Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – hepatocellulært karcinom

Formål1

Beskrivelse1

Procedure1

Forløbsskema2

Billeddiagnostisk udredning2

MDT-konference3

Anmeldelse af patienter til tumorkonference i Århus:3

Patientinformation4

Formål

Vejledning i henvisning til pakkeforløb ved mistanke om hepatocellulært karcinom.

Beskrivelse

Der diagnosticeres årligt i gennemsnit ca. 30 hepatocellulære Karcinomer (HCC) i Region Nord. Den primære udredning kan foregå på alle regionens sygehus, men ved begrundet mistanke om HCC skal patienten henvises til medicinsk gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus, hvor den endelige beslutning om patienten skal indgå i pakkeforløb tages.

Den primære indgang til pakkeforløb vil typisk være patienter, der på grund af en risikofaktor er i øget risiko for udvikling af HCC, får påvist en solid fokal proces i leveren. Undersøgelsesmodaliteten vil oftest være en ultralydsscanning. Alternativt vil det være patienter der i forbindelse med andet udredningsforløb får påvist en solidt fokal proces i leveren.

For at der skal være begrundet mistanke om HCC og patienten dermed skal kunne indgå i pakkeforløb for HCC skal følgende være opfyldt:

Solid fokal proces i leveren og en af følgende:

  • • Kendt levercirrose – uanset årsag hertil

  • • Kendt kronisk viral hepatitis med enten positiv HBsAg eller positiv anti-HCV

  • • Biokemisk tegn til hæmokromatose defineret ved forhøjet s-ferritin og høj jernmætning (> 45%).

  • • Forhøjet alfa-føtoprotein > 200 mg/ml

Henvisning til pakkeforløb kan kun ske, efter at patienten har været til forundersøgelse på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

Procedure

For alle patienter fra praksis eller anden hospitalsafdeling end medicinsk gastroenterologisk, hvor der ønskes vurdering af en patient mhp. indgang i pakkeforløb, skal der rettes

  1. 1. Telefonisk kontakt til medicinsk gastroenterologisk afdeling i dagtiden mellem kl. 08.00 til 14.30 på tlf. nr. 9766 3538

og

  1. 2. Henvisning skal faxes til fax.nr. 9766 3577. Af henvisningen skal der fremgå et stationært tlf.nr. og evt. mobiltlf.nr. på patienten og et kontaktnr. fra henvisende læge/afdeling, der forinden skal have orienteret patienten om, at han henvises til et kræftpakkeforløb.

I forbindelse med den telefoniske kontakt vil henvisende afdeling blive anmodet om at sikre, at der bestilles biokemisk HCC-pakkeforløbsprofil. Denne indeholder følgende blodprøver: HBsAg, Anti-HCV, Ferritin, jernmætning, alfa-føtoprotein samt et s-creatinin (med henblik på senere evt. billeddiagnostik der kræver kontrast injektion). HCC pakkeforløbsprofil vil kunne bestilles fra alle regionens sygehusafdelinger. Der bliver automatisk fremsendt svar til sekretariatet på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Det er aftalt med Klinisk Biokemisk afdeling, at denne pakke analyseres, således at man kan forvente svar inden for 2 døgn.

Patienten vil i forbindelse med visitationen få en tid til en ambulant forundersøgelse i medicinsk gastroenterologisk ambulatorium (mandag) eller dagafsnit (torsdag) ved speciallæge. Da der skal være tid til at blodprøve svar kan foreligge kan patienten først sættes til en ambulant forundersøgelse minimum 2 dage efter blodprøverne er taget. Ud fra kliniske data, blodprøvesvar, Child-Pugh score og patientens performancestatus tages der stilling til om der er begrundet mistanke om HCC og patienten er kandidat til start på pakkeforløb.

Forløbsskema

I forbindelse med henvisning til og indgang i pakkeforløb vil der blive oprettet et forløbsskema, der vil følge patienten igennem pakkeforløbet. På dette skema registreres svar på ovenfor anførte blodprøver samt tidspunkt for diverse billeddiagnostiske undersøgelser. Der vil blive registreret oplysninger om medicinsk behandling, specielt om patienten er i behandling med blodfortyndende medicin (af hensyn til evt. biopsi) eller metformin (af hensyn til kontrastinfusion i forbindelse med billeddiagnostiske undersøgelser). Der vil være plads til at anføre årsager til afvigelser fra de forventede pakkeforløbstider (såsom klaustrofobi, der umuliggør f.eks. MR-scanning m.m.).

Billeddiagnostisk udredning

HCC kan i vid udstrækning udredes med dynamisk billeddiagnostik, hvor man udnytter at HCC forsynes af arteria hepatica, hvilket giver et karakteristisk opladningsmønster i knuden.

Der er for al øvre gastrointestinal cancer, (dvs. pancreascancer, kolangiokarcinom og HCC) reserveret en fælles pulje af CT-/MR-scanningstider for Medicinsk Gastroenterologisk afdeling og Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling på Aalborg Sygehus. Tiderne vil blive booket synkront med flowet af henvisninger, uafhængigt af hvilken afdeling der henviser. Der vil blive udført en undersøgelse én gang dagligt alle ugens hverdage fraset mandage, hvor der afholdes MDT-konference.

Ved begrundet mistanke om HCC rettes der kontakt til Radiologisk afdeling på tlf.nr. 4098 7989 i tidsrummet mellem 07.30–15.00 mandag til torsdag, fredag kun til kl. 14.30, hvor der vil blive givet en tid til yderligere billeddiagnostisk udredning (typisk en dynamisk CT-scanning af lever og CT-scanning af thorax og abdomen) inden for 2 døgn. Patienten vil få denne tid med efter forundersøgelsen, eller den vil blive telefonisk meddelt dagen efter. Relevante henvisninger til billeddiagnostiske undersøgelser skrives i forbindelse med forundersøgelsen. På henvisningen skal anføres det aftalte undersøgelsestidspunkt, samt at det drejer sig om pakkeforløb.

Man skal være opmærksom på, at patienter, der skal til en dynamisk MR-scanning, som har metal i kroppen, skal konfereres med rtg. læge på gastrosektionen, med henblik på at afklare, om metalemnet er MR-kompatibelt. Årsagen hertil er, at akut cancer pakkeforløbs-undersøgelser ikke visiteres af læge (idet det vil forsinke undersøgelsestiden med 1 dag).

Billederne vil blive præsenteret og diskuteret på den efterfølgende MDT-konference (mandage kl. 14.00 Radiologisk afdeling) eller i særlige tilfælde ved KRC-konference (onsdage kl. 14.00 Radiologisk afdeling).

Ved tumorer på 2 cm kræves 2 dynamiske undersøgelser, enten ultralydsscanning med sonoview, 3-faset CT-scanning eller 3 faset MR-scanning. Er der klassisk opladningsmønster sv.t. to undersøgelser, og patienten er risikopatient, skal patienten behandles som havende HCC.

Ved tumorer > 2 cm er en dynamisk undersøgelse eller et alfa-føtoprotein over 200 diagnostisk.

MDT-konference

De billeddiagnostiske undersøgelser vil blive præsenteret på efterfølgende fælleskonference. Her vil der blive taget stilling til mulige behandlingsmodaliteter afhængig af tumorstørrelse og udbredning i leveren, om der er ekstrahepatisk sygdom og patientens performancestatus.

Behandlingsmodaliteterne er følgende:

 

- Leverresektion

Kræver at patienten forinden får foretaget en galaktose-eliminationskapacitet (GEC) på Klinisk Biokemisk afdeling. Indgrebet kan foregå i Aalborg. Ved større komplicerede leverkirurgiske indgreb henvises patienten til Rigshospitalet

- Transplantation

Foregår alene på Rigshospitalet

- RFA

Kan foregå såvel på Aalborg Sygehus og Århus Sygehus

- Kemoembolisering

Foregår primært på Århus Sygehus, men kan efter individuel aftale med tumorkonferencen i Århus også foregå på Aalborg Sygehus

- Angiogenesehæmning

Endelig vurdering foregår via henvisning til tumorkonference på Århus og efterfølgende vurdering på Onkologisk afdeling, Århus Sygehus. Der skal i forbindelse med henvisningen til Århus Sygehus sendes henvisning til second opinion udvalget mhp. tilladelse til at anvende sorafenib (Nexavar)

 

Anmeldelse af patienter til tumorkonference i Århus:

Alle patienter skal principielt vurderes på tumorkonference i Århus i henhold til samarbejdsaftalen mellem Århus og Aalborg sygehus. Al henvisning til Århus sker ved elektronisk henvisningsblanket. Denne findes på flg. link: http://test.epikon.dk/preview/LPT/html/, evt. biopsisvar og beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser faxes på tlf. nr. 8949 4667, og patienten meldes til forløbskoordinatoren på tlf. 2323 2508 mellem kl. 08.00–16.00. Alt foreliggende billedmateriale omkring HCC-udredningen skal via Radiologisk afdeling elektronisk overføres til Radiologisk afdeling i Århus.

Patientinformation

Patienten skal i forbindelse med henvendelse til Medicinsk Gastroenterologisk afdeling mhp. mulig indgang i pakkeforløb informeres om baggrunden for henvisningen, og om hvorfor der skal tages blodprøver.

I forbindelse med forundersøgelsen skal patienten informeres om, hvorvidt han opfylder kriterierne for at indgå i pakkeforløb, og om hvilke undersøgelser han kan forvente at skulle igennem.

Efter beslutning på MDT-konference omkring et evt. behandlingstilbud eller ikke skal patienten indkaldes på ny til information om undersøgelsesresultater og baggrunden for MDT-konferencebeslutningen. I forbindelse hermed skal der gives information omkring forventet effekt af behandlingen og bivirkninger til denne. Patienten skal tilbydes samtale med socialrådgiver, diætist, og der skal udleveres materiale fra Kræftens Bekæmpelse.