/time. Injektionsvæsken fortyndes med isotonisk glukose).

 • • Infusionshastigheden afpasses efter patientens tilstand og foretages under EKG-overvågning.

 • • Blodtryksfald kan forekomme ved hurtig infusion.

 • • Infusion i perifer vene giver flebit, hvorfor kontinuerlig infusionsbehandling gives via centralt kateter når situationen tillader dette.

Ikke-akutte tilfælde

 Tabl. Cordarone 600 mg x 2 dgl. i 1 uge
Tabl. Cordarone 400 mg x 2 dgl. i 1 uge
Tabl. Cordarone 400 mg x 1 dgl. i 2 uger
Tabl. Cordarone 200 mg x 1 dgl. herefter

Monitorering

Proarytmier forekommer sjældent, men alligevel skal patienterne af hensyn hertil monitoreres i 3 døgn efter opstarten uanset administrationsmåde.

Patienter der skal DC-konverteres, kan konverteres efter 2 døgns behandling, men hvor patienten så forbliver indlagt yderligere 1 døgn efter konverteringen.

Venflon

Anlægges og opretholdes i 3 døgn.

Undersøgelser

Blodprøver

ASAT, Basiske fosfataser, Bilirubin, TSH, T3, T4, Hgb, se-K, se-Na og se- kreatinin (behøver først at blive taget dagen efter opstart).

Røntgen af thorax

Der skal foreligge et røntgen af thorax taget indenfor det sidste ½ år med henblik på sammenligning og vurdering af eventuel lungepåvirkning.

Opstart ambulant

Hos patienter uden SA- eller AV-overlednings-forstyrrelser og med god venstre ventrikelfunktion (EF > 40%)
 • • Tabl. Cordarone 400 mg x 2 i 7 dage

 • • Herefter indlæggelse til DC- konvertering

 • • Op til DC- konverteringen suppleres med frekvenslimiterende behandling (Verapamil 120-480 mg/døgn eller Seloken 25- 100 mg (200 mg)/dag

 • • Efter vellykket DC-konvertering fortsættes med:

 • • Tabl. Cordarone 400 mg x 2 i 1 uge

 • • Tabl. Cordarone 400 mg x 1 i 2 uger

 • • Herefter tabl. Cordarone (100 mg)- 200 mg dgl.

NB! Patienter der er i AK-behandling ved opstarten af Cordarone, skal reduceres/pauseres i Marevan dosis i en tid, da der vil være risiko for Marevan overdosering, såfremt man blot fortsætter med den hidtidige vedligeholdelsesdosis.

Ambulant kontrol ved langtidsbehandling

Ambulant kontrol: 1, 4,og 8 måneder efter opstart (altid med lægesamtale). Herefter hver 6. måned.

 • • Vedligeholdelsesdosis: Tabl. Cordarone 100- 200 mg dgl.

 • • Ved atrieflimren er det ofte tilstrækkeligt med doser op til 200 mg/døgn

 • • Ved ventrikulære arytmier ofte behov for højere doser (300- 400 mg).

 • • Blodprøver: ASAT, Basiske fosfataser, Bilirubin, TSH, T3, T4, Hgb, Kalium, serum-kreatinin. Serum-amiodaron og serum-desethylamiodaron kontrolleres kun ved doser >200 mg/døgn

 • • Rtg af thorax, som dog kan undlades ved 4 måneders kontrollen

 • • Ekg (kun ekstremitetsafledninger) tages af sygeplejerske i ambulatoriet og ikke på laboratoriet.

Bivirkninger

 • • Leverpåvirkning (0.6%)

 • • Kvalme, opkastninger

 • • Fotosensibilisering af huden (hyppigt)

 • • Udvikling af lungefibrose samt interstitiel pneumonitis (1%)

 • • Polyneuropati (0.3%)

 • • Hypothyroidisme (6%). Hyperthyroidisme (0.9%)

 • • De fleste får et let fald i T3 og en let stigning i T4 og TSH. Dette er uden betydning, da patienterne er euthyroide

 • • Ved hypo- eller hyperthyroidisme revurderes tilstanden m.h.p. eventuelt seponering. Er dette ikke muligt behandles pt. på vanlig vis

 • • Proarytmier: forekommer sjældent (0-0,5%). I 2 store follow-up undersøgelser på samlet 1000 patienter forekommer proarytmier ikke. QT-forlængelse forekommer hos alle cordaronebehandlede patienter, men kan (som ved andre antiarytmika) ikke anvendes som risikomarkør for udvikling af Torsades de Pointes.