Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Immunglobulin Intravenøs behandling

Anvendelse

Immunglobulinbehandling kan anvendes bl.a. som substitutionsterapi ved immundefekter (se ’Rekommandationer for behandling af Common Variable Immunodeficiency (CVID)'), hvor kroppen ikke selv er i stand til at danne antistoffer (immunglobuliner), hvorfor patienten har øget tendens til forskellige former for almene infektionstilstande (bihulebetændelse, lungebetændelse osv.).

Ved intravenøs behandling af immundefekter er førstevalget Privigen. Det skifter dog jævnligt, alt efter indkøbspris.

 

Kendte immundefektsyndromer er:

 • almindelig variabel immundefekt CVID (hyppigst)

 • medfødt agammaglobulinæmi

 • hypogammaglobulinæmi

 • svære kombinerede immundefekter

 • Wiskott-Aldrichs syndrom

 

 

 

Desuden bruges immunglobulin som/ved:

 • Substitutionsterapi til myelomatose eller kronisk lymfatisk leukæmi med svær sekundær hypogammaglobulinæmi og recidiverende infektioner samt børn med medfødt AIDS og recidiverende infektioner.

 • Immunmodulation ved Idiopatisk thrombocytopenisk purpura (ITP), Guillain-Barrés syndrom samt Kawasakis sygdom.

 • Allogen knoglemarvstransplantation

 • Det bruges ligeledes ved en lang række sygdomme på forsøgsbasis.

 

Dosering

Privigen indeholder 100 mg/ml.

Følgende retningslinier gælder for immundefektsyndrom:

Behandlingsregimet bør opnå en koncentration (niveauet målt før næste infusion) for IgG på mindst 8 g/l. Ligevægt indtræffer 3-6 måneder efter indledning af behandlingen.

Den anbefalede dosis er 400mg/kg/4. uge.

I tilfælde af gammaglobulinæmi i en af subklasserne kan det totale IgG være meget højt, idet de øvrige subklasser kompenserer for manglen i den enkelte. Her må subklasserne måles løbende. Optimalt IgG niveau for den individuelle patient varierer, og må vurderes ud fra IgG måling samt klinisk effekt.

Døgndosis må ikke overstige 1 g/kg legemsvægt.

 

Infusion af Privigen

Inden infusion samt løbende ved bivirkninger måles:

 • Blodtryk

 • Puls

 • Temperatur.

Patienten skal være velhydreret.

Patienten observeres tæt især ved behandlingsstart.

Der anlægges som udgangspunkt venflon som IV-adagang. Der kan over tid anlægges mere permanent iv adgang som f.eks port-a-cath.

 

Infusionshastigheder ved første gangs brug eller hvis dårligt tolereret ved sidste infusion:

Tid

Anbefalet infusionshastighed

0-30 minutter

0,3 ml/kg/time

30-60 minutter

0,6 ml/kg/time

60-90 minutter

1,2 ml/kg/time

90-120 minutter

2,4 ml/kg/time

120 minutter og derefter

4,8 ml/kg/time

I en klinisk undersøgelse af PID patienter var den maximale infusionshastighed:

150 minutter og derefter

7,2 ml/kg/time

 

Hastighedsindstilling på infusionspumpe

Legemsvægt/kg

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

ml/time ved 0,3 ml/kg/time ?

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

ml/time ved 0,6 ml/kg/time ?

12

18

24

30

36

42

48

52

60

66

72

ml/time ved 1,2 ml/kg/time ?

24

36

48

60

72

84

96

104

120

132

144

ml/time ved 2,4 ml/kg/time ?

48

72

96

120

144

168

192

208

240

264

288

ml/time ved 4,8 ml/kg/time ?

96

144

192

240

288

336

384

416

480

528

568

ml/time ved 7,2 ml/kg/time ?

144

216

288

360

432

504

576

648

720

792

852

 

Ved efterfølgende infusioner gives som udgangspunkt 0,3 ml/kg/time i 30 minutter. Herefter gives resten af infusionen med 7,2 ml/kg/time. Dette kan dog varrierer fra patient til patient, da nogle patienter subjektiv føler sig bedre tilpas ved langsommere øgning.

Vigtigt at huske på ved behandling med privigen

 • Sæt batch nummer ind i transfusionsjournal

 • Puls og blodtryk og temperatur bør kontrolleres inden infusionsstart.

  • Ved første behandling tilrådes gentagne blodtrykskontroller, f.eks. ved hv. Øgning i hastigheden på infusionen.

 • Patienten skal rådes til at drikke rigeligt under infusionen.

 • Ved samtidig væsketerapi gives isotonisk glukose.

 

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

 • kuldegysninger, hovedpine, feber, abdominalsmerter, opkastning, allergiske reaktioner, kvalme, ledsmerter, lavt blodtryk, høj puls og moderate lændesmerter.

Sjældne bivirkninger:

 • I sjældne tilfælde kan humant normalt immunglobulin udløse et pludseligt blodtryksfald samt i enkeltstående tilfælde anafylaktisk shock, selv når patienten ikke har udvist overfølsomhed ved tidligere administration (Se 'anafylaksi instruks').

 • Der er observeret tilfælde af reversibel aseptisk meningitis, enkeltstående tilfælde af reversibel hæmolytisk anæmi/hæmolyse og sjældne tilfælde af forbigående hudreaktioner ved behandling med humant normalt immunglobulin.

 • Forhøjet serumkreatinin og/eller akut nyresvigt er observeret.

Meget sjældne:

 • Thrombotiske hændelser såsom hjerteinfarkt, slagtilfælde, pulmonær emboli, dyb vene thrombose.

 

Ved bivirkninger standses infusion og læge tilkaldes. Ofte kan infusion genoptages ved langsomt indløb. Der kan gives paracetamol, evt. forebyggende, samt i sjældne tilfælde antihistamin og steroid efter lægevurdering.

 

Rekvirering

Privigen bestilles på sygehus apoteket. Pakningsstørrelser på CSL Behring Privigen: 5 g i 50 ml, 10 g i 100 ml og 20 g i 200 ml

 

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur. Kasseres efter anbrud. Beskyttes mod lys. Må ikke rystes. Opløsningen skal være klar.